Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qquynh trong 09:24:48 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8109Tiêu đề: Một bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: qquynh trong 09:24:48 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Mọi người giúp mình bài này:
Đặt điện áp có giá trị hiệu dụng và tần số khong đổi vào 2 đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. gọi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu biến trở , giữa 2 đầu tụ và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là : UR1, UC1va cos(anpha1) . Khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên lần lượt là : UR2, UC2 và cos(anpha2).Biết  16UR1=9UR2; 9UC1=16UC2.  Giá trị của cos(anpha1) là:
A: 0,8
B: 0,75
C: 0,49
D: 0,25


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:39:27 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Mọi người giúp mình bài này:
Đặt điện áp có giá trị hiệu dụng và tần số khong đổi vào 2 đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. gọi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu biến trở , giữa 2 đầu tụ và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là : UR1, UC1va cos(anpha1) . Khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên lần lượt là : UR2, UC2 và cos(anpha2).Biết  16UR1=9UR2; 9UC1=16UC2.  Giá trị của cos(anpha1) là:
A: 0,8
B: 0,75
C: 0,49
D: 0,25
Ta có [tex]U1^{2}=UR1^{2}+UC1^{2}[/tex] và [tex]U2^{2}=UR2^{2}+UC2^{2}[/tex]
U không đổi -->U1=U2 <--->[tex](\frac{16UR1}{9})^{2}+(\frac{9UC1}{16})^{2}=UR1^{2}+UC1^{2}[/tex]
 <-->[tex]\frac{175UR1^{2}}{81}=\frac{175UC1^{2}}{256}[/tex]
<-->[tex]UC1=\frac{16UR1}{9}[/tex]
Từ đó tính được cos[tex]\varphi[/tex]= [tex]\frac{UR1}{\sqrt{UR1^{2}+(\frac{16UR1}{9})^{2}}}[/tex] =0,49Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 09:42:06 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
[tex]U^{2}r1+U^{2}c1=U^{2}r2+U^{2}c2=\frac{16^{2}}{9^{2}}U^{2}r1+\frac{9^{2}}{16^{2}}U^{2}c1\Rightarrow Uc1=\frac{16}{9}Ur1[/tex]
[tex]cos\varphi 1=\frac{Ur1}{\sqrt{U^{2}r1+U^{2}c1}}=0,49[/tex]