Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dinh383 trong 08:39:28 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8142Tiêu đề: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ
Gửi bởi: dinh383 trong 08:39:28 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
các bạn giải cụ thể theo đề này nhen. rất chân thành cảm ơn bạn. 

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: x1  = A1.cos( wt) cm; x2  = 2,5[tex]\sqrt{3}[/tex]
cos( wt + [tex]\varphi[/tex]2 ) và người ta thu được biên độ của dao động tổng hợp là 2,5 cm. Biết A1  đạt giá trị cực đại, hãy xác định [tex]\varphi[/tex]2?

A: Không xác định được   
B: pi/6 rad   C: 2pi/3 rad   
D: 5pi/6 rad

câu 2

Một quả cầu được làm bằng kim loại có giới hạn quang điện 0,5 µm, bán kinh 10cm được chiếu sáng bằng ánh sáng tử ngoại có bước sóng 0,3 µm. ( Thí nghiệm được thực hiện trong không khí) Cho k = 9,109  Nm2/C2 . Hãy xác định điện tích cực đại mà quả cầu có thể tích
được?
 

A: 18,4pC   B: 1,84pC   C: 184pC   D: Thiếu dữ kiện để tính

câu3
Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có dạng i = 0,02cos(2000[tex]\pi[/tex]t) (A). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc ban đầu, dòng điện có độ lớnbằng dòng điện hiệu dụng là
A. 10-4/8       B. 10-3/3          c. 10-3/8    D.10-2/8   
 


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:47:16 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
các bạn giải cụ thể theo đề này nhen. rất chân thành cảm ơn bạn. 

câu3
Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có dạng i = 0,02cos(2000[tex]\pi[/tex]t) (A). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc ban đầu, dòng điện có độ lớnbằng dòng điện hiệu dụng là
A. 10-4/8       B. 10-3/3          c. 10-3/8    D.10-2/8   
 

Dùng phương pháp VTLG bạn tính được góc quét là [tex]\alpha =\frac{\pi }{4}\Rightarrow t=\frac{\alpha }{\omega }=\frac{\pi }{4.2000\pi }=\frac{10^{-3}}{8}(s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:56:55 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
các bạn giải cụ thể theo đề này nhen. rất chân thành cảm ơn bạn. 


câu 2

Một quả cầu được làm bằng kim loại có giới hạn quang điện 0,5 µm, bán kinh 10cm được chiếu sáng bằng ánh sáng tử ngoại có bước sóng 0,3 µm. ( Thí nghiệm được thực hiện trong không khí) Cho k = 9,109  Nm2/C2 . Hãy xác định điện tích cực đại mà quả cầu có thể tích
được?
 
A: 18,4pC   B: 1,84pC   C: 184pC   D: Thiếu dữ kiện để tính

 
Bạn áp dụng công thức Anstanh:[tex]\frac{h.c}{\lambda }=A+\frac{1}{2}mv^{2}=A+\left|e \right|V_{max}[/tex]
Trong đó [tex]V_{max}=k\frac{q_{max}}{R}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ
Gửi bởi: dinh383 trong 10:48:39 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
các bạn giải cụ thể theo đề này nhen. rất chân thành cảm ơn bạn. 

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: x1  = A1.cos( wt) cm; x2  = 2,5[tex]\sqrt{3}[/tex]
cos( wt + [tex]\varphi[/tex]2 ) và người ta thu được biên độ của dao động tổng hợp là 2,5 cm. Biết A1  đạt giá trị cực đại, hãy xác định [tex]\varphi[/tex]2?

A: Không xác định được   
B: pi/6 rad   C: 2pi/3 rad   
D: 5pi/6 rad

câu 2

Một quả cầu được làm bằng kim loại có giới hạn quang điện 0,5 µm, bán kinh 10cm được chiếu sáng bằng ánh sáng tử ngoại có bước sóng 0,3 µm. ( Thí nghiệm được thực hiện trong không khí) Cho k = 9,109  Nm2/C2 . Hãy xác định điện tích cực đại mà quả cầu có thể tích
được?
 

A: 18,4pC   B: 1,84pC   C: 184pC   D: Thiếu dữ kiện để tính

câu3
Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có dạng i = 0,02cos(2000[tex]\pi[/tex]t) (A). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc ban đầu, dòng điện có độ lớnbằng dòng điện hiệu dụng là
A. 10-4/8       B. 10-3/3          c. 10-3/8    D.10-2/8   
 


còn câu 1 nữa có bạn nào giúp minh đi
cam ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:40:28 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Bài 1 câu A1 đạt giá trị cực đại mình không hiểu lắm nên không dám tuỳ tiện giải. Thông cảm nhé


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ
Gửi bởi: dinh383 trong 10:17:07 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
các bạn giải cụ thể theo đề này nhen. rất chân thành cảm ơn bạn. 

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: x1  = A1.cos( wt) cm; x2  = 2,5[tex]\sqrt{3}[/tex]
cos( wt + [tex]\varphi[/tex]2 ) và người ta thu được biên độ của dao động tổng hợp là 2,5 cm. Biết A1  đạt giá trị cực đại, hãy xác định [tex]\varphi[/tex]2?

A: Không xác định được   
B: pi/6 rad   C: 2pi/3 rad   
D: 5pi/6 rad

câu 2

Một quả cầu được làm bằng kim loại có giới hạn quang điện 0,5 µm, bán kinh 10cm được chiếu sáng bằng ánh sáng tử ngoại có bước sóng 0,3 µm. ( Thí nghiệm được thực hiện trong không khí) Cho k = 9,109  Nm2/C2 . Hãy xác định điện tích cực đại mà quả cầu có thể tích
được?
 

