Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 01:12:07 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8018Tiêu đề: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 01:12:07 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
1) Nguồn phát sóng cơ, dao động theo phương trình [tex]u_o=2cos(20\pi t +\pi/3)mm[/tex]. Sóng truyền theo 1 đường thẳng tư O đến M với tốc độ không đổi v=1m/s. Biết OM=45cm. Trong khoảng cách từ O đến M có bao nhiêu điểm, tại đó các phần tử dao động cùng pha với nguồn O? (đáp án 4 điểm )

2) Khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít-giơ từ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X do ống phát ra thay đổi 1,9 lần. Vận tốc ban đầu cực đại của electron thoát ra từ catot bằng? ( [tex]\sqrt{\frac{2eU}{9me}}[/tex])


Mọi người giúp mình nhé !!


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:02:40 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
1) Nguồn phát sóng cơ, dao động theo phương trình [tex]u_o=2cos(20\pi t +\pi/3)mm[/tex]. Sóng truyền theo 1 đường thẳng tư O đến M với tốc độ không đổi v=1m/s. Biết OM=45cm. Trong khoảng cách từ O đến M có bao nhiêu điểm, tại đó các phần tử dao động cùng pha với nguồn O? (đáp án 4 điểm )
Bài này trên Diễn đàn có ròi, không biết ở đâu hướng dẫn lại cho bạn
gọi d là khoảng cách từ O đên điểm đồng pha với nó
[tex]d=(k+1/2)\lambda=10k+5[/tex]
==> 0<d<OM ==> k nguyên chính là số điểm đồng pha với O


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:10:55 AM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
2) Khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít-giơ từ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X do ống phát ra thay đổi 1,9 lần. Vận tốc ban đầu cực đại của electron thoát ra từ catot bằng? ( [tex]\sqrt{\frac{2eU}{9me}}[/tex])[/B]

Mọi người giúp mình nhé !!
Động năng electron ở Anode chuyển hết thành năng lượng tia X [tex](wda=hc/\lambda)[/tex]
[tex]TH1 : Wda-Wdk=|e|U ==> hc/\lambda - wdk=|e|U[/tex]
[tex]TH2: Wda-Wdk=|e|2U ==>1,9hc/\lambda - wdk=|e|2U[/tex]
[tex]==>0,9Wdk = 0,1|e|U ==> Wdk=\frac{|e|U}{9} ==> v=\sqrt{\frac{2|e|U}{9m}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 03:21:57 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
3) Cho mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn cảm [tex] L=1/4\pi H[/tex] và tụ điện C. Cho biết điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là [tex]u=90cos(wt + \pi/6)[/tex]. Khi [tex]\omega=\omega_1[/tex] thì cường độ dòng điện chạy qua mạch  là [tex]i =\sqrt{2}cos(240\pi t - \pi/12)A[/tex], t tính bằng giây. Cho tần số [tex]\omega[/tex] thay đổi đến giá trị trong mạch có cộng hưởng điện, biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện lúc đó là? [tex](U_c=60cos(120\pi t - \pi/3)[/tex]

giúp mình nhé!!


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:47:10 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
3) Cho mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn cảm [tex] L=1/4\pi H[/tex] và tụ điện C. Cho biết điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là [tex]u=90cos(wt + \pi/6)[/tex]. Khi [tex]\omega=\omega_1[/tex] thì cường độ dòng điện chạy qua mạch  là [tex]i =\sqrt{2}cos(240\pi t - \pi/12)A[/tex], t tính bằng giây. Cho tần số [tex]\omega[/tex] thay đổi đến giá trị trong mạch có cộng hưởng điện, biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện lúc đó là? [tex](U_c=60cos(120\pi t - \pi/3)[/tex]

giúp mình nhé!!

- Khi [tex]\omega = \omega 1 = 240\Pi[/tex]: ZL1 = 60

Dùng FX 570 bấm để tính R và ZC: [tex]90<30 chia \sqrt{2}<(-\frac{180}{12})=45 + 45i[/tex]

==> Z1 = 45 + 45i

vậy R = 45 và ZL1 - ZC1 = 45 ==> ZC1 = 15

- Khi cộng hưởng: [tex]\omega _2 = \frac{1}{\sqrt{LC}}= \sqrt{\frac{Z_{C1}}{Z_{L1}}}\omega _{1} = 120\Pi[/tex]

