Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuacna trong 12:21:58 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8092Tiêu đề: Bài điện xoay chiều cũ cần giải đáp chi tiết...tks !
Gửi bởi: vuacna trong 12:21:58 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Câu1: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L =[tex] \frac{0,4}{\pi }[/tex](H) mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos\omegat(V). Khi C = C1 = [tex]\frac{2.10^{-4}}{\pi}[/tex]F thì UCmax = 100[tex]\sqrt{5}[/tex](V). Khi C = 2,5 C1 thì cường độ dòng điện trễ pha[tex]\frac{\pi }{4}[/tex]so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Giá trị của U là:
   A. 50V   B. 100V   C. 100[tex]\sqrt{2}[/tex]V   D. 50[tex]\sqrt{5}[/tex] V
MONG CÁC THẦY GIẢI CHI TIẾT GIÙM EM ĐƯỢC KHÔNG Ạ!!?Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cũ cần giải đáp chi tiết...tks !
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:16:05 AM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
Câu1: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L =[tex] \frac{0,4}{\pi }[/tex](H) mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos\omegat(V). Khi C = C1 = [tex]\frac{2.10^{-4}}{\pi}[/tex]F thì UCmax = 100[tex]\sqrt{5}[/tex](V). Khi C = 2,5 C1 thì cường độ dòng điện trễ pha[tex]\frac{\pi }{4}[/tex]so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Giá trị của U là:
   A. 50V   B. 100V   C. 100[tex]\sqrt{2}[/tex]V   D. 50[tex]\sqrt{5}[/tex] V

cách này tuy không hay lắm nhưng cũng ra :D

khi thay đổi C để [tex]U_C_m_a_x[/tex] thì [tex]Z_C_1 = \frac{R^2 + Z_L^2}{Z_L}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{1}{\omega C} = \frac{R^2 + \omega ^2L^2}{\omega L}[/tex] (1)

khi C = 2,5C1 thì [tex]\varphi = \frac{\pi }{4}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{\omega L - \frac{1}{2,5\omega C} }{R} = 1[/tex] (2)


(1), (2) giải được [tex]\omega = 100\pi rad/s, R = 20\Omega[/tex]

ta có: [tex]U_C_m_a_x = U\frac{\sqrt{R^2 + Z_L^2}}{R} \Rightarrow U = 100V[/tex]