Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: zzbububibizz trong 04:17:55 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7953Tiêu đề: Bài ĐXC đề thi SP lần 7/2012
Gửi bởi: zzbububibizz trong 04:17:55 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
MN làm giúp bài về DĐXC đề sư phạm lần 7/2012:

đoạn mạch AB gồm điện trở R1=30 điện trở R2=10 cuộn dây thuần cam có độ tự cảm L=3/10pi H và tụ điện có đien dung thay đôỉ được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự tên trên gọi M là điểm nối giữa hai điện trở . đặt vào đàu AB một điện áp xaoy chiều có giá trị hiệu dụng U=200 và tần số f=50 HZ khi điều chỉnh điẹn dung C tới giá trị C=Cm thì điẹn áp hiệu dụng Umb đạt cực tiểu giá trị của Umb min là
A 75V      B100V    C 25V    D 50V


Tiêu đề: Trả lời: Bài ĐXC đề thi SP lần 7/2012
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:38:22 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
đoạn mạch AB gồm điện trở R1=30 điện trở R2=10 cuộn dây thuần cam có độ tự cảm L=3/10pi H và tụ điện có đien dung thay đôỉ được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự tên trên gọi M là điểm nối giữa hai điện trở . đặt vào đàu AB một điện áp xaoy chiều có giá trị hiệu dụng U=200 và tần số f=50 HZ khi điều chỉnh điẹn dung C tới giá trị C=Cm thì điẹn áp hiệu dụng Umb đạt cực tiểu giá trị của Umb min là
A 75V      B100V    C 25V    D 50V

[tex]U_M_B = I.Z_M_B[/tex]  =

[tex]\frac{U}{\sqrt{(R_1+R_2)^2+(Z_L-Z_C)^2}}.\sqrt{(R_2)^2+(Z_L-Z_C)^2}[/tex]

chia tử và mẫu cho [tex]\sqrt{(R_2)^2+(Z_L-Z_C)^2}[/tex], lúc này mẫu số là căn của:

[tex]1 + \frac{(R_1)^2+2R_1R_2}{(R_2)^2+(Z_L-Z_C)^2}[/tex]

để [tex]U_M_B[/tex] nhỏ nhất thì mẫu số lớn nhất [tex]\Leftrightarrow Z_L = Z_C[/tex] : cộng hưởng

[tex]I = \frac{U}{R_1+R_2} = 5A[/tex]

[tex]U_M_B = I.R_2 = 50V[/tex]