Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 11:23:32 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8154Tiêu đề: DAO ĐỘNG CƠ CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: KPS trong 11:23:32 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
1) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp t1=1,75s, t2=2,5s, tốc độ trung bình của vật trong khoảng thơi gian đó là 24cm/s. Tọa độ chất điểm tại thời điểm t=0 có giá trị nào? (-4,5cm)

2) Trong thí nghiệm giao thoa as Y-âng, a=1mm, D=2m. Chiếu 2 khe đồng thời 2 bức xạ có bước sóng [tex]\lambda_1=0,48\mu m[/tex], [tex]\lambda_2[/tex] . Trên khoảng rộng trên màn đối xứng qua vân trung tâm L=19,2mm đếm được 35 vân sáng, trong đó có 3 vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tính [tex]\lambda_2[/tex], biết 2 trong 3 vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cũng của trường giao thoa [tex]( \lambda_2=0,6\mu m)[/tex]

giúp mình nhé mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: DAO ĐỘNG CƠ CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: asama_an32 trong 11:35:25 AM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
1) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp t1=1,75s, t2=2,5s, tốc độ trung bình của vật trong khoảng thơi gian đó là 24cm/s. Tọa độ chất điểm tại thời điểm t=0 có giá trị nào? (-4,5cm)


vận tốc bằng 0 tại vt 2 biên
T/2 = 2,5-1,75=0,75 => T=1,5s
vtb = 2A/0,75 = 24 => A=9cm
t1 = 1,75s = T + T/6
dùng vtlg thấy xo = -A/2 = -4,5


Tiêu đề: Trả lời: DAO ĐỘNG CƠ CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: asama_an32 trong 12:08:58 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
2) Trong thí nghiệm giao thoa as Y-âng, a=1mm, D=2m. Chiếu 2 khe đồng thời 2 bức xạ có bước sóng [tex]\lambda_1=0,48\mu m[/tex], [tex]\lambda_2[/tex] . Trên khoảng rộng trên màn đối xứng qua vân trung tâm L=19,2mm đếm được 35 vân sáng, trong đó có 3 vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tính [tex]\lambda_2[/tex], biết 2 trong 3 vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cũng của trường giao thoa [tex]( \lambda_2=0,6\mu m)[/tex]

giúp mình nhé mọi người!
35vs trong đó có 3 vân trùng, vậy có 35-3 = 32 vs đơn sắc (gồm bx1 + bx2)
i1 = 0,96mm
trong nửa giao thoa trường thì số khoảng vân i1 là n1 = 19,2/2.0,96 = 10 vậy trên cả trường giao thoa có (10-1).2 = 18 vân sáng bx1 , (18 vtri1 có màu đơn sắc của bx1)
VẬy có 32 - 18 = 14 vị trí có màu đơn sắc của bx2 trên cả trường giao thoa
=> nửa giao thoa trường có mỗi bên có 14/2 = 7 vitri đơn sắc của bx2
=> k2 = 7+1 = 8
8i2 =9,6 => i2 = 1,2 => lamđa 2 = a.i2/D = 1,2/2 = 0,6 um