A: 18,4pC   B: 1,84pC   C: 184pC   D: Thiếu dữ kiện để tính

câu3
Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có dạng i = 0,02cos(2000[tex]\pi[/tex]t) (A). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc ban đầu, dòng điện có độ lớnbằng dòng điện hiệu dụng là
A. 10-4/8       B. 10-3/3          c. 10-3/8    D.10-2/8   
 


có bạn nào giúp minh giải câu 1 được không
rất cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 10:25:15 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
câu 1. vẽ giản đồ A1 max thì Vecto X tổng hợp và x2 vuông góc với nhau từ đó tìm được.....


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:04:17 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
các bạn giải cụ thể theo đề này nhen. rất chân thành cảm ơn bạn. 

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: x1  = A1.cos( wt) cm; x2  = 2,5[tex]\sqrt{3}[/tex]
cos( wt + [tex]\varphi[/tex]2 ) và người ta thu được biên độ của dao động tổng hợp là 2,5 cm. Biết A1  đạt giá trị cực đại, hãy xác định [tex]\varphi[/tex]2?

A: Không xác định được   
B: pi/6 rad   C: 2pi/3 rad   
D: 5pi/6 rad
[tex]A_1^2=A^2+A_2^2-2A.A_2cos(\alpha)[/tex]
[tex]A_1max khi cos(\alpha)=0 ==> \alpha=90^0[/tex]
[tex]==> \varphi_2=180-(AA10)=180-shiftcos(A2/A1max)[/tex]
[tex]==> \varphi_2=180-shiftcos(2,5\sqrt{3}/5)=180-30=150[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ
Gửi bởi: dinh383 trong 04:11:00 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
các bạn giải cụ thể theo đề này nhen. rất chân thành cảm ơn bạn. 

câu3
Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có dạng i = 0,02cos(2000[tex]\pi[/tex]t) (A). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc ban đầu, dòng điện có độ lớnbằng dòng điện hiệu dụng là
A. 10-4/8       B. 10-3/3          c. 10-3/8    D.10-2/8   
 

Dùng phương pháp VTLG bạn tính được góc quét là [tex]\alpha =\frac{\pi }{4}\Rightarrow t=\frac{\alpha }{\omega }=\frac{\pi }{4.2000\pi }=\frac{10^{-3}}{8}(s)[/tex]

các bạn có thể giải thích rõ cách tính góc [tex]\alpha[/tex] cho minh dc ko


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 12:58:07 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
các bạn giải cụ thể theo đề này nhen. rất chân thành cảm ơn bạn. 

câu3
Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có dạng i = 0,02cos(2000[tex]\pi[/tex]t) (A). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc ban đầu, dòng điện có độ lớnbằng dòng điện hiệu dụng là
A. 10-4/8       B. 10-3/3          c. 10-3/8    D.10-2/8   
 

Dùng phương pháp VTLG bạn tính được góc quét là [tex]\alpha =\frac{\pi }{4}\Rightarrow t=\frac{\alpha }{\omega }=\frac{\pi }{4.2000\pi }=\frac{10^{-3}}{8}(s)[/tex]

các bạn có thể giải thích rõ cách tính góc [tex]\alpha[/tex] cho minh dc ko

I=[tex]\frac{Io}{\sqrt{2}}[/tex] giống như dđđh t=T/8Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ
Gửi bởi: namcl trong 11:50:14 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
các bạn giải cụ thể theo đề này nhen. rất chân thành cảm ơn bạn. 

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: x1  = A1.cos( wt) cm; x2  = 2,5[tex]\sqrt{3}[/tex]
cos( wt + [tex]\varphi[/tex]2 ) và người ta thu được biên độ của dao động tổng hợp là 2,5 cm. Biết A1  đạt giá trị cực đại, hãy xác định [tex]\varphi[/tex]2?

A: Không xác định được   
B: pi/6 rad   C: 2pi/3 rad   
D: 5pi/6 rad
[tex]A_1^2=A^2+A_2^2-2A.A_2cos(\alpha)[/tex]
[tex]A_1max khi cos(\alpha)=0 ==> \alpha=90^0[/tex]
[tex]==> \varphi_2=180-(AA10)=180-shiftcos(A2/A1max)[/tex]
[tex]==> \varphi_2=180-shiftcos(2,5\sqrt{3}/5)=180-30=150[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: một bài toán về tổng hợp dao động cân giúp đỡ
Gửi bởi: namcl trong 11:55:42 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
các bạn giải cụ thể theo đề này nhen. rất chân thành cảm ơn bạn. 

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: x1  = A1.cos( wt) cm; x2  = 2,5[tex]\sqrt{3}[/tex]
cos( wt + [tex]\varphi[/tex]2 ) và người ta thu được biên độ của dao động tổng hợp là 2,5 cm. Biết A1  đạt giá trị cực đại, hãy xác định [tex]\varphi[/tex]2?

A: Không xác định được   
B: pi/6 rad   C: 2pi/3 rad   
D: 5pi/6 rad
Xin hoi thay Trieubeo sao biet la A1 max thi goc anpha = 90đo. neu goc anpha la goc tu thi sao?. Khi do cos cua no am do do A1 cang lon chu nhi? Xin thay giai dap ro hon ah. Xin cam on
[tex]A_1^2=A^2+A_2^2-2A.A_2cos(\alpha)[/tex]
[tex]A_1max khi cos(\alpha)=0 ==> \alpha=90^0[/tex]
[tex]==> \varphi_2=180-(AA10)=180-shiftcos(A2/A1max)[/tex]
[tex]==> \varphi_2=180-shiftcos(2,5\sqrt{3}/5)=180-30=150[/tex]
bài này chắc trieubeo giải sai rồi cos(\alpha)=-1 mới max chứ ==> [tex]\alpha=180[/tex] do vậy không thấy ĐA.