Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Journey trong 08:08:35 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8053Tiêu đề: Bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Journey trong 08:08:35 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Câu 22:  Cho phản ứng hạt nhân :[tex]{}_{1}^{1}\text{p+}{}_{4}^{9}\text{Be}\to {}_{3}^{6}\text{Li+}{}_{2}^{4}\text{He+2}\text{,15MeV}[/tex]. Biết prôtôn có động năng [tex]{{K}_{H}}=5,45MeV[/tex], hạt Be đứng yên, tỉ số vận tốc giữa hạt [tex]\alpha [/tex] và hạt Li là  0,75. Động năng của hạt anpha là :
A.1,790MeV.
B. 4,343MeV.
C. 4,122MeV.
D. 3,575MeV
Câu 36: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm [tex]t_1[/tex] đã có 80% số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã. Sau khoảng thời gian 200s kể từ [tex]t_1[/tex] thì số hạt nhân chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất đó là:
A.  200 s.
B. 50 s.
C. 100 s.
D. 400 s.
Câu 25: Hạt nhân X phóng xạ biến thành hạt nhân Y. Ban đầu có một mẫu chất X tinh khiết. Tại thời điểm [tex]t_1[/tex] nào đó tỉ số của số hạt nhân Y và X là 3:1, sau đó 110 phút tỉ số đó là 127:1. Chu kỳ bán rã của X là:
A. 22 phút   
B. 11 phút   
C. 55 phút   
D. 27,5 phút
[/size]


Tiêu đề: Trả lời: Bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:26:51 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Câu 22:  Cho phản ứng hạt nhân :[tex]{}_{1}^{1}\text{p+}{}_{4}^{9}\text{Be}\to {}_{3}^{6}\text{Li+}{}_{2}^{4}\text{He+2}\text{,15MeV}[/tex]. Biết prôtôn có động năng [tex]{{K}_{H}}=5,45MeV[/tex], hạt Be đứng yên, tỉ số vận tốc giữa hạt [tex]\alpha [/tex] và hạt Li là  0,75. Động năng của hạt anpha là :
A.1,790MeV.
B. 4,343MeV.
C. 4,122MeV.
D. 3,575MeV]
Hướng dẫn em tự tính nhé.
[tex]v_{\alpha}=0,75v_{Li} ==> \frac{k_{Li}}{k_{\alpha}}=\frac{m_{Li}.v_{Li}^2}{m_{\alpha}.v_{\alpha}^2}=C[/tex]
[tex]\Delta E=k_{\alpha}+k_{Li}-k_p=k_{\alpha}+C.k_{\alpha}+k_p[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:31:00 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Câu 36: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm [tex]t_1[/tex] đã có 80% số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã. Sau khoảng thời gian 200s kể từ [tex]t_1[/tex] thì số hạt nhân chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất đó là:
A.  200 s.
B. 50 s.
C. 100 s.
D. 400 s.
TH1: 80% hạt nhân bị phân rã ==> 20% hạt nhân chưa phân rã
[tex]==> 0,2=2^{-t1/T}(1)[/tex]
TH2:
[tex]==> 0,05=2^{-t2/T}=2^{-t1/T}.2^{-200/T}(2)[/tex]
Từ (1),(2) [tex]==> 0,05=0,02.2^{-200/T} ==> T[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:35:23 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Câu 25: Hạt nhân X phóng xạ biến thành hạt nhân Y. Ban đầu có một mẫu chất X tinh khiết. Tại thời điểm [tex]t_1[/tex] nào đó tỉ số của số hạt nhân Y và X là 3:1, sau đó 110 phút tỉ số đó là 127:1. Chu kỳ bán rã của X là:
A. 22 phút   
B. 11 phút   
C. 55 phút   
D. 27,5 phút
[/font][/size]
TH1:
[tex]\frac{N_y}{N}=\frac{\Delta N}{N}=2^{t1/T}-1=3[/tex]
TH2:
[tex]\frac{N_y}{N}=\frac{\Delta N}{N}=2^{t2/T}-1=127 ==>2^{t1/T}.2^{110/T}-1=127[/tex]
[tex]==> 2^{110/T}=63 ==> T[/tex]