Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: maithanhthanh11 trong 11:00:28 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7938Tiêu đề: 1 câu sóng dừng khó
Gửi bởi: maithanhthanh11 trong 11:00:28 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Thầy, cô giúp dùm em :
Trên dây AB có sóng dừng với A,B là 2 nút. Biên độ sóng ở bụng là 5 cm. Những điểm có biên độ lớn hơn 2,5 cm trong đoạn AB tạo thành đoạn CD dài 16 cm. Các điểm trong các đoạn AC và DB có biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A. 48 cm.     B. 36 cm.    C. 64 cm.   D. 32 cm.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng dừng khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:58:18 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Thầy, cô giúp dùm em :
Trên dây AB có sóng dừng với A,B là 2 nút. Biên độ sóng ở bụng là 5 cm. Những điểm có biên độ lớn hơn 2,5 cm trong đoạn AB tạo thành đoạn CD dài 16 cm. Các điểm trong các đoạn AC và DB có biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A. 48 cm.     B. 36 cm.    C. 64 cm.   D. 32 cm.
[tex]CD = \frac{\lambda }{3} \Rightarrow \lambda = 3CD =48cm[/tex]

Từ giả thiết : Những điểm có biên độ lớn hơn 2,5 cm trong đoạn AB tạo thành đoạn CD dài 16 cm ta có


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng dừng khó
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:50:40 AM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Thầy, cô giúp dùm em :
Trên dây AB có sóng dừng với A,B là 2 nút. Biên độ sóng ở bụng là 5 cm. Những điểm có biên độ lớn hơn 2,5 cm trong đoạn AB tạo thành đoạn CD dài 16 cm. Các điểm trong các đoạn AC và DB có biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A. 48 cm.     B. 36 cm.    C. 64 cm.   D. 32 cm.
[tex]CD = \frac{\lambda }{3} \Rightarrow \lambda = 3CD =48cm[/tex]

Từ giả thiết : Những điểm có biên độ lớn hơn 2,5 cm trong đoạn AB tạo thành đoạn CD dài 16 cm ta có
Phải có điều kiện AB là 2 nút gần nhất phải không thầy Dương?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng dừng khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:32:58 AM Ngày 27 Tháng Tư, 2012
Thầy, cô giúp dùm em :
Trên dây AB có sóng dừng với A,B là 2 nút. Biên độ sóng ở bụng là 5 cm. Những điểm có biên độ lớn hơn 2,5 cm trong đoạn AB tạo thành đoạn CD dài 16 cm. Các điểm trong các đoạn AC và DB có biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A. 48 cm.     B. 36 cm.    C. 64 cm.   D. 32 cm.
[tex]CD = \frac{\lambda }{3} \Rightarrow \lambda = 3CD =48cm[/tex]

Từ giả thiết : Những điểm có biên độ lớn hơn 2,5 cm trong đoạn AB tạo thành đoạn CD dài 16 cm ta có
Phải có điều kiện AB là 2 nút gần nhất phải không thầy Dương?

Trên dây AB có sóng dừng với A,B là 2 nút. Biên độ sóng ở bụng là 5 cm. Những điểm có biên độ lớn hơn 2,5 cm trong đoạn AB tạo thành đoạn CD dài 16 cm. Các điểm trong các đoạn AC và DB có biên độ nhỏ hơn 2,5 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là
A. 48 cm.     B. 36 cm.    C. 64 cm.   D. 32 cm.

Với hai giả thiết mà tôi đã tô đậm và dùng màu đỏ thì không cần thêm giả thiết AB là 2 nút gần nhất