Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Học Sinh Cá Biệt trong 11:32:58 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7940Tiêu đề: Một số câu thi thử Đại Học cần giúp đỡ.Cảm ơn!
Gửi bởi: Học Sinh Cá Biệt trong 11:32:58 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Cho 2 dao động điều hòa cùng phương triifnh: X1=2cos(4t+[tex]\varphi[/tex]1)cm X2=2Cos(4t+[tex]\varphi[/tex]2)cm với 0[tex]\leq[/tex][tex]\varphi 2-\varphi 1[/tex][tex]\leq\pi[/tex]
.Biết phương trình dao động tổng hợp là X=2Cos(4t+[tex]\pi /6[/tex])cm.Giá trị của [tex]\varphi 1[/tex] là:

A:[tex]\pi /6[/tex]

B:[tex]-\pi /6[/tex]

C:[tex]\pi /2[/tex]

D:[tex]-\pi /2[/tex]


Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V vào 2 đầu vào 1 hộp đen X thì cường độ dòng điện trong mạch là 0.5A và dòng điện sớm pha hơn [tex]\pi /2[/tex]
 so vs điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch.Cũng đặt điện áp đó vào 2 đầu hộp đen Y thì cường độ dòng điện trong mạch vẫn là 0.5A và dòng điện cùng pha vs điện áp 2 đầu đọan mạch.Nết đặt điện áp trên vào 2 đầu đoạn mạch gồm X và Y mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch sẽ là:
   
A: [tex]\sqrt{2}/4[/tex] 
B: [tex]\sqrt{2}/8[/tex]
C:[tex]\sqrt{2}/2[/tex]
D:[tex]\sqrt{2}[/tex]Câu 3: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L và 2 tụ C giống nhau mắc nối tiếp.Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điện năng lượng điện trường = 2 lầnnăng lượng từ trường,một tụ bị đánh thủng hoàn toàn.Điện áp cực đại 2 đầu cuộn cảm sau đó sẽ = bao nhiêu so vs lúc đầu:
A:2/3
B:1/3
C:1/[tex]\sqrt{3}[/tex]
D:2/[tex]\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu thi thử Đại Học cần giúp đỡ.Cảm ơn!
Gửi bởi: kydhhd trong 12:07:33 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
cau1: Do A1=A2=A=2cm nên x nhanh pha hơn x1 một góc 60 độ
Vẽ giãn đồ véc tơ ra pha dao động tổng hợp là  pi/6=30 độ nên pha ban đầu của x1 là 30-60=-30 độ
chon B


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu thi thử Đại Học cần giúp đỡ.Cảm ơn!
Gửi bởi: kydhhd trong 12:13:44 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
cau 2


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu thi thử Đại Học cần giúp đỡ.Cảm ơn!
Gửi bởi: kydhhd trong 12:20:06 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
cau 2: Do I nhanh pha hơn u 1 goc pi/2 nên trong mạch không co R nên (Zc-Zl)=220/0,5=440
+ hộp Y  I và u cùng pha nên ZL’=Z’. R=220/0,5=440
X và Y nối tiếp
[tex]I=\frac{220}{\sqrt{R^{2}+(Zl+Zl'-Zc-Zc')^{2}}}=\frac{220}{\sqrt{440^{2}+440^{2}}}=\frac{\sqrt{2}}{4}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu thi thử Đại Học cần giúp đỡ.Cảm ơn!
Gửi bởi: ctckvl trong 12:32:17 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V vào 2 đầu vào 1 hộp đen X thì cường độ dòng điện trong mạch là 0.5A và dòng điện sớm pha hơn [tex]\pi /2[/tex]
 so vs điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch.Cũng đặt điện áp đó vào 2 đầu hộp đen Y thì cường độ dòng điện trong mạch vẫn là 0.5A và dòng điện cùng pha vs điện áp 2 đầu đọan mạch.Nết đặt điện áp trên vào 2 đầu đoạn mạch gồm X và Y mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch sẽ là:
A: [tex]\sqrt{2}/4[/tex] 
B: [tex]\sqrt{2}/8[/tex]
C:[tex]\sqrt{2}/2[/tex]
D:[tex]\sqrt{2}[/tex]

Zx=Zy Zx[tex]\perp[/tex]Zy  Z(xy)=[tex]\sqrt{Zx^{2}+Zy^{2}}[/tex]=[tex]\sqrt{2}[/tex]Zx
Suy ra I(xy)=Ix/[tex]\sqrt{2}[/tex]=0.5/[tex]\sqrt{2}[/tex]=[tex]\sqrt{2}[/tex]/4
Tiêu đề: Trả lời: Một số câu thi thử Đại Học cần giúp đỡ.Cảm ơn!
Gửi bởi: ctckvl trong 12:54:25 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Trích dẫn
Câu 3: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm L và 2 tụ C giống nhau mắc nối tiếp.Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điện năng lượng điện trường = 2 lầnnăng lượng từ trường,một tụ bị đánh thủng hoàn toàn.Điện áp cực đại 2 đầu cuộn cảm sau đó sẽ = bao nhiêu so vs lúc đầu:
A:2/3
B:1/3
C:1/[tex]\sqrt{3}[/tex]
D:2/[tex]\sqrt{3}[/tex]

Ban dau  WC=2WL WC=2/3 W(tong)
1 tu bi thung: C tang 2 lan .Q=C.U ma  Q ko doi -->U giam 2 lan  WC=[tex]\frac{CU^{2}}{2}[/tex]
----> WC giam 1/2 lan----> Nang luong mat di =1/2 WC =1/3 W---> W'=2/3 W
Co'  W=[tex]\frac{CU'^{2}}{2}=\frac{2}{3}*\frac{C_{nt}U^{2}}{2}=\frac{2}{3}*\frac{CU^{2}}{4}=\frac{1}{3}*\frac{CU^{2}}{2}[/tex]
--->[tex]\frac{U'}{U}=\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]