Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 01:53:47 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8105Tiêu đề: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 01:53:47 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
1,Một cl dài 1m vật nặng 200g tích điện 10^-6C rồi troe vào trong điện trường đều E=10^6V/m có các đường sức nằm ngang.Chu kỳ dđ của cl sau khi được kích thích trong điện trường là:
A.1,87s B.1,88s C.1,80s D.2,00s

2,Truyền một công suất của nhà máy điện là 400kW đã dùng một máy biến thế để đưa đường dây chính lên 10kV rồi đến nơi tiêu thụ hạ xuống Ù=240V để đưa vào sử dụng.Khoảng cáh giữa nhà máy đến nơi tiêu thụ là 2,6km .Điện trở của mỗi mét dây là r=2.10^-5  ôm/m Công suất đầu ra của máy hạ thé là 12kW.Cđ dđ chạy trong dây dẫn vào nhà và NL hao phí trên đường dây là bao nhiêu?

3,Trong thí nghiem giao thoa sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với 2 đầu cđ người ta quan sát thấy ngoài 2 đầu dây còn có 2 điểm khác không dao động.Biết khoảng thòi gian  giữa 2 lần sợi dây duỗi thẳng là 0,05s và bề rộng ỗi bụng sóng là 4cm. Vận tốc dao động cực dại của điểm chính giữa bụng sóng là.

4,Hạt nhân U 234 đứng yên phân rã anpha theo PT [tex]U^{234}_{94} \rightarrow He^{4}_{2}+X^{A}_{Z}+14,15MeV[/tex]
Lấy khối lượng các hạt nhân bằng số khối tính theo u. Động năng của hạt nhân X là :

5,Một nguyên tử H đang tồn tại ở trạng thái dừng K có mức NL -13,6eV .Cung cấp cho nguyên tử một  NL 27,2eV thì nguyên tử sẽ
A.Chuyển lên mức L
B.Chuyển lên mức vô cùng
C.Không hấp thụ NL đó
D.Nguyên tử bị ion hóa

6,Một mạch điện XC RC nt với R=Zc .Tại một thòi điểm t người ta đo điện áp tức thòi 2 đầu điện trở và tụ C băng nhau và bằng 400V.Hiệu điện thế 2 đầu mạch là.

7,Một dm RLC nt có điện áp HD 2 đàu không đổi và f=50 Hz .Khi điều chỉnh C=10^-4/pi (F) và C=10^-4/3pi (F) thì công suất trong mạch đều băng nhau .Giá trị L là :
A.1/pi B.1/2pi C.1/3pi D.1/4pi


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:26:54 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
4,Hạt nhân U 234 đứng yên phân rã anpha theo PT [tex]U^{234}_{94} \rightarrow He^{4}_{2}+X^{A}_{Z}+14,15MeV[/tex]
Lấy khối lượng các hạt nhân bằng số khối tính theo u. Động năng của hạt nhân X là :

bảo toàn năng lượng: [tex]14,15 = K_\alpha + K_X (1)[/tex]

bảo toàn động lượng: [tex]\vec{P_\alpha } = - \vec{P_X} \Leftrightarrow m_\alpha K_\alpha = m_XK_X (2)[/tex]

(1), (2) : [tex]K_X = 0,242MeV, K_\alpha = 13,91MeV[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:42:19 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
5,Một nguyên tử H đang tồn tại ở trạng thái dừng K có mức NL -13,6eV .Cung cấp cho nguyên tử một  NL 27,2eV thì nguyên tử sẽ
A.Chuyển lên mức L
B.Chuyển lên mức vô cùng
C.Không hấp thụ NL đó
D.Nguyên tử bị ion hóa

giả sử sau khi hấp thụ năng lượng 27,2eV thì e nhảy lên mức n, theo tiên đề Bohr ta có:

27,2eV = En - E1 => En = 13,6eV =>vô lý => e không hấp thụ.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:54:48 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
5,Một nguyên tử H đang tồn tại ở trạng thái dừng K có mức NL -13,6eV .Cung cấp cho nguyên tử một  NL 27,2eV thì nguyên tử sẽ
A.Chuyển lên mức L
B.Chuyển lên mức vô cùng
C.Không hấp thụ NL đó
D.Nguyên tử bị ion hóa

giả sử sau khi hấp thụ năng lượng 27,2eV thì e nhảy lên mức n, theo tiên đề Bohr ta có:

27,2eV = En - E1 => En = 13,6eV =>vô lý => e không hấp thụ.

