Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 11:12:14 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8123Tiêu đề: bai tập vật lý dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: gmvd trong 11:12:14 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 1
Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC  mắc nối tiếp trong đó tụ  điện có điện dung thay đổi được biết điện áp hai đầu đoạn mạch là  u = 200[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100t  (V) khi C = C1 = 2,5.10-5F và C = C2 = 5.10-5 F thì mạch điện có cùng công suất P=200W. Cảm kháng và điện trở thuần của đoạn mạch là
A:  ZL=300Ω ;R=200Ω 
B:  ZL=200Ω ;R=200Ω 
C:  ZL=300Ω ;R=100Ω 
D:  ZL=100Ω ;R=100Ω

câu 2

Cho phản ứng hạt nhân: p + 73Li --> 2[tex]\alpha[/tex]+ 17,3MeV  . Cho NA = 6,023.1023 mol-1
. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo được 1g Hêli ?
  A:  26,04.1023MeV. 
B:  8,68.1023MeV. 
C:  34,72.1023MeV. 
D:  13,02.1023MeV.

câu 3

Chiếu ánh sáng trắng đi qua lăng kính có góc chiết quang 30o thì thấy ánh sáng tím có góc lệch cực tiểu. Hãy tìm góc lệch của tia đỏ biết nd = 1,54; nt = 1,58.
A: 16o 50’   B: 16,5o   C: 15o 6’   D: 15,6o


Tiêu đề: Trả lời: bai tập vật lý dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:21:11 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 1
Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC  mắc nối tiếp trong đó tụ  điện có điện dung thay đổi được biết điện áp hai đầu đoạn mạch là  u = 200[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100t  (V) khi C = C1 = 2,5.10-5F và C = C2 = 5.10-5 F thì mạch điện có cùng công suất P=200W. Cảm kháng và điện trở thuần của đoạn mạch là
A:  ZL=300Ω ;R=200Ω  
B:  ZL=200Ω ;R=200Ω  
C:  ZL=300Ω ;R=100Ω  
D:  ZL=100Ω ;R=100Ω


[tex]Z_{C1}=400\Omega[/tex]
[tex]Z_{C2}=200\Omega[/tex]
"mạch điện có cùng công suất " [tex]\Rightarrow Z_L=\frac{Z_{C1}+Z_{C2}}{2}=300 \Omega[/tex]
[tex]p=\frac{U^2R}{R^2+(Z_L - Z_C)^2}[/tex][tex]\Rightarrow R=100\Omega[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bai tập vật lý dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:55:49 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

câu 2

Cho phản ứng hạt nhân: p + 73Li --> 2[tex]\alpha[/tex]+ 17,3MeV  . Cho NA = 6,023.1023 mol-1
. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo được 1g Hêli ?
  A:  26,04.1023MeV. 
B:  8,68.1023MeV.
C:  34,72.1023MeV. 
D:  13,02.1023MeV.số nguyên tử He có trong 1g là: [tex]n=\frac{mN_A}{M}[/tex]
 [tex]" \rightarrow 2\alpha + 17,3 MeV "[/tex]=>
năng lượng tỏa ra [tex]E=\frac{17,3n}{2}=1,303.10^{24} MeV[/tex]
Đ.án D


Tiêu đề: Trả lời: bai tập vật lý dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 12:03:23 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
hiếu ánh sáng trắng đi qua lăng kính có góc chiết quang 30o thì thấy ánh sáng tím có góc lệch cực tiểu. Hãy tìm góc lệch của tia đỏ biết nd = 1,54; nt = 1,58.
A: 16o 50’   B: 16,5o   C: 15o 6’   D: 15,6o
[tex]sin\frac{Dmin+A}{2}=n.sin\frac{A}{2}[/tex]
thay A=30, n=1,54 và n=1,58 tính ra


Tiêu đề: Trả lời: bai tập vật lý dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:10:00 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

câu 3

Chiếu ánh sáng trắng đi qua lăng kính có góc chiết quang 30o thì thấy ánh sáng tím có góc lệch cực tiểu. Hãy tìm góc lệch của tia đỏ biết nd = 1,54; nt = 1,58.
A: 16o 50’   B: 16,5o   C: 15o 6’   D: 15,6o


tia tím, góc lệch cực tiểu => r=r1=r2 = A/2 =150
=> góc tới i ta có: sini = ntsinr => i=...

xét tia đỏ. sini = nđsinr1 => r1=...
                 r2 =A-r1=....
                 góc ló i2 :      nđsin r2=sin i2 => i2=....
                 góc lệch D=i1+i2-A=16058'
có lẽ Đ.án là A

hic. k biết sai ở đâu mà lệch nhiều thếTiêu đề: Trả lời: bai tập vật lý dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 12:14:00 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
bấm nhầm
Dmin theo công thức trên, tính được Dmin=18,2[tex]Dmin=2i-A\Rightarrow i=24,1^{0};sini=n.sinr1\Rightarrow r1=15,4^{0};r2=14,6\Rightarrow i2=22,8\Rightarrow sd=i1+i2-A=16,56'[/tex]
độ