Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mysmallstar12 trong 08:09:06 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8072Tiêu đề: bài sóng cơ này làm sao?
Gửi bởi: mysmallstar12 trong 08:09:06 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Một nguồn O dao động với tần số f =25Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khảng cách giủa 11 gơn lồi liên tiếp là 1m. tính vận tốc truyền sóng


Tiêu đề: Trả lời: bài này làm sao?
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:13:52 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Một nguồn O dao động với tần số f =25Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khảng cách giủa 11 gơn lồi liên tiếp là 1m. tính vận tốc truyền sóng
KHoảng cách giữa 11 gợn lồi liên tiếp =1m --> (n-1)lamda=1  Với n là số gợn lồi -->lamda=0,1m
-->v=2,5m/s 8-x


Tiêu đề: Trả lời: bài này làm sao?
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:16:09 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Một nguồn O dao động với tần số f =25Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khảng cách giủa 11 gơn lồi liên tiếp là 1m. tính vận tốc truyền sóng

11 gợn lồi <=> 10 bước sóng
[tex]\Rightarrow \lambda= \frac{1m}{10}=0,1[/tex]
vận tốc truyền sóng [tex]v=\lambda f=2,5 m/s[/tex]