Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 10:07:43 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7870Tiêu đề: Bài tập về Ancol (phản ứng Oxi hóa) 8-x
Gửi bởi: mR.skT trong 10:07:43 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình làm bt dưới đây với. tkanks ạ
b1. Oxi hóa m gam rượu đơn chức bậc một A bằng CuO ở nhiệt độ cao được Andehit B. Hỗn hợp khí và hơi thu được sau phản ứng được chia làm 3 phần bằng nhau.Phần 1 cho tác dụng với Na(dư) được 5,6l H2 . Phần 2 cho tác dụng với AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 g Ag. Phần 3 đem đốt cháy hoàn toàn bằng Oxi được 33,6l CO2 và 27g nước (các khí đo ở Đktc)
1. Tính hiệu suất phản ứng oxihoa rượu thành Andehit
2. Xác định CTCT của rượu A và Andehit B
B2 Oxi hóa rượu đơn chức A bằng O2 (xt) thu được hh X gồm Andehit, Axit tương ứng, nước và rượu còn lại. Lấy m gam hh X cho tác dụng vừa hết với Na ta thu được 8,96l H2 và hh Y, cho Y bay hơi thì còn lại 48,8 g chất rắn. Mặt khác lấy 4m gam hh X chi tác dụng với Na2CO3 (dư) cũng thu được 8,96l khí ở Đktc
1. tính %rượu bị oxi hóa thành andehit
2. xác định Ctpt của A, biết khi m gam hh X tác dụng với AgNO3/NH3 dư tạo thành 21,6g Ag.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Ancol (phản ứng Oxi hóa) 8-x
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:05:43 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình làm bt dưới đây với. tkanks ạ
b1. Oxi hóa m gam rượu đơn chức bậc một A bằng CuO ở nhiệt độ cao được Andehit B. Hỗn hợp khí và hơi thu được sau phản ứng được chia làm 3 phần bằng nhau.Phần 1 cho tác dụng với Na(dư) được 5,6l H2 . Phần 2 cho tác dụng với AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 g Ag. Phần 3 đem đốt cháy hoàn toàn bằng Oxi được 33,6l CO2 và 27g nước (các khí đo ở Đktc)
1. Tính hiệu suất phản ứng oxihoa rượu thành Andehit
2. Xác định CTCT của rượu A và Andehit B
ROH --->RCHO +H20 +ROH dư
P1 tác dụng với Na -->0,25mol H2
P2 tác dụng với AgNO3/NH3 -->0,6mol-->nAndehit=0,3mol
P3 đem đốt -->nCO2=nH20=1,5 mol
A sai rồi sorry nhé giờ mới thấy chỗ sai (Na tác dụng với H20 sinh H2 quên chỗ này  8-x),giải lại cho bạn  :P

Gọi a:RCHO,b:ROH dư và c:H20
Ta có b +c=0,5 a=0,3 mà nH20=nRCHO=0,3 -->nancol dư =0,2 mol
-->nancol ban đầu =nancol dư +nancol pư =0,2+0,3 =0,5 mol
-->H pư=nancolpu/nancol bd=0,3/0,5 *100 =60%
Ta có nH20 =1,5 mol sau khi đốt X ta còn lại nH20 =1,5-0,3=1,2 mol
-->nH20<nC02 vậy ancol đó không no
Tính được Số C =nCO2/nancol bd =3 -->CTCT là CH2=CH-CH2-OH và andehit B là CH2=CH-CHO
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Ancol (phản ứng Oxi hóa) 8-x
Gửi bởi: mR.skT trong 04:05:39 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
Còn câu 2 bạn [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Ancol (phản ứng Oxi hóa) 8-x
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 08:00:56 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình làm bt dưới đây với. tkanks ạ
b1. Oxi hóa m gam rượu đơn chức bậc một A bằng CuO ở nhiệt độ cao được Andehit B. Hỗn hợp khí và hơi thu được sau phản ứng được chia làm 3 phần bằng nhau.Phần 1 cho tác dụng với Na(dư) được 5,6l H2 . Phần 2 cho tác dụng với AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 g Ag. Phần 3 đem đốt cháy hoàn toàn bằng Oxi được 33,6l CO2 và 27g nước (các khí đo ở Đktc)
1. Tính hiệu suất phản ứng oxihoa rượu thành Andehit
2. Xác định CTCT của rượu A và Andehit B
pt: RCH2OH     +     CuO     ------>     RCHO    +   CuO    +    H2O
==> Hỗn hợp khí và hơi thu được sau pứ: RCH2OH dư, H2O, RCHO (nếu là HCHO)
p1 td Na  ==> n_RCH2OH dư  +   n_H2O   =  2.n_H2 = 0,5 mol
p2 td AgNO3/NH3 ==> TH1: n_Ag=4n_RCHO (HCHO) ==> n_RCHO (HCHO) = 0,6/4=0,15 mol
                               TH2: n_Ag=2n_RCHO (#HCHO) ==> nRCHO (#HCHO) =0,6/2=0,3 mol
p3 td O2 ==> n_CO2 = n_H2O =  1,5 mol ==>  rượu ko no ==> CTTQ rượu CnH2nO và andehit CnH2n-2O==> loại TH1
==> nH2O p3= nRCHO + nRCH2OH dư =1,5 mol
Có: n_RCHO=nH2O =nRCH2OH pứ (bảo toàn ngto O) =0,3 ==> thay vào pt p1 đc: n_RCH2OH dư=0,5-0,3=0,2 mol
==> hiệu suất: [tex]H=\frac{nRCH2OH pu}{\sum{nRCH2OH}}[/tex] =0,3/0,5=60%
Có: n_rượu dư x n + n_andehit (rượu pứ)x n =n CO2= 1,5 ==> n(0,2+0,3)=1,5 ==> n=3
==> rượu: C3H6O; andehitt: C3H4O
==> CTCT: CH2=CH-CH2-OH; CH2=CH-CHO