[tex]U_{oC}=\frac{U_{o}}{R}Z_{C2} = =\frac{U_{o}}{R}\frac{\omega _1}{\omega 2}Z_{C1} = 60[/tex]

Vậy [tex]U_c=60cos(120\pi t - \pi/3)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 04:26:38 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
4) Cho đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây D và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu đoạn mạch  có biểu thức [tex]u=64\sqrt{2}cos\omega t[/tex]. Các điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử lần lượt là [tex]U_R=16V, U_D=16V, U_C=64V[/tex]. Tỉ số giữa hệ số công suât của cuộn dây và hệ số công suât của mạch bằng? ( 15/8)

bạn nào vẽ giản đồ bài này giúp mình nhé :)


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:27:20 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
4) Cho đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây D và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu đoạn mạch  có biểu thức [tex]u=64\sqrt{2}cos\omega t[/tex]. Các điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử lần lượt là [tex]U_R=16V, U_D=16V, U_C=64V[/tex]. Tỉ số giữa hệ số công suât của cuộn dây và hệ số công suât của mạch bằng? ( 15/8)[tex]tan\alpha =\frac{NC}{AC}=\frac{MC}{CB}\Leftrightarrow \frac{\sqrt{16^2-x^2}}
{16+x}=\frac{x}{64-\sqrt{16^2-x^2}}[/tex]
dò ngiệm bằng máy tính [tex]\Rightarrow x=\frac{240}{17}[/tex]
[tex]cos (Lr)==\frac{MC}{AM}=\frac{x}{16}[/tex]
[tex]cos (AB) = \frac{AC}{AB}=\frac{16+x}{64}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{cos (Lr)}{cos (AB) }=\frac{15}{8}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 05:52:25 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
hihi cảm ơn nhiều nhé nữ nhi :)


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 12:00:23 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
5) Điện năng được truyền từ trạm phát đến tải tiêu thụ bằng đường dây một pha. Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát bao nhiêu lần? biết rằng công suất truyền tải tiêu thụ không đổi, hệ số công suât bằng 1.


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: kydhhd trong 12:49:25 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
[tex]\Delta P1=R\frac{p^{2}}{U^{2}};\Delta P2=R\frac{p^{2}}{U'^{2}}\Rightarrow \frac{\Delta P1}{\Delta P2}=25=\frac{U'^{2}}{U^{2}}\Rightarrow \frac{U'}{U}=5[/tex] lần


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 01:04:07 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
đáp án 4,35 lần bạn ơi


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:52:33 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
5) Điện năng được truyền từ trạm phát đến tải tiêu thụ bằng đường dây một pha. Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát bao nhiêu lần? biết rằng công suất truyền tải tiêu thụ không đổi, hệ số công suât bằng 1.

Thử cách này xem sao.
[tex]\Delta p1=\frac{25}{100}P=\frac{25}{100}(P_t+\Delta p1)[/tex]
[tex]==> \Delta p1=\frac{25}{75}P_t[/tex]
Tượng tự [tex]==>  \Delta p2=\frac{1}{99}P_t[/tex]
[tex]==> \frac{\Delta p1}{\Delta p2}=\frac{99*25}{75}[/tex]
[tex]==> I1:I2=\sqrt{\frac{99*25}{75}}[/tex]
Mặt khác ta có :
[tex]\frac{H1}{H2}=\frac{U2.I2}{U1.I1}==>\frac{75}{99}=\frac{U2}{U1}. \sqrt{\frac{75}{99*25}}[/tex]
[tex]==> \sqrt{\frac{75*25}{99}}=\frac{U2}{U1}=4,35[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: havang1895 trong 10:09:00 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
5) Điện năng được truyền từ trạm phát đến tải tiêu thụ bằng đường dây một pha. Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát bao nhiêu lần? biết rằng công suất truyền tải tiêu thụ không đổi, hệ số công suât bằng 1.