năng lượng ion hóa chỉ cần 13,6eV. vậy sao đề cho tới 27,2eV?nếu H bi ion hóa, thì 2 đáp án B và D


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:03:28 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
3,Trong thí nghiem giao thoa sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với 2 đầu cđ người ta quan sát thấy ngoài 2 đầu dây còn có 2 điểm khác không dao động.Biết khoảng thòi gian  giữa 2 lần sợi dây duỗi thẳng là 0,05s và bề rộng ỗi bụng sóng là 4cm. Vận tốc dao động cực dại của điểm chính giữa bụng sóng là.

ngoài 2 đầu dây còn có 2 điểm khác không dao động => dây có 4 nút, 3 bó

[tex]l = 3\frac{\lambda }{2} => \lambda = 80 cm[/tex] : nhưng không dùng để tính tốc độ truyền sóng

[tex]v = \lambda .f[/tex] vì đề không yêu cầu


khoảng thời gian  giữa 2 lần sợi dây duỗi thẳng là T/2 = 0,05s => T = 0,1s [tex]\Rightarrow \omega = 20\pi[/tex]

bề rộng mỗi bụng sóng là 4cm => biên độ dao động cực đại là A = 2 cm

tốc độ dao động cực đại: [tex]\Rightarrow v_m_a_x = \omega A = 40\pi cm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:16:48 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
7,Một dm RLC nt có điện áp HD 2 đàu không đổi và f=50 Hz .Khi điều chỉnh C=10^-4/pi (F) và C=10^-4/3pi (F) thì công suất trong mạch đều băng nhau .Giá trị L là :
A.1/pi B.1/2pi C.1/3pi D.1/4pi

P1 = P2 => Z1 = Z2 => [tex]2Z_L = Z_C_1 + Z_C_2 => Z_L = 200\Omega => L = \frac{2}{\pi }H[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:26:51 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
6,Một mạch điện XC RC nt với R=Zc .Tại một thòi điểm t người ta đo điện áp tức thòi 2 đầu điện trở và tụ C băng nhau và bằng 400V.Hiệu điện thế 2 đầu mạch là.

[tex]u_R, u_C[/tex] vuông pha:

[tex]\frac{u_R^2}{U_0_R^2} + \frac{u_C^2}{U_0_C^2} = 1[/tex]

R = Zc =>  [tex]U_0_R = U_0_C[/tex]. dễ dàng tìm được [tex]U_0_R = U_0_C = 400\sqrt{2}V[/tex]

=> [tex]U = 400\sqrt{2}V[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:45:19 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
5,Một nguyên tử H đang tồn tại ở trạng thái dừng K có mức NL -13,6eV .Cung cấp cho nguyên tử một  NL 27,2eV thì nguyên tử sẽ
A.Chuyển lên mức L
B.Chuyển lên mức vô cùng
C.Không hấp thụ NL đó
D.Nguyên tử bị ion hóa

giả sử sau khi hấp thụ năng lượng 27,2eV thì e nhảy lên mức n, theo tiên đề Bohr ta có:

27,2eV = En - E1 => En = 13,6eV =>vô lý => e không hấp thụ.

năng lượng ion hóa chỉ cần 13,6eV. vậy sao đề cho tới 27,2eV?nếu H bi ion hóa, thì 2 đáp án B và D
nếu e nhảy lên lớp vô cùng thì cần [tex]\epsion=13,6ev[/tex]
còn nếu dùng 27,2eV thì e thoát ra ngoài luôn


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:50:56 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
1,Một cl dài 1m vật nặng 200g tích điện 10^-6C rồi troe vào trong điện trường đều E=10^6V/m có các đường sức nằm ngang.Chu kỳ dđ của cl sau khi được kích thích trong điện trường là:
A.1,87s B.1,88s C.1,80s D.2,00s

