Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 05:10:09 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8037Tiêu đề: 3 bài thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 05:10:09 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em 3 bài này

Câu1.Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường xuất phát từ O. A là trung điểm của OB. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. So với ở A, mức cường độ âm ở B giảm.Chọn câu trả lời đúng:
 A. 6,02 dB.                B. 4,37 dB.              C. 4 dB.                 D. 5,34 dB.   


Câu2.Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(ωt) V, (với ω không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch R , L, C mắc nối tiếp. R và L không đổi và C thay đổi được. Khi C = C1 và khi  C=C2=1/3C1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng một giá trị. Khi C=C3=3/4C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại là
 A. 200 V             B.100V      C.200V        D.100V


Câu3. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở của nó là 100 V. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp hiệu dụng 160 V, để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở vẫn là 100 V thì phải giảm ở cuộn thứ cấp 150 vòng và tăng ở cuộn sơ cấp 150 vòng. Số vòng dây ở cuộn sơ cấp của biến áp khi chưa thay đổi là
A. 1170 vòng.    B. 1120 vòng.    C. 1000 vòng.    D. 1100 vòng.   


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử đại học
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:19:27 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em 3 bài này

Câu1.Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường xuất phát từ O. A là trung điểm của OB. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. So với ở A, mức cường độ âm ở B giảm.Chọn câu trả lời đúng:
 A. 6,02 dB.                B. 4,37 dB.              C. 4 dB.                 D. 5,34 dB.   
nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian => IB=IA/4

[tex]L_B=log\frac{I_B}{I_0}=log\frac{I_A}{4I_0}=log\frac{1}{4}+ L_A=L_A-0,602 B[/tex]
=> Đ.án A


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử đại học
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:34:23 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em 3 bài nàyCâu2.Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(ωt) V, (với ω không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch R , L, C mắc nối tiếp. R và L không đổi và C thay đổi được. Khi C = C1 và khi  C=C2=1/3C1 thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng một giá trị. Khi C=C3=3/4C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại là[tex]C_2=\frac{C_1}{3} ; Z_{C2}=3Z_{C1}[/tex]

 A. 200 V             B.100V      C.200V        D.100V
[tex]C=C_1 ; Z_C=Z_{C1}[/tex]

[tex]C_2=\frac{C_1}{3} ; Z_{C2}=3Z_{C1}[/tex]

dòng điện có cùng GTHD [tex]\Rightarrow Z_L - Z_{C1} = 3Z_{C1} - Z_L \Leftrightarrow
Z_L=2Z_{C1}[/tex] (1)

[tex]U_{C} max \Leftrightarrow Z_C = \frac{R^2+ Z_L^2}{Z_L}=\frac{4Z_{C2}}{3}=4Z_{C1}[/tex]
 
kết hợp với (1) [tex]\Rightarrow R=Z_L=2Z_{C1}[/tex]

[tex]U_Cmax=U\frac{\sqrt{R^2+Z_L^2}}{R}=U\sqrt{2}=200V[/tex]

Đ.án CTiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử đại học
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:41:35 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em 3 bài này


Câu3. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở của nó là 100 V. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp hiệu dụng 160 V, để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở vẫn là 100 V thì phải giảm ở cuộn thứ cấp 150 vòng và tăng ở cuộn sơ cấp 150 vòng. Số vòng dây ở cuộn sơ cấp của biến áp khi chưa thay đổi là
A. 1170 vòng.    B. 1120 vòng.    C. 1000 vòng.    D. 1100 vòng.   


      Sơ cấp                     Thứ cấp
       120 V                       100 V
      n1 vòng                    n2 vòng             => 120 n2 = 100 n1 (1)


       160 V                        100V
     n1 + 150 vòng            n2-150 vòng       => 160 (n2 -150) = 100 (n1 + 150)  (2)


Giải hệ PT (1)(2) => n1=1170 vòng