Thử cách này xem sao.
[tex]\Delta p1=\frac{25}{100}P=\frac{25}{100}(P_t+\Delta p1)[/tex]
[tex]==> \Delta p1=\frac{25}{85}P_t[/tex]
Tượng tự [tex]==>  \Delta p2=\frac{1}{99}P_t[/tex]
[tex]==> \frac{\Delta p1}{\Delta p2}=\frac{99*25}{85}[/tex]
[tex]==> I1:I2=\sqrt{\frac{99*25}{85}}[/tex]
Mặt khác ta có :
[tex]\frac{H1}{H2}=\frac{U2.I2}{U1.I1}==>\frac{85}{99}=\frac{U2}{U1}. \sqrt{\frac{85}{99*25}}[/tex]
[tex]==> \sqrt{\frac{85*25}{99}}=\frac{U2}{U1}=4,63[/tex]


[tex]\Delta p1=\frac{25}{100}P=\frac{25}{100}(P_t+\Delta p1)[/tex]
[tex]==> \Delta p1=\frac{25}{75}P_t[/tex]
Tượng tự [tex]==>  \Delta p2=\frac{1}{99}P_t[/tex]
[tex]==> \frac{\Delta p1}{\Delta p2}=\frac{99*25}{75}[/tex]
[tex]==> I1:I2=\sqrt{\frac{99*25}{75}}[/tex]
Mặt khác ta có :
[tex]\frac{H1}{H2}=\frac{U2.I2}{U1.I1}==>\frac{75}{99}=\frac{U2}{U1}. \sqrt{\frac{75}{99*25}}[/tex]
[tex]==> \sqrt{\frac{75*25}{99}}=\frac{U2}{U1}=4,35[/tex]


Thay những chỗ 85 trong bài giải của bác trieubeo thành 75 là OK. Bài giải tốt.


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:19:01 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
5) Điện năng được truyền từ trạm phát đến tải tiêu thụ bằng đường dây một pha. Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát bao nhiêu lần? biết rằng công suất truyền tải tiêu thụ không đổi, hệ số công suât bằng 1.

Thử cách này xem sao.
[tex]\Delta p1=\frac{25}{100}P=\frac{25}{100}(P_t+\Delta p1)[/tex]
[tex]==> \Delta p1=\frac{25}{85}P_t[/tex]
Tượng tự [tex]==>  \Delta p2=\frac{1}{99}P_t[/tex]
[tex]==> \frac{\Delta p1}{\Delta p2}=\frac{99*25}{85}[/tex]
[tex]==> I1:I2=\sqrt{\frac{99*25}{85}}[/tex]
Mặt khác ta có :
[tex]\frac{H1}{H2}=\frac{U2.I2}{U1.I1}==>\frac{85}{99}=\frac{U2}{U1}. \sqrt{\frac{85}{99*25}}[/tex]
[tex]==> \sqrt{\frac{85*25}{99}}=\frac{U2}{U1}=4,63[/tex]


[tex]\Delta p1=\frac{25}{100}P=\frac{25}{100}(P_t+\Delta p1)[/tex]
[tex]==> \Delta p1=\frac{25}{75}P_t[/tex]
Tượng tự [tex]==>  \Delta p2=\frac{1}{99}P_t[/tex]
[tex]==> \frac{\Delta p1}{\Delta p2}=\frac{99*25}{75}[/tex]
[tex]==> I1:I2=\sqrt{\frac{99*25}{75}}[/tex]
Mặt khác ta có :
[tex]\frac{H1}{H2}=\frac{U2.I2}{U1.I1}==>\frac{75}{99}=\frac{U2}{U1}. \sqrt{\frac{75}{99*25}}[/tex]
[tex]==> \sqrt{\frac{75*25}{99}}=\frac{U2}{U1}=4,35[/tex]


Thay những chỗ 85 trong bài giải của bác trieubeo thành 75 là OK. Bài giải tốt.
ừ nhỉ 100-25=85??? mắt với mũi, đầu với óc, lẩm cẩm rồi. cảm ơn Havang nhiều, trieubeo sửa luôn rồi


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 12:16:52 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
em cảm ơn thầy trieubeo vs thay havang1895.hi
 
6) Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động [tex]e=220\sqrt{2}cos100\pi t[/tex]. Tốc độ quay của roto là 600 vòng/phút. Biết rằng ứng với mỗi cặp cực có một cuộn dây, mỗi cuộn dây có 5000 vòng dây, các cuộn dây được mắc nối tiếp với nhau. Từ thông cực đại qua một vòng dây bằng? [tex](19,8\mu Wb)[/tex]

mọi người giúp mình nhé !


