Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 11:33:21 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7914Tiêu đề: Bài Dao Động cơ
Gửi bởi: mR.skT trong 11:33:21 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
mn giúp e bài này nha. Tks as much!
1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. vật đi đc quãng đường 20cm từ vị trí thấp nhất lên vị trí cao nhất mất 0,75s. Chọn gốc thời gian lúc vật đang chuyển động chậm dần theo chiều dương với tốc độ 0,2pi/3 (m/s). phương trình dao động của vật là?
A. 10cos[tex]\left(\frac{4\pi }{3} t - \frac{5\pi }{6}\right)[/tex]cm
B. 10cos[tex]\left(\frac{4\pi }{3} t - \frac{\pi }{6}\right)[/tex]cm

2. Ngồn O phát sóng cơ, dao động theo pt Uo=2cos(20pit +pi/3) mm. sóng truyền theo một đường thẳng từ O đến điểm M với tốc độ không đổi 1m/s . biết OM=45cm. trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm, tại đó các phần tử dao động cùng pha với nguồn O?


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động cơ (plus ...
Gửi bởi: mR.skT trong 11:56:50 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
bài 3. điện áp xoay chiều u=220Can2.cos(100pit)V (t tích bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R=100 ôm, cuộn cảm thuần L=318,3mH và tụ C=15,92[tex]\mu[/tex]F mắc nối tiếp. trong một chu kỳ, khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng
A.20ms B.17,5ms C.12,5 D.15ms
Bài 4. Một sợi đây đàn hồi l=60cm treo lơ lửng vào một cần rung. tốc độ truyền sóng trên day là 8m/s. cần rung dao động theo phương ngang với tần số f biến thiên từ 80hz->120hz. Trong quá trình thay đổi, có bao nhiêu lần giá trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây?
a.3 b.4 c.6 d.7Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:09:33 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
Câu 3 có trong diễn dàn rồi
Cau4:
Són dừng ơ đây là 1 nút và 1 đầu tự do
[tex]l=(2k+1)\frac{\lambda }{4}=(2k+1)\frac{v}{4f}\Rightarrow f=(2k+1)\frac{v}{4l}\Rightarrow 80\leq (2k+1)\frac{v}{2l}\leq 120[/tex] k=6gia tri


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:19:51 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
cau1:Vật đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất hết thời gian T/2 quãng đường đường đó là 2A
T=2.0,75=1,5s; A=10cm
khi t=0 ta co
[tex]v=\frac{0,2\Pi .10}{3}=-\frac{2\Pi }{T}.A.sin\varphi \Rightarrow \varphi =\frac{-\Pi }{6}[/tex]
Chọn B


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:36:17 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
câu2: Pha dao động tại điẻm M
[tex]\varphi =-\omega \frac{d}{v}=-20\Pi d[/tex]
M dao động cùng pha với nguồn
[tex]-20\Pi d=\frac{\Pi }{3}+k2\Pi \Rightarrow d=-1/60-k/15[/tex]
[tex]0\leq d\leq 0,45\Rightarrow[/tex]
Thay vào có 7 điểm thoả mãn


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:44:39 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
câu2: Pha dao động tại điẻm M
[tex]\varphi =-\omega \frac{d}{v}=-20\Pi d[/tex]
M dao động cùng pha với nguồn
[tex]-20\Pi d=\frac{\Pi }{3}+k2\Pi \Rightarrow d=-1/60-k/15[/tex]
[tex]0\leq d\leq 0,45\Rightarrow[/tex]
Thay vào có 7 điểm thoả mãn
@kydhhd coi lại chỗ này.
Pha dao động tại 1 điểm trên đường nối OM là [tex]\varphi=\varphi_0 - \frac{2\pi.d}{\lambda}[/tex]
hay [tex]\Delta \varphi=2\pi.\frac{d}{\lambda}[/tex] ==> đồng pha vói O [tex]d=k\lambda[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động cơ (plus ...
Gửi bởi: lam9201 trong 08:43:07 AM Ngày 22 Tháng Tư, 2012
bài 3. điện áp xoay chiều u=220Can2.cos(100pit)V (t tích bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R=100 ôm, cuộn cảm thuần L=318,3mH và tụ C=15,92[tex]\mu[/tex]F mắc nối tiếp. trong một chu kỳ, khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng
A.20ms B.17,5ms C.12,5 D.15ms
R = 100 ôm ; ZL = 100 ôm ; ZC = 200 ôm
=> i = Iocos(wt + pi/4).
Điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương : p = ui > 0
=> Io.Uo.cos(wt).cos(wt + pi/4) > 0
Dùng công thức lượng giác biến đổi tích thành tổng và giải bất phương trình trên => KQ: 15 ms