Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huyngo trong 05:45:03 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8162Tiêu đề: bài tia X từ cần giúp đỡ
Gửi bởi: huyngo trong 05:45:03 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực của ống Cu-lít-giơ thêm 2000 V thì tốc độ của êlectron tới anôt tăng thêm được 7000km/s. Bỏ qua vận tốc của êlectron ở catôt. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế.
    A. 3.10-10m.      B. 1,5.10-11m.      C. 2.10-10m      D. 2.10-11m.


Tiêu đề: Trả lời: bài tia X từ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:55:57 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực của ống Cu-lít-giơ thêm 2000 V thì tốc độ của êlectron tới anôt tăng thêm được 7000km/s. Bỏ qua vận tốc của êlectron ở catôt. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế.
    A. 3.10-10m.      B. 1,5.10-11m.      C. 2.10-10m      D. 2.10-11m.

[tex]Wd1= mv^{2}/2=eU = hc/\lambda _{1} (1)
Wd2 = m(v+7.10^{6})^{2}/2=e(U+2000)[/tex]
Bấm máy tính suy ra v, thế vào  (1) suy ra [tex]\lambda =2.10^{-10}m[/tex]