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:16:10 PM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
em cảm ơn thầy trieubeo vs thay havang1895.hi
 
6) Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động [tex]e=220\sqrt{2}cos100\pi t[/tex]. Tốc độ quay của roto là 600 vòng/phút. Biết rằng ứng với mỗi cặp cực có một cuộn dây, mỗi cuộn dây có 5000 vòng dây, các cuộn dây được mắc nối tiếp với nhau. Từ thông cực đại qua một vòng dây bằng? [tex](19,8\mu Wb)[/tex]

mọi người giúp mình nhé !
[tex]\omega=2*\pi*f=2\pi.n.p ==> 100\pi=2\pi.600/60.p ==> p=5 ==>[/tex] số cuộn N=5 cuộn
Mặt khác ta lại có
[tex]E0=5*N*\Phi_0*\omega ==> \Phi_0=220\sqrt{2}/5*5000*100\pi[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: builinh2112 trong 09:53:19 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Các thầy có thể phân biệt giúp em 2 khái niệm nay đc k
Công suất truyền tải và công suất truyền tải tiêu thụ
theo em nghĩ thì
Công suất truyền tải là công suất ban đầu cần truyền đi ở trạm phát điện
CSTT tiêu thụ là công suất thực truyền đi trên đường dây tải điện
===> 2 cái này khác nhau
k biết e nghĩ như vậy có đúng k cac thầy nhỉ????


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 11:48:57 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
7) Một sợi dây đàn hồi OM=180cm có 2 đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 5 bụng sóng, biên độ dao động của phần tử tại bụng là 3cm. Tại điểm N gần O nhất, các phần tử có biên độ dao động là [tex]1,5\sqrt{2}cm[/tex]. Khoảng cách ON bằng? (đáp án 9cm)

8) Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung [tex]C=10\mu F[/tex] và một cuộn dây thuần cảm có độ từ cảm L=0,1H. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 4V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02A. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường có độ lớn là? (đáp án [tex]\sqrt{10}A[/tex])

giúp mình nhé mnguoi :)


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:59:46 AM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

8) Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung [tex]C=10\mu F[/tex] và một cuộn dây thuần cảm có độ từ cảm L=0,1H. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 4V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02A. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường có độ lớn là? (đáp án [tex]\sqrt{10}A[/tex])

Ta có Wd +Wt =W <-->Li2 +Cu2=CUo2
--->Uo2=20 V

Tại thời điểm Wd=Wt -->i=Io/[tex]\sqrt{2}[/tex]

Từ công thức  [tex](\frac{i}{Io})^{2} +(\frac{u}{Uo})^{2}=1[/tex]
--> [tex](\frac{u}{Uo})^{2}=1/2[/tex] --->u=[tex]\sqrt{10}V[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:16:41 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
7) Một sợi dây đàn hồi OM=180cm có 2 đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 5 bụng sóng, biên độ dao động của phần tử tại bụng là 3cm. Tại điểm N gần O nhất, các phần tử có biên độ dao động là [tex]1,5\sqrt{2}cm[/tex]. Khoảng cách ON bằng? (đáp án 9cm)
DK xảy ra sóng dừng trên dây cố định : l= n[tex]\lambda[/tex]/2 -->[tex]\lambda[/tex]=2*180/5=72
 
Biên độ điểm bụng =2a -->a=1,5 cm

Vậy ta có 1,5[tex]\sqrt{2}[/tex]=3sin2IId/[tex]\lambda[/tex]
<-->[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex] =sinIId/36
<--> IId/36 =II/4 +k2II v IId/36=3II/4 +k2II
 Đoạn NO min thì k =0 --->IId/36=II/4 --->d=9cm


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 01:00:09 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa gồm vật nặg m=0,2kg và lò xo có chiều dài tự nhiên lo=40cm. Khi lò xo có chiều dài 37cm thì vận tốc của vật bằng 0 và lực đàn hồi của lò xo có độ lớn F=3N. Cho g=10m/s^2. Năng lượng của vật dao động là?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:12:35 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa gồm vật nặg m=0,2kg và lò xo có chiều dài tự nhiên lo=40cm. Khi lò xo có chiều dài 37cm thì vận tốc của vật bằng 0 và lực đàn hồi của lò xo có độ lớn F=3N. Cho g=10m/s^2. Năng lượng của vật dao động là?

