Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 01:29:51 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8128Tiêu đề: Một CÂU SÓNG CƠ MN GIÚP NHÉ!
Gửi bởi: KPS trong 01:29:51 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1) Trên mặt chất lỏng tại 2 điểm A,B cách nhau 17cm có 2 nguồn kết hợp dao động theo phươg thẳng đứng với phương trình: [tex]u_A=u_B=2cos50\pi t[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Trên dường thẳng Ax vuông góc với AB, phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực tiểu. Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng? (3,32cm)

mọi người giúp mình nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Một CÂU SÓNG CƠ MN GIÚP NHÉ!
Gửi bởi: kydhhd trong 01:49:01 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
[tex]\lambda =v.2\Pi /\omega =4cm[/tex]
số cực tiểu:  số nguyen 17:4x2= 8
cực tiẻu ứng với k=3  là gần A nhất
[tex]MB-MA=(3+1/2)\lambda =14\Rightarrow \sqrt{MA^{2}+17^{2}}-MA=14\Rightarrow MA=3,32[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một CÂU SÓNG CƠ MN GIÚP NHÉ!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:50:11 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1) Trên mặt chất lỏng tại 2 điểm A,B cách nhau 17cm có 2 nguồn kết hợp dao động theo phươg thẳng đứng với phương trình: [tex]u_A=u_B=2cos50\pi t[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Trên dường thẳng Ax vuông góc với AB, phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực tiểu. Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng? (3,32cm)

mọi người giúp mình nhé!

[tex]\lambda =4cm[/tex]
M dao động với biên độ cực tiểu
[tex]\Rightarrow BM-AM=k\frac{\lambda }{2}[/tex] (k=1,3,5,7,...)  (1)
[tex]\Leftrightarrow \sqrt{x^2+17^2}-x=k\frac{\lambda }{2}[/tex]
[tex]x\geq 0 \Rightarrow k\leq 8,48[/tex] chọ k=7
thay vào (1) => x=3,32 cm


Tiêu đề: Trả lời: Một CÂU SÓNG CƠ MN GIÚP NHÉ!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 01:52:33 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
1) Trên mặt chất lỏng tại 2 điểm A,B cách nhau 17cm có 2 nguồn kết hợp dao động theo phươg thẳng đứng với phương trình: [tex]u_A=u_B=2cos50\pi t[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Trên dường thẳng Ax vuông góc với AB, phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực tiểu. Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng? (3,32cm)

mọi người giúp mình nhé!

- Số cực tiểu trên AB: [tex]-\frac{AB}{\lambda }<k<\frac{AB}{\lambda }\Rightarrow -4,25<k<4,25[/tex]

Vậy cực tiểu gần A nhất ứng với k = 3,5

- Ta có: [tex]BM - AM = k\lambda[/tex] ==> [tex]\sqrt{x^{2}+17^{2}} -x^2 = 3,5.4[/tex] ==> x = 3,321428571(cm)Tiêu đề: Trả lời: Một CÂU SÓNG CƠ MN GIÚP NHÉ!
Gửi bởi: KPS trong 02:17:20 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
2) Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa áng sáng,a=1,2mm, D=1,5m, i=0,69mm. Biết chiết suất của nước với ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm là 4/3. Khi truyền trong nước, photon của áng sáng làm thí nghiệm có năng lượng bằng?  (1,7eV)
giúp mình nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Một CÂU SÓNG CƠ MN GIÚP NHÉ!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 02:28:40 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
2) Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa áng sáng,a=1,2mm, D=1,5m, i=0,69mm. Biết chiết suất của nước với ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm là 4/3. Khi truyền trong nước, photon của áng sáng làm thí nghiệm có năng lượng bằng?  (1,7eV)
giúp mình nhé!

đề bài bạn nên ghi rõ hơn. thực hiện giao thoa a/s trong mt nào nc hay kk
có lẽ bài này thực hiện giao thoa trong nc.
[tex]i=\frac{ \lambda D}{an} \Rightarrow \lambda[/tex]
[tex]\varepsilon =\frac{hc}{\lambda }=1,7eV[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một CÂU SÓNG CƠ MN GIÚP NHÉ!
Gửi bởi: KPS trong 02:42:57 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
hi sr tớ viết đề hơi tắt...bài này giao thoa sóng trong môi trường nước á


Tiêu đề: Trả lời: Một CÂU SÓNG CƠ MN GIÚP NHÉ!
Gửi bởi: KPS trong 05:02:12 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
3) Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, m=5/9kg, đang dao động điều hòa với biên độ A=2cm trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn. Tại thời điểm vật m qua vị trí động năng bằng thế năng, một vật nhỏ khối lượng m_o=m/2 rơi thẳng đứng và dính vào m. Khi qua vị trí cân bằng hệ (m + m_o) bằng? ( 20cm/s)

mn giúp mình câu này nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Một CÂU SÓNG CƠ MN GIÚP NHÉ!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:14:24 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
3) Một con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, m=5/9kg, đang dao động điều hòa với biên độ A=2cm trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn. Tại thời điểm vật m qua vị trí động năng bằng thế năng, một vật nhỏ khối lượng m_o=m/2 rơi thẳng đứng và dính vào m. Khi qua vị trí cân bằng hệ (m + m_o) bằng? ( 20cm/s)

mn giúp mình câu này nhé!

- Ta có Wd1 = Wt1 = W/2 = [tex]\frac{1}{4}kA^{2}[/tex]

- Vật mo rơi vào m:
+ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng theo phương ngang ta có: [tex]mv1 = (m + mo)v_{he}[/tex] ==> [tex]W_{dhe} = \frac{m}{m + mo}W_{d1}[/tex] (1)
+ Thế năng tại vị trí này của hệ ko thay đổi ==> [tex]W_{the} = W_{t1}[/tex] (2)

+ Áp dụng bảo toàn năng lượng cho vị trí rơi và VTCB của hệ: [tex]\frac{1}{2}(m + mo)v_{he max}^{2} = W(dhe) + W(the) = \frac{m}{m + mo}W(d1) + W(t1)[/tex] = [tex]\frac{W}{2}(\frac{2m + mo}{m + mo})[/tex]

==> [tex]v_{he max} = \sqrt{\frac{(2m + mo).k.A^{2}}{2.(m + mo)^{2}}}[/tex] = 0,2(m/s)