Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 04:41:48 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8114Tiêu đề: bài tập dao động điều hòa cần cac bạn giúp
Gửi bởi: gmvd trong 04:41:48 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 1


Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 1000pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 10[tex]\mu[/tex]F, và một điện trở 1 Ω . Phải cung cấp một công suất bằng bao nhiêu để duy trì dao động của nó, khi hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U0 =  2  (V)? Hãy chọn kết
quả  đúng  trong các kết quả sau:
  A:  P = 0,001W  B:  P = 0,01W  C:  P = 0,0001W  D:  P = 0,00001W 

câu 2


 Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: x1= A1.cos( [tex]\omega[/tex]t) cm;
 x2  = 2,5 cos([tex]\omega[/tex]t +  [tex]\varphi[/tex]2 ) và người ta thu được biên độ của dao động  tổng hợp là 2,5 cm. Biết A1 đạt giá trị cực đại, hãy xác định   [tex]\varphi[/tex]2?
   
A:  Không xác định được 
B:   [tex]\pi[/tex]/6 rad
C:   2[tex]\pi[/tex]/3 rad 
D:   5[tex]\pi[/tex]/6 rad

câu 3

Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 và [tex]\lambda[/tex]2 với [tex]\lambda[/tex]2 = 2[tex]\lambda[/tex]1 vào một tấm kim loại thì tỉ số    động năng ban đầu cực đại của quang electron bứt ra khỏi kim loại là 9. Giới hạn quang điện của kim loại là [tex]\lambda[/tex]o. Mối quan hệ giữa bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 và giới hạn quang điện [tex]\lambda[/tex]o là?
A: [tex]\lambda[/tex]1 = 3/5 [tex]\lambda[/tex]0   
B: [tex]\lambda[/tex]1 = 5/7 [tex]\lambda[/tex]o   
C: [tex]\lambda[/tex]=  5/16[tex]\lambda[/tex]o   
D:  7/16[tex]\lambda[/tex]o

tks
Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa cần cac bạn giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:16:32 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
câu 1


Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 1000pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 10[tex]\mu[/tex]F, và một điện trở 1 Ω . Phải cung cấp một công suất bằng bao nhiêu để duy trì dao động của nó, khi hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U0 =  2  (V)? Hãy chọn kết
quả  đúng  trong các kết quả sau:
  A:  P = 0,001W  B:  P = 0,01W  C:  P = 0,0001W  D:  P = 0,00001W 
Xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6263.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6263.0)
Trích dẫn
câu 2


 Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: x1= A1.cos( [tex]\omega[/tex]t) cm;
 x2  = 2,5 cos([tex]\omega[/tex]t +  [tex]\varphi[/tex]2 ) và người ta thu được biên độ của dao động  tổng hợp là 2,5 cm. Biết A1 đạt giá trị cực đại, hãy xác định   [tex]\varphi[/tex]2?
   
A:  Không xác định được 
B:   [tex]\pi[/tex]/6 rad
C:   2[tex]\pi[/tex]/3 rad 
D:   5[tex]\pi[/tex]/6 rad
xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8003 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8003)
Trích dẫn
câu 3

Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 và [tex]\lambda[/tex]2 với [tex]\lambda[/tex]2 = 2[tex]\lambda[/tex]1 vào một tấm kim loại thì tỉ số    động năng ban đầu cực đại của quang electron bứt ra khỏi kim loại là 9. Giới hạn quang điện của kim loại là [tex]\lambda[/tex]o. Mối quan hệ giữa bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 và giới hạn quang điện [tex]\lambda[/tex]o là?
A: [tex]\lambda[/tex]1 = 3/5 [tex]\lambda[/tex]0   
B: [tex]\lambda[/tex]1 = 5/7 [tex]\lambda[/tex]o   
C: [tex]\lambda[/tex]=  5/16[tex]\lambda[/tex]o   
D:  7/16[tex]\lambda[/tex]o
tks
[tex]\lambda_2=2\lambda_1 ==> W_{d1}=9W_{d2}[/tex]
Công thức Axnhtanh.
[tex]\frac{hc}{\lambda_1}=A+9W_{d2}[/tex]
[tex]\frac{hc}{2\lambda_1}=A+W_{d2} ==> \frac{9hc}{2\lambda_1}=9A+9W_{d2}[/tex]
[tex]==> 3,5\frac{hc}{\lambda_1}=8A=8.\frac{hc}{\lambda_0}[/tex]
[tex]==> \lambda_1=3,5.\lambda_0/8=7\lambda_0/16[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điều hòa cần cac bạn giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:02:21 AM Ngày 01 Tháng Năm, 2012

câu 2

 Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa: x1= A1.cos( [tex]\omega[/tex]t) cm;
 x2  = 2,5 cos([tex]\omega[/tex]t +  [tex]\varphi[/tex]2 ) và người ta thu được biên độ của dao động  tổng hợp là 2,5 cm. Biết A1 đạt giá trị cực đại, hãy xác định   [tex]\varphi[/tex]2?
  
A:  Không xác định được  
B:   [tex]\pi[/tex]/6 rad
C:   2[tex]\pi[/tex]/3 rad  
D:   5[tex]\pi[/tex]/6 rad


Biên độ tổng hợp:

[tex]A^{2}=A_{1}^{2} + A_{2}^{2}+2 A_{1}A_{2}cos\left< \varphi _{2} - \varphi _{1} \right>[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 2,5^{2}=A_{1}^{2} + 2,5^{2}+2 A_{1}.2,5cos \varphi _{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow A_{1}^{2} +5 A_{1}cos \varphi _{2} =0[/tex]

[tex]\Leftrightarrow A_{1}\left<A_{1} + 5cos \varphi _{2} \right> =0[/tex]

Suy ra:

TH1: [tex]A_{1} = 0[/tex] (loại)

TH2: [tex]A_{1} = -5cos\varphi _{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow A_{1}_{max} = 5 \Leftrightarrow cos\varphi _{2} =-1\Rightarrow \varphi _{2} =\pi[/tex]

Sao không có đáp án ta?  8-x 8-x 8-x