Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 07:06:53 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8067Tiêu đề: Bài điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 07:06:53 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Một đoạn mạch RLC nối  tiếp đang có tính cảm kháng giữ nguyên các thông  số khác nếu giảm tần số dòng điện thì kết luận nào sau đây là sai .
A.Công suất tiêu thụ tăng đến cực đại rồi giảm.
B.Tổng trở giảm sau đó tăng.
C.Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu tụ và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm.
D..Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn cảm và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:18:49 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Một đoạn mạch RLC nối  tiếp đang có tính cảm kháng giữ nguyên các thông  số khác nếu giảm tần số dòng điện thì kết luận nào sau đây là sai .
A.Công suất tiêu thụ tăng đến cực đại rồi giảm.
B.Tổng trở giảm sau đó tăng.
C.Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu tụ và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm.
D..Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn cảm và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm.

A.B đúng: vì ban đầu [tex]Z_L>Z_C[/tex]
sau đó f tăng => [tex]\omega[/tex]  tăng=> Z_L giảm &  Z_C tăng => Z giảm dần đến khi   [tex]\omega =\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex] sau đó tăng dần


C.đúng; D.sai: vẽ giảng đồ vecto. khi Z_L giảm &  Z_C tăng ; vecto U dần dần chếch xuống dưới.