Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 08:25:01 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8139Tiêu đề: giúp em vài bài tập về dao động
Gửi bởi: gmvd trong 08:25:01 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 1

   Đoạn mạch nối tiếp gồm 3 phần tử: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số f1 thì cảm kháng là 36 [tex]\Omega[/tex] và dung kháng là 144[tex]\Omega[/tex]. Nếu mạng điện có tần số f2 = 120 Hz thì cường độ dòng điện cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Giá trị f1 là
A: 240 Hz.   B: 60 Hz.   C: 30 Hz.   D: 480 Hz.

câu 2

   Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos( wt ). Hãy xác định tỉ số giữa tốc độ trung bình và vận tốc trung bình khi vật đi được 3T/4 đầu tiên?

A: 1   B: 3   C: 2   D: vô cùng lớn

câu 3


Người ta đưa một con lắc đơn từ mặt đất lên một nơi có độ cao 5 km. Hỏi độ dài của nó phải thay đổi như thế nào để chu kì dao
động không thay đổi( R = 6400Km)
A: l’= 0,997l   B: l’= 0,998l   C: l’= 0,996l   D: l’= 0,995l


Tiêu đề: Trả lời: giúp em vài bài tập về dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:33:25 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 1
Đoạn mạch nối tiếp gồm 3 phần tử: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số f1 thì cảm kháng là 36 [tex]\Omega[/tex] và dung kháng là 144[tex]\Omega[/tex]. Nếu mạng điện có tần số f2 = 120 Hz thì cường độ dòng điện cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Giá trị f1 là
A: 240 Hz.   B: 60 Hz.   C: 30 Hz.   D: 480 Hz.

[tex]2\pi f_1L = 36[/tex]

[tex]\frac{1}{2\pi f_1C} = 144[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{1}{LC} = (2\pi f_1)^2\frac{144}{36}[/tex]  (1)

[tex]120 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}[/tex] (2)

(1), (2) giải ra [tex]f_1 = 60Hz[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: giúp em vài bài tập về dao động
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:36:22 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 1

   Đoạn mạch nối tiếp gồm 3 phần tử: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số f1 thì cảm kháng là 36 [tex]\Omega[/tex] và dung kháng là 144[tex]\Omega[/tex]. Nếu mạng điện có tần số f2 = 120 Hz thì cường độ dòng điện cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Giá trị f1 là
A: 240 Hz.   B: 60 Hz.   C: 30 Hz.   D: 480 Hz.


Áp dụng công thức:[tex]Z_{L1}=2\pi f_{1}L=36\Omega ; Z_{C1}=\frac{1}{2\pi f_{1}C}=144\Omega[/tex]
Khi f2 = 120Hz thì cường độ dòng điện cùng pha với điện áp vậy mạch cộng hưởng. Ta có [tex]\omega _{2}=2\pi f_{2}=\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex]
Lấy ZC chia cho ZL ta sẽ được:[tex]\frac{Z_{C1}}{Z_{L1}}=\frac{1}{4\pi ^{2}f_{1}^{2}LC}=\frac{144}{36}\Leftrightarrow f_{1}=\frac{6.2\pi 120}{12.2\pi }=60Hz[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em vài bài tập về dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:39:11 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos( wt ). Hãy xác định tỉ số giữa tốc độ trung bình và vận tốc trung bình khi vật đi được 3T/4 đầu tiên?

A: 1   B: 3   C: 2   D: vô cùng lớn

tốc độ trung bình trong 3T/4 đầu tiên:

[tex]v_t_b = \frac{S}{t} = \frac{3A}{3T/4} = 4A/T[/tex]

vận tốc trung bình trong 3T/4 đầu tiên = độ dời chia cho thời gian

lúc t = 0 vật ở biên dương, sau 3T/4 thì ở VTCB, nên độ dời là A

[tex]= \frac{A}{3T/4} = \frac{4A}{3T}[/tex]

=> tỉ số bằng 3


Tiêu đề: Trả lời: giúp em vài bài tập về dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:47:24 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 3
Người ta đưa một con lắc đơn từ mặt đất lên một nơi có độ cao 5 km. Hỏi độ dài của nó phải thay đổi như thế nào để chu kì dao
động không thay đổi( R = 6400Km)
A: l’= 0,997l   B: l’= 0,998l   C: l’= 0,996l   D: l’= 0,995l

[tex]T = T'[/tex]  [tex]\Leftrightarrow 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{l'}{g'}}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{l'}{l} = \frac{g'}{g} = \frac{R^2}{(R+h)^2}[/tex]

vì [tex]g = \frac{GM}{R^2}[/tex], [tex]g' = \frac{GM}{(R+h)^2}[/tex]

[tex]\Rightarrow l' = 0,998l[/tex]