Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 12:28:40 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7920Tiêu đề: Bài Hạt nhân cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 12:28:40 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Dưới tác dụng của bức xạ gamma hạt nhân của đồng vị bền 9Be4 tách thành một hạt nowtron và nhiều hạt anpha. Xác định tần số tối thiểu của lượng tử gamma để phản ứng xảy ra? mBe=9,01219u mn=1,008678u manpha=4,0026u.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Hạt nhân cần giải đáp.
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:42:08 PM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Dưới tác dụng của bức xạ gamma hạt nhân của đồng vị bền 9Be4 tách thành một hạt nowtron và nhiều hạt anpha. Xác định tần số tối thiểu của lượng tử gamma để phản ứng xảy ra? mBe=9,01219u mn=1,008678u manpha=4,0026u.

[tex]^{9}_{4}Be\rightarrow ^{1}_{0}n + 2 \, ^{4}_{2}He[/tex]

Năng lượng của phản ứng:

[tex]\Delta m = m_{Be}-\left(m_{n}+2m_{He} \right)=-1,688.10^{-3} \: (u)[/tex] < 0 phản ứng thu năng lượng

[tex]\Delta E = \Delta m.c^{2}=- 1,571528\: MeV[/tex] (lấy 1u = 931 [tex]MeV/c^{2}[/tex])

Năng lượng tối thiếu của tia gamma chính là năng lượng mà phản ứng cần thu vào:

[tex]\varepsilon =\left|\Delta E \right|=2,5144.10^{-13} \: (J)[/tex]

mà: [tex]\varepsilon =hf \Rightarrow f = 3,795.10^{20}\: Hz[/tex]