Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: beokute trong 05:36:17 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7976Tiêu đề: 4 bài thi thử cần giúp gấp
Gửi bởi: beokute trong 05:36:17 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
bài 1:hai điểm M và N cùng nằm trên 1 phương truyền sóng cách nhau 2/3lamđa,sóng có biên độ A.Tại thời điểm t1 có uM=+3cm và uN=-3cm.biết sóng truyền từ N đến M.thời điểm t2 liền sau đó có uM=+A là?
A.T/12
B.T/6
c.11T/12
D.T/3
bài 2:1 con lắc đơn dao động bé có chu kì T được đăt vào điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống dưới.Khi quả cầu của con lắc tích điện q1 thì chu kì của con lắc là T1=5T.khi tích điện q2 thì chu kì là T2=5/7T.tỉ số giữa 2 điện tích là
bài 3.con lắc lò xo thẳng đứng có khối lượng m và độ cứng k.trong khoảng thời gian vật thực hiện 2012 dao động thì thời gian lò xo bị giãn chiếm 2/3.biên độ dao động là 8cm.thời giưn thực hiện 2012 dao đông đố là?
bài 4:2 nguồn sóng kết hợp cách nhau S1S2 =20cm dao động điều hòa cùng pha ban đầu bằng 0,cùng biên đọ và cùng tần số 50hz.v=4m/s.những điểm nằm trên đương trung trực S1S2 mà tại đó dao đọng tổng hợp cùng pha với dao động tại trung điểm 0 của S1S2 thì cách 0 một khoảng nhỏ nhất là?


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử cần giúp gấp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:31:27 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
bài 2:1 con lắc đơn dao động bé có chu kì T được đăt vào điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống dưới.Khi quả cầu của con lắc tích điện q1 thì chu kì của con lắc là T1=5T.khi tích điện q2 thì chu kì là T2=5/7T.tỉ số giữa 2 điện tích là

bài 4:2 nguồn sóng kết hợp cách nhau S1S2 =20cm dao động điều hòa cùng pha ban đầu bằng 0,cùng biên đọ và cùng tần số 50hz.v=4m/s.những điểm nằm trên đương trung trực S1S2 mà tại đó dao đọng tổng hợp cùng pha với dao động tại trung điểm 0 của S1S2 thì cách 0 một khoảng nhỏ nhất là?
Bài 2. Ta có [tex]T=2II\sqrt{\frac{l}{g}}[/tex] T1=[tex]T=2II\sqrt{\frac{l}{g1}}[/tex]
T2=[tex]T=2II\sqrt{\frac{l}{g2}}[/tex]
Với g1=g+q1E/m và q2= g= q2E/m

T1=5T -->g/g1=25 -->24g =-25q1E/m
T2=5T/7 -->g/g2=25/49 -->24g=25q2E/m
 
==> q1/q2=-1

Bài 4.lamda=8cm
Để những điểm nằm trên TT S1S2 dao động cùng pha với 0 thì d2-OS1=klamda -->d2=10+8k
Để Khoảng cách từ điểm đó đến O là nhỏ nhất -->K=1
--->d2=18 Áp dụng Pytago tính được KC đó bằng 4 căn 14Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử cần giúp gấp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:46:21 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
bài 1:hai điểm M và N cùng nằm trên 1 phương truyền sóng cách nhau 2/3lamđa,sóng có biên độ A.Tại thời điểm t1 có uM=+3cm và uN=-3cm.biết sóng truyền từ N đến M.thời điểm t2 liền sau đó có uM=+A là?
A.T/12
B.T/6
c.11T/12
D.T/3

độ lệch pha của M và N là [tex]\Delta \varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda }= \frac{4\pi }{3}= 240^0[/tex]

dùng đường tròn ta biểu diễn 2 vecto biên độ của M,N hợp với nhau góc [tex]\frac{4\pi }{3}[/tex], vào thời điểm t1, hình chiếu của các vecto này xuống Ox có giá trị là 3 và -3.

ta tính được biên độ [tex]A = \frac{3}{cos30^0} = 2\sqrt{3}[/tex].

vào t1, li độ của M là [tex]+ 3 = A\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]. từ vị trí này đến +A mất T/12

Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử cần giúp gấp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:03:55 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
bài 3.con lắc lò xo thẳng đứng có khối lượng m và độ cứng k.trong khoảng thời gian vật thực hiện 2012 dao động thì thời gian lò xo bị giãn chiếm 2/3.biên độ dao động là 8cm.thời giưn thực hiện 2012 dao đông đố là?

Thời gian lò xo nén trong 1/2 chu kỳ là T/6 hay vị trí [tex]\Delta L0=A\sqrt{3}/2=4\sqrt{3}(cm)[/tex]
[tex]==> T=2\pi.\sqrt{\frac{\Delta L0}{g}}[/tex]
==> Thời gian thực hiện 2012 dao động là 2012T


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử cần giúp gấp
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:07:36 PM Ngày 24 Tháng Tư, 2012
bài 1:hai điểm M và N cùng nằm trên 1 phương truyền sóng cách nhau 2/3lamđa,sóng có biên độ A.Tại thời điểm t1 có uM=+3cm và uN=-3cm.biết sóng truyền từ N đến M.thời điểm t2 liền sau đó có uM=+A là?
A.T/12
B.T/6
c.11T/12
D.T/3

Bài này có đăng trên Forum rồi, ngoài ra bên violet cũng có bài giải, mọi người tham khảo thử:

Link 1 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5705)

Link 2 (http://d3.violet.vn/uploads/previews/610/1951326/preview.swf)

Link 3 (http://d3.violet.vn/uploads/previews/558/2333301/preview.swf)