Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoathekiet trong 10:53:16 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8176Tiêu đề: [Cần giúp] Một bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hoathekiet trong 10:53:16 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Người ta dùng hạt proton để bắn vào hạt [tex]_3^7Li[/tex]để gây phản ứng
[tex]p+ _3^7Li \rightarrow 2\alpha[/tex]
Biết phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt sinh ra có cùng động năng. Lấy khối lượng nhạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc [tex]\varphi[/tex] giữa hướng chuyển động của các hạt bay ra có thể:

A. bất kì             B. 60               C. 160               D. 120Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:17:59 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Người ta dùng hạt proton để bắn vào hạt [tex]_3^7Li[/tex]để gây phản ứng
[tex]p+ _3^7Li \rightarrow 2\alpha[/tex]
Biết phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt sinh ra có cùng động năng. Lấy khối lượng nhạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc [tex]\varphi[/tex] giữa hướng chuyển động của các hạt bay ra có thể:

A. bất kì             B. 60               C. 160               D. 120


Theo định luật bảo toàn động lượng ta có:[tex]\vec{p_{p}}=\vec{p_{\alpha }}+\vec{p_{\alpha }}\Rightarrow p_{p}^{2}=2p_{\alpha }^{2}+2p_{\alpha }^{2}cos\varphi =2p_{\alpha } ^{2}\left(1-cos\varphi \right)\Rightarrow cos\varphi =1-\frac{p_{p}^{2}}{2.p_{\alpha }^{2}}[/tex](1)
Vì [tex]p^{2}=2m.K[/tex]
Vậy ta có (1) sẽ có dạng:[tex]cos\varphi =1-\frac{K_{p}}{8.K_{\alpha }}[/tex](2)
Bài này không cho biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là bao nhiêu mình chịu không tính được ra góc.


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:20:13 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Hii xin lỗi nhầm dấu rồi


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:22:14 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
[tex]cos\varphi =\frac{p_{p}^{2}}{2p_{\alpha }^{2}}-1[/tex]
Kết hợp với định luật bảo toàn năng lượng ta sẽ có [tex]K_{p}=2K_{\alpha }[/tex]
Vậy thì [tex]cos\varphi =\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}[/tex]
Vậy [tex]\varphi \approx 138,59^{0}[/tex]
Không biết đúng hay sai mong các thầy bổ sung thêm


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:27:12 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Mình cũng ghi công thức theo cos nhưng không biết làm sao nữa. Với lại còn giả thiết khối lượng hạt nhân lấy gần đúng bằng số khốiphản ứng tỏa năng lượng thì chưa dùng. Theo mình thì góc này bị chặn sao đó để loại trừ.


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:30:46 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
[tex]cos\varphi =\frac{p_{p}^{2}}{2p_{\alpha }^{2}}-1[/tex]
Kết hợp với định luật bảo toàn năng lượng ta sẽ có [tex]K_{p}=2K_{\alpha }[/tex]
Vậy thì [tex]cos\varphi =\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}[/tex]
Vậy [tex]\varphi \approx 138,59^{0}[/tex]
Không biết đúng hay sai mong các thầy bổ sung thêm
Đáp án C.


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một bài trong đề thi thử
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:32:15 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
ĐLBT năng lượng là [tex]\Delta W+K_{p}=2K_{\alpha }[/tex]
Nếu không biết năng lượng tỏa ra mình chịu luôn. Tính bừa như thế chắc không đúng. Về bài cho khối lượng bằng số khối là bình thường mà.


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Một bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:13:29 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Người ta dùng hạt proton để bắn vào hạt [tex]_3^7Li[/tex]để gây phản ứng
[tex]p+ _3^7Li \rightarrow 2\alpha[/tex]
Biết phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt sinh ra có cùng động năng. Lấy khối lượng nhạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc [tex]\varphi[/tex] giữa hướng chuyển động của các hạt bay ra có thể:

A. bất kì             B. 60               C. 160               D. 120
+ [tex]\Delta E=2k_{\alpha}-k_p>0 ==> 2.k_{\alpha}>k_p[/tex]
+ Định luật bảo toàn ĐLuong : vẽ hình ==> [tex]P_p=2P_{\alpha}.cos(\beta/2)[/tex]
 [tex]==> 2.k_p=4.2.4.k_{\alpha}.cos(\beta/2)^2[/tex]
([tex]\beta[/tex] là góc hợp giữa 2 vecto [tex]p_{\alpha}[/tex])
[tex]==> 16k_{\alpha}.cos(\beta/)^2<2k_{\alpha} ==> cos(\beta/2)^2< 1/8 [/tex]
[tex]==> cos(\beta/2)<\sqrt{2}/4==> \beta/2>60 ==> \beta>120 ==> DA (C)[/tex]