Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 07:20:19 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8164Tiêu đề: Hoá khó giúp mình với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 07:20:19 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Cho 10 lít [tex]H_{2}[/tex]
 và 6,72 lít [tex]Cl_{2}[/tex]
 (đktc) tác dụng với nhau rồi hoà tan sản phẩm vào 385,4g nước ta thu được dd A. Lấy 50g dd A cho tác dụng với dd AgNo3 lấy dư thu được 7,175g kết tủa. Hiệu suất của phản ứng giữa [tex]H_{2}[/tex] và [tex]Cl_{2}[/tex] là:
A. 33,33%   B. 45%      C. 50%      D. 66,67%

Cho luồng khí [tex]H_{2}[/tex]
 đi qua 14,4 gam MO (M là kim loại) nung nóng thu được 12,8 gam hỗn hợp rắn X. Cho hỗn hợp X tan hết trong dung dịch HNO3 dư, sản phẩm khử thu được 4,48 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y( gồm NO và [tex]NO_{2}[/tex]
). Tỉ khối của Y so với H2 là 19. Công thức của MO là:
A. ZnO    B. FeO      C. CuO    D. MgO
 
Cho 16 gam hỗn hợp Cu, Fe tan hoàn toàn trong 200 ml dung dịch HNO3 4M thu được dung dịch Y(không chứa axit) và 4,48 lít khí NO2 và NO (đktc). Tính khối lượng muối trong dung díchau phản ứng:
A. 55,2 gam    B. 54,2 gam    C. 56,2 gam     D. 53,2 gam

Mọi người giúp mình với nha.


Tiêu đề: Trả lời: Hoá khó giúp mình với
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:16:56 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Câu 3 trước nhé
Gọi a,b lần lượt là số mol của Cu,Fe:
Ta có 64a + 56b=16 (1)
 Bảo toàn nguyên tố Nitơ:[tex] n_{HNO_3}=2n_{Cu(NO3)_2}+3n_{Fe(NO3)_3} + n(NO_2+NO) [/tex]
 <==>2a + 3b = 0,6 (2)
Từ (1) và (2)==> a=0,18, b=0,08
==> [tex] m_{muối}=0,18*188+0,08*242=53,2g [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hoá khó giúp mình với
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:41:57 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Câu 2 nè :
Dễ thấy loại ngay 2 đáp án là MgO và ZnO.Giờ chỉ còn lại CuO và FeO
Ta có : [tex] MO +H_2 ==> hỗn hợp (M,MO) + H_2O [/tex]
Bảo toàn khối lượng: 14,4 + 2x=12,8 + 18x ==> x=0,1 (Với x là số mol H2)
Dễ dàng tìm được: [tex] n_{NO}=n_{NO_2}=0,1 mol
Ta có các phương trình trao đổi:
[tex] MO -ne ==>M^{n+}  (Với n\ge2) , H_2 -2e==>2H^+ [/tex]
[tex] N^{+5} + 3e ==> N^{+2}; n^{+5} +1e ==> N^{+4} [/tex]
 Bảo toàn electron cho toàn quá trình :
[tex] TH1:n=2 thì 2*0,1 \not= 0,1*3 +0,1*1 [/tex] nên loại CuO
[tex] TH2:n=3 thì a + 2*0,1 = 0,1*3 + 0,1*1 ==>a=0,2 (a là số mol MO ban đầu ) [/tex]
 [tex] ==> M_{MO}=72 ==> M =56 (Fe) [/tex]
 Ở câu này nếu hay hơn thì tác giả có thể cho đáp án là [tex] Cr_2O_3 hoặc Al_2O_3 [/tex]