vì F vuông góc P ==> [tex]g'=\sqrt{g^2+(\frac{qE}{m})^2}[/tex]
[tex]==> T'=2\pi.\sqrt{\frac{l}{g'}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:03:38 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
2,Truyền một công suất của nhà máy điện là 400kW đã dùng một máy biến thế để đưa đường dây chính lên 10kV rồi đến nơi tiêu thụ hạ xuống Ù=240V để đưa vào sử dụng.Khoảng cáh giữa nhà máy đến nơi tiêu thụ là 2,6km .Điện trở của mỗi mét dây là r=2.10^-5  ôm/m Công suất đầu ra của máy hạ thé là 12kW.Cđ dđ chạy trong dây dẫn vào nhà và NL hao phí trên đường dây là bao nhiêu?
coi hệ số công suất bằng 1
P1,U1 công suất và điện áp máy phát
P2,U2 công suất và điện áp cuộn SC máy hạ
P3,U3 công suất và điện áp cuộn TC máy hạ
* P3=U3I3==> I3=50A
* [tex]\Delta P=2R.\frac{P^2}{U^2} (R=2600*2.10^{-5}(\Omega))[/tex]
(số 2 trong công thức vì ta tính đến 2 sợi dây truyền)Tiêu đề: Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 07:20:52 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
5,Một nguyên tử H đang tồn tại ở trạng thái dừng K có mức NL -13,6eV .Cung cấp cho nguyên tử một  NL 27,2eV thì nguyên tử sẽ
A.Chuyển lên mức L
B.Chuyển lên mức vô cùng
C.Không hấp thụ NL đó
D.Nguyên tử bị ion hóa

giả sử sau khi hấp thụ năng lượng 27,2eV thì e nhảy lên mức n, theo tiên đề Bohr ta có:

27,2eV = En - E1 => En = 13,6eV =>vô lý => e không hấp thụ.

năng lượng ion hóa chỉ cần 13,6eV. vậy sao đề cho tới 27,2eV?nếu H bi ion hóa, thì 2 đáp án B và D
nếu e nhảy lên lớp vô cùng thì cần [tex]\epsion=13,6ev[/tex]
còn nếu dùng 27,2eV thì e thoát ra ngoài luôn
Vậy bài này chọn đáp án nào vậy thầy?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 07:03:59 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
2,Truyền một công suất của nhà máy điện là 400kW đã dùng một máy biến thế để đưa đường dây chính lên 10kV rồi đến nơi tiêu thụ hạ xuống Ù=240V để đưa vào sử dụng.Khoảng cáh giữa nhà máy đến nơi tiêu thụ là 2,6km .Điện trở của mỗi mét dây là r=2.10^-5  ôm/m Công suất đầu ra của máy hạ thé là 12kW.Cđ dđ chạy trong dây dẫn vào nhà và NL hao phí trên đường dây là bao nhiêu?
coi hệ số công suất bằng 1
P1,U1 công suất và điện áp máy phát
P2,U2 công suất và điện áp cuộn SC máy hạ
P3,U3 công suất và điện áp cuộn TC máy hạ
* P3=U3I3==> I3=50A
* [tex]\Delta P=2R.\frac{P^2}{U^2} (R=2600*2.10^{-5}(\Omega))[/tex]
(số 2 trong công thức vì ta tính đến 2 sợi dây truyền)


Thầy cho em hỏi U ở chỗ  [tex]\Delta P=2R.\frac{P^2}{U^2} (R=2600*2.10^{-5}(\Omega))[/tex]
là U của máy phát hay là U đã tăng thế để đưa lên đường dây chính .


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một số câu Đề thi thử cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:10:44 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
2,Truyền một công suất của nhà máy điện là 400kW đã dùng một máy biến thế để đưa đường dây chính lên 10kV rồi đến nơi tiêu thụ hạ xuống Ù=240V để đưa vào sử dụng.Khoảng cáh giữa nhà máy đến nơi tiêu thụ là 2,6km .Điện trở của mỗi mét dây là r=2.10^-5  ôm/m Công suất đầu ra của máy hạ thé là 12kW.Cđ dđ chạy trong dây dẫn vào nhà và NL hao phí trên đường dây là bao nhiêu?
coi hệ số công suất bằng 1
P1,U1 công suất và điện áp máy phát
P2,U2 công suất và điện áp cuộn SC máy hạ
P3,U3 công suất và điện áp cuộn TC máy hạ
* P3=U3I3==> I3=50A
* [tex]\Delta P=2R.\frac{P^2}{U^2} (R=2600*2.10^{-5}(\Omega))[/tex]
(số 2 trong công thức vì ta tính đến 2 sợi dây truyền)


Thầy cho em hỏi U ở chỗ  [tex]\Delta P=2R.\frac{P^2}{U^2} (R=2600*2.10^{-5}(\Omega))[/tex]
là U của máy phát hay là U đã tăng thế để đưa lên đường dây chính .

Chính là U sau khi tăng thế đó bạn :D Sử dụng máy biến áp mục đích là tăng U để giảm hao phí đó mờ