Vẽ hình em sẽ thấy khi lò xo có chiều dài 37cm lò xo bị nén 3cm và lúc đó vật đang ở VT biên. Ta có : [tex]F = k\Delta l\Rightarrow k = \frac{F}{\Delta l}[/tex]

Tại VTCB .độ dãn của lò xo : [tex]mg = k\Delta l_{0}\Rightarrow \Delta l_{0} = \frac{mg}{k} = \frac{mg}{F}\Delta l = 2cm[/tex]

 Năng lượng của vật dao động là [tex]E = \frac{1}{2}kA^{2} = \frac{1}{2}k(\Delta l+\Delta l_{0})^{2}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 07:45:18 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
8) Con lắc lò xo dao động điều hòa thẳng đứng, có chu kỳ  , biên độ A=5cm. Chọn chiều dương hướng xuống. Cho g=10m/s2 và π2=10. Thời gian ngắn nhất từ khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương đến khi lực đàn hồi có giá trị cực tiểu là:
A. 0,24s.   B. 0,28s.   C. 0,18s.   D. 0,16s.

9) Trong ống Rơnghen: giả sử có 20% động năng của mỗi electron khi đến đối catốt biến thành nhiệt làm nóng đối catốt, phần còn lại chuyển thành năng lượng của phôton tia X phát ra. Bỏ qua động năng ban đầu của electron khi vừa bứt ra khỏi catốt. Biết ống Rơnghen này có thể sản xuất ra tia X có tần số nhỏ nhất 2.1018Hz. Hiệu điện thế giữa hai cực anốt và catốt của ống Rơnghen này để có thể là?
A.10200,5V.   B. 9908,3V.   C. 10262,5V.   D. 11501V.

10) Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn hứng vân giao thoa là D=2m và tại vị trí M đang có vân sáng bậc 4. Cần phải thay đổi khoảng cách D nói trên một khoảng bao nhiêu thì tại M có vân tốí bậc 6:

A. tăng thêm 0,4mm.   B. giảm đi 6/11 m.   C. giảm đi 2/9  m.   D. tăng thêm 8/11 m.

mọi người giúp mình 3 câu này nhé .!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:00:29 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012

10) Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn hứng vân giao thoa là D=2m và tại vị trí M đang có vân sáng bậc 4. Cần phải thay đổi khoảng cách D nói trên một khoảng bao nhiêu thì tại M có vân tốí bậc 6:

A. tăng thêm 0,4mm.   B. giảm đi 6/11 m.   C. giảm đi 2/9  m.   D. tăng thêm 8/11 m.

Ta có [tex]x=k1\lambda D/a[/tex] =8[tex]\lambda /a[/tex](1)
Để M là vân tối bậc 6 thì: x=5,5[tex]\lambda (2 +x)/a[/tex](2)
Lập tỷ -->11+5,5x=8 -->x=-6/11 Vậy cần giảm đi 6/11 m nữa để M là vân tối bậc 6(Dời màn lại gần)
Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:12:52 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
9) Trong ống Rơnghen: giả sử có 20% động năng của mỗi electron khi đến đối catốt biến thành nhiệt làm nóng đối catốt, phần còn lại chuyển thành năng lượng của phôton tia X phát ra. Bỏ qua động năng ban đầu của electron khi vừa bứt ra khỏi catốt. Biết ống Rơnghen này có thể sản xuất ra tia X có tần số nhỏ nhất 2.1018Hz. Hiệu điện thế giữa hai cực anốt và catốt của ống Rơnghen này để có thể là?
A.10200,5V.   B. 9908,3V.   C. 10262,5V.   D. 11501V.

Định lý động năng từ A==> k
+ [tex]Wda-Wdk=|e|U_{AK} ==> Wda=|e|.U_{AK}[/tex]
+ Năng lượng tia x chiếm 80% Wda [tex]==> Wda=\frac{100.hf}{80}[/tex]
[tex]==> U_{AK}=\frac{100hf}{80.|e|}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 10:13:48 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
11) Mạch RLC nối tiếp gồm cuộn dây (L,r) và tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế [tex]u=30\sqrt{2}cos100\pi t[/tex]. Điều chình C để [tex]U_C=U_{Cmax}=50V[/tex]. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây khi đó là? (đáp án 30V)


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:33:39 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
11) Mạch RLC nối tiếp gồm cuộn dây (L,r) và tụ điện C. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế [tex]u=30\sqrt{2}cos100\pi t[/tex]. Điều chình C để [tex]U_C=U_{Cmax}=50V[/tex]. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây khi đó là? (đáp án 30V)
thay đổi C để Ucmax khi urL vuông pha u[tex] ==> Ucmax^2=UrL^2+U^2 ==> UrL=40V[/tex]
Coi lại ĐA nhé em


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 10:41:02 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
dạ em cảm ơn thầy chắc đáp an sai.hi. thầy coi giúp e câu 8 lun nha thầy


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 10:44:02 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
8) Con lắc lò xo dao động điều hòa thẳng đứng, có chu kỳ [tex]T=\pi/10[/tex]  , biên độ A=5cm. Chọn chiều dương hướng xuống. Cho g=10m/s2 và π2=10. Thời gian ngắn nhất từ khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương đến khi lực đàn hồi có giá trị cực tiểu là:
A. 0,24s.   B. 0,28s.   C. 0,18s.   D. 0,16s.

