Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: dinh383 trong 05:11:01 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8116Tiêu đề: hóa hưu cơ 12
Gửi bởi: dinh383 trong 05:11:01 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 1
cho isopren tác dụng Br2 theo tỉ lệ 1:1 thu được tối đa x dẫn xuất môn Brom. Đun nóng ancol bậc 2  C5H12O với H2SO4 đặc ở 1800C thu được tối đa y sản phẩm hữu cơ. mối liên hệ giữa x và y la

A. x-y=1        B. x=y            C. y-x=1              D. y-x=2

câu 2
chia m gam hỗn hợp M gồm 2 ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau . phần 1 tác dụng Na(dư) được 3,36 lít khí H2(đktc), phần 2 phản ứng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp M1 chứa 2 anđêhit (ancol chỉ biến thành anđêhit) toàn bộ lượng M1 phản úng hết với AgNO3 trong NH3, thu được  86,4 gam Ag. Giá trị m là

A. 24,8 g           B30,4 g            C. 15,2  g              D. 45,6 g


Tiêu đề: Trả lời: hóa hưu cơ 12
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:50:07 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 2 chia m gam hỗn hợp M gồm 2 ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau . phần 1 tác dụng Na(dư) được 3,36 lít khí H2(đktc), phần 2 phản ứng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp M1 chứa 2 anđêhit (ancol chỉ biến thành anđêhit) toàn bộ lượng M1 phản úng hết với AgNO3 trong NH3, thu được  86,4 gam Ag. Giá trị m là

A. 24,8 g           B30,4 g            C. 15,2  g              D. 45,6 g
TA có : nM=2nH2=0,3 mol ,nAg=0,8 mol
 trong M1 có HCHO --> nCH3OH=0,1 và nC2H5OH=0,2 ->Trong hh ban đầu cóa 0,2 mol CH3OH và 0,4 mol C2H5OH --->mM =24,8g


Tiêu đề: Trả lời: hóa hưu cơ 12
Gửi bởi: dinh383 trong 06:47:56 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 2 chia m gam hỗn hợp M gồm 2 ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau . phần 1 tác dụng Na(dư) được 3,36 lít khí H2(đktc), phần 2 phản ứng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp M1 chứa 2 anđêhit (ancol chỉ biến thành anđêhit) toàn bộ lượng M1 phản úng hết với AgNO3 trong NH3, thu được  86,4 gam Ag. Giá trị m là

A. 24,8 g           B30,4 g            C. 15,2  g              D. 45,6 g
TA có : nM=2nH2=0,3 mol ,nAg=0,8 mol
 trong M1 có HCHO --> nCH3OH=0,1 và nC2H5OH=0,2 ->Trong hh ban đầu cóa 0,2 mol CH3OH và 0,4 mol C2H5OH --->mM =24,8g

bạn thể giải kỹ hơn được không
làm sao minh xác đinh được trong M1 có chất nào
và xác định số mol mỗi chất làm thế nào được không


Tiêu đề: Trả lời: hóa hưu cơ 12
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:44:33 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 2 chia m gam hỗn hợp M gồm 2 ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thành 2 phần bằng nhau . phần 1 tác dụng Na(dư) được 3,36 lít khí H2(đktc), phần 2 phản ứng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp M1 chứa 2 anđêhit (ancol chỉ biến thành anđêhit) toàn bộ lượng M1 phản úng hết với AgNO3 trong NH3, thu được  86,4 gam Ag. Giá trị m là

A. 24,8 g           B30,4 g            C. 15,2  g              D. 45,6 g
TA có : nM=2nH2=0,3 mol ,nAg=0,8 mol
 trong M1 có HCHO --> nCH3OH=0,1 và nC2H5OH=0,2 ->Trong hh ban đầu cóa 0,2 mol CH3OH và 0,4 mol C2H5OH --->mM =24,8g

bạn thể giải kỹ hơn được không
làm sao minh xác đinh được trong M1 có chất nào
và xác định số mol mỗi chất làm thế nào được không
Acol đơn chức tác dụng với  Na : ROH + Na-->RONa +1/2H2
-->nROH=2nH2=0,3 mol
Oxi hóa ancol chỉ thu được andehit ,-->AgNO3/NH3 -->Ag với nAg=0,8 mol
Ngoài HCHO(andehit formic) tạo 4Ag tất cả các andehit còn lại chỉ tạo 2Ag thôi, ngoại trừ đa chức(đề cho đơn chức).
Giả sử trong M1 không có HCHO -->nAndehit=nAncol=0,4 mol khác 0,3 mol --->loại Vậy bắt buộc trong M1 phải có HCHO ,(bạn thiếu dữ kiện no nhé).
Tới đây chắc bạn hiểu rồi  *-:)


Tiêu đề: Trả lời: hóa hưu cơ 12
Gửi bởi: tranmyoanh trong 08:46:04 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
câu đó là đáp án D
x=2
y=4
Viết CTCT ra. Với 1 thì có thể cộng Br vào C bậc 1 và bậc 2 nên x=2
Với 2 thì viết 2CTCT và tách nước thì ta sẽ được y=4