 


em sửa lại òi..hi


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:04:08 PM Ngày 28 Tháng Tư, 2012
8) Con lắc lò xo dao động điều hòa thẳng đứng, có chu kỳ [tex]T=\pi/10[/tex]  , biên độ A=5cm. Chọn chiều dương hướng xuống. Cho g=10m/s2 và π^2=10. Thời gian ngắn nhất từ khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương đến khi lực đàn hồi có giá trị cực tiểu là:
A. 0,24s.   B. 0,28s.   C. 0,18s.   D. 0,16s.
em sửa lại òi..hi
lần sau em Copy and Paste vào Texbox của diển đàn nên xem lại công thức và các kí hiệu toán học vì ở đây texbox không phải là trình soạn thảo cao cấp như Msword nên nó sẽ không hiểu công thức hay các kí hiệu phúc tạp đâu. Do vậy mới có vụ đánh latex các công thức. Đó là lý do tại sao em gửi link nhờ người khác giúp đỡ mà chẳng thấy ai giúp đỡ. vi người ta đọc rồi, suy nghĩ rồi mà không ra.
Hướng dẫn em làm nhé.
[tex]T=2\pi.\sqrt{\frac{\Delta L0}{g}} ==> \Delta L0 = 2,5cm [/tex]
[tex]\Delta L0<A ==> F_{min}[/tex] tại vị trí [tex]-\Delta L0 = -A/2[/tex]
[tex]==> t=T/2+T/12=0,18(s)[/tex]
==> t = 3T/4=


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 07:23:10 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
thầy cho em hỏi là vật bắt đầu đi từ chỗ nào tới chỗ nào để được t=T/2 +T/12 vậy thầy


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:48:56 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
thầy cho em hỏi là vật bắt đầu đi từ chỗ nào tới chỗ nào để được t=T/2 +T/12 vậy thầy
Giả thiết nói vật đi từ VTCB theo chiều dương.
Mà ta tìm thấy VT x=-A/2 là vi trí Fmin=0
==> t=t(0==>A)+ t(A==>0) + t(0==>-A/2)


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: KPS trong 10:24:53 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
11) Một mạch LC lí tưởng có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm ban đầu  điện tích trên tụ điện có giá trị là [tex]\frac{10^{-8}}{\pi}C[/tex], sau đó [tex]2\mu s[/tex] thì tụ điện phóng hết điện tích. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là? (2,5A)

12) Chiếu 1 tia ánh sáng trắng lên bề mặt một bản mặt song song dưới góc [tex]i=45^o[/tex]. Biết rằng bản này dày 20cm và có chiết suất đối với tia sáng màu tím và màu đỏ lần lượt là 1,685 và 1,643. Bề rộng của chùm tia ló bằng? (2,05mm)

13)
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe S1 và S2 đến màn M là D1=2,5m. Lúc đầu khe sáng S cách đều hai khe S1 và S2 và cách mặt phẳng chứa hai khe này một đoạn D2=50cm. Khoảng cách giữa hai khe S1S2=1,5mm. Sau đó cố định khe S2 và nguồn sáng S đồng thời cho khe S1 chuyển động tịnh tiến 2mm theo đường thẳng thuộc mặt phẳng chứa hai khe và vuông góc với hai khe. Khi đó hệ vân trên màn dời đi một đoạn bằng bao nhiêu? Khoảng vân trên màn thay đổi như thế nào?
A. Hệ vân dời 0,5mm; khoảng vân trên màn giảm 0,5mm.   
B. Hệ vân dời 2mm; khoảng vân trên màn tăng 57,14%.
C. Hệ vân dời 5mm; khoảng vân trên màn giảm 57,14%.     
D. Hệ vân dời 1mm; khoảng vân trên màn giảm 42,8%.


mọi người giúp mình nhé!


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:41:57 PM Ngày 29 Tháng Tư, 2012
câu 11 là 2.5mmA chứ bạn
khi tụ phóng hết điện t=T/4=> T=8.10^-6 mà T=[tex]2\Pi .\frac{Qo}{Io}[/tex]=>Io


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:42:00 PM Ngày 30 Tháng Tư, 2012
11)

12) Chiếu 1 tia ánh sáng trắng lên bề mặt một bản mặt song song dưới góc [tex]i=45^o[/tex]. Biết rằng bản này dày 20cm và có chiết suất đối với tia sáng màu tím và màu đỏ lần lượt là 1,685 và 1,643. Bề rộng của chùm tia ló bằng? (2,05mm)gọi góc tới,góc khúc xạ,góc tới khi bắt đầu đi hết bản mặt,và góc khúc xạ ra môi trường la i1,r1,r2,i2
   sinr1=sini1/n=>....tìm được r2=r1 bề rộng trước khi ló x1=d.(tanr2 đỏ- tanr2 tím) x1 cũng chính là bề rộng sau khi ló ra vi ló ra nó là chùm song song

 


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 02:06:49 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
3) Cho mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn cảm [tex] L=1/4\pi H[/tex] và tụ điện C. Cho biết điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là [tex]u=90cos(wt + \pi/6)[/tex]. Khi [tex]\omega=\omega_1[/tex] thì cường độ dòng điện chạy qua mạch  là [tex]i =\sqrt{2}cos(240\pi t - \pi/12)A[/tex], t tính bằng giây. Cho tần số [tex]\omega[/tex] thay đổi đến giá trị trong mạch có cộng hưởng điện, biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện lúc đó là? [tex](U_c=60cos(120\pi t - \pi/3)[/tex]

giúp mình nhé!!

- Khi [tex]\omega = \omega 1 = 240\Pi[/tex]: ZL1 = 60

Dùng FX 570 bấm để tính R và ZC: [tex]90<30 chia \sqrt{2}<(-\frac{180}{12})=45 + 45i[/tex]

==> Z1 = 45 + 45i

vậy R = 45 và ZL1 - ZC1 = 45 ==> ZC1 = 15

- Khi cộng hưởng: [tex]\omega _2 = \frac{1}{\sqrt{LC}}= \sqrt{\frac{Z_{C1}}{Z_{L1}}}\omega _{1} = 120\Pi[/tex]

[tex]U_{oC}=\frac{U_{o}}{R}Z_{C2} = =\frac{U_{o}}{R}\frac{\omega _1}{\omega 2}Z_{C1} = 60[/tex]

Vậy [tex]U_c=60cos(120\pi t - \pi/3)[/tex]

bài này không có Fx 570 thì giải thế nào vậy ạ


Tiêu đề: Trả lời: MẤY CÂU TRONG ĐỀ THI THỬ HÀ TĨNH 2012
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 02:12:31 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
3) Cho mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn cảm [tex] L=1/4\pi H[/tex] và tụ điện C. Cho biết điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là [tex]u=90cos(wt + \pi/6)[/tex]. Khi [tex]\omega=\omega_1[/tex] thì cường độ dòng điện chạy qua mạch  là [tex]i =\sqrt{2}cos(240\pi t - \pi/12)A[/tex], t tính bằng giây. Cho tần số [tex]\omega[/tex] thay đổi đến giá trị trong mạch có cộng hưởng điện, biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện lúc đó là? [tex](U_c=60cos(120\pi t - \pi/3)[/tex]

giúp mình nhé!!

- Khi [tex]\omega = \omega 1 = 240\Pi[/tex]: ZL1 = 60

Dùng FX 570 bấm để tính R và ZC: [tex]90<30 chia \sqrt{2}<(-\frac{180}{12})=45 + 45i[/tex]

==> Z1 = 45 + 45i

vậy R = 45 và ZL1 - ZC1 = 45 ==> ZC1 = 15

- Khi cộng hưởng: [tex]\omega _2 = \frac{1}{\sqrt{LC}}= \sqrt{\frac{Z_{C1}}{Z_{L1}}}\omega _{1} = 120\Pi[/tex]

[tex]U_{oC}=\frac{U_{o}}{R}Z_{C2} = =\frac{U_{o}}{R}\frac{\omega _1}{\omega 2}Z_{C1} = 60[/tex]

Vậy [tex]U_c=60cos(120\pi t - \pi/3)[/tex]

bài này không có Fx 570 thì giải thế nào vậy ạ

thôi em biết làm rồi.hiiiiii