Tiêu đề: Bài tập về Ancol (phản ứng Oxi hóa) 8-x
Gửi bởi: mR.skT trong 04:28:25 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Bài 3 có một hh gồm hai rượu no đơn chức mạch hở, nếu đốt cháy m gam hh này ta thu được lượng CO2 là 4,7g, còn nếu đem oxi hóa đến các axit tương ứng rồi trung hòa bằng dung dịch NaOH 0,1M thì hết 200ml. Tìm CT 2 rượu đã cho biết 1 trong 2 acid tạo ra có khối tượng phân tử bằng Khối lượng phân tở của một trong hai rượu đầu.

Bài 4. Oxi hóa m gam rượu A đơn chức bậc một bằng Oxi có mặt chất xúc tác được hỗn hợp B gồm andehit, axit tương ứng,  rượu dư và nước. Chia B thành 3 phần bằng nhau Phần 1 tác dụng Na vừa đủ thu được 8,96 H2 và dung dịch C. Cô cạn C còn lại 48,8g chất rắn, Phần 2 cho tác dụng Na2CO3 dư thu được 2,24l khí, Phần 3 tác dụng với AgNO3/NH3 dư, cho toàn bộ lượng Ag sau phản ứng tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 2,5M thu được 4,48l NO2 duy nhất.
1. xác định Công thức cấu tạo của A và của andehit axit trong B
2. Tính phần trăm lượng rượu bị oxi hóa thành Andehit và Axit trong B
3. Tính V
mn giải quyết giúp   ^^ thanks


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Ancol (phản ứng Oxi hóa) 8-x
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:38:19 PM Ngày 23 Tháng Tư, 2012
Bài 3 có một hh gồm hai rượu no đơn chức mạch hở, nếu đốt cháy m gam hh này ta thu được lượng CO2 là 4,7g, còn nếu đem oxi hóa đến các axit tương ứng rồi trung hòa bằng dung dịch NaOH 0,1M thì hết 200ml. Tìm CT 2 rượu đã cho biết 1 trong 2 acid tạo ra có khối tượng phân tử bằng Khối lượng phân tở của một trong hai rượu đầu."1 trong 2 acid tạo ra có khối tượng phân tử bằng Khối lượng phân tở của một trong hai rượu đầu." => phân tử khối 2 rượu đầu hơn kém nhau 14=> 2 rượu đầu là 2 rượu đồng đẳng kế tiếp

đơn chức => `1Ancol + 1NaOH => n A = n NaOH = 0,02mol

số C trung bình trong A là [tex]N_C=\frac{n_{CO_2}}{n_{Ancol}}=5,3[/tex]
=> 2 rượu là C5H11OH và C6H13OH

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Ancol (phản ứng Oxi hóa) 8-x
Gửi bởi: huy3619 trong 04:33:33 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2012
bai2:
a.
a andehit và H20 , b axit, c ancol(dư) , mol ancol ban đầu = a+b+c
pư1: mol h2= 0,4 ==> a+b+c= 0.8 (1)
pư2: mol co2 = 0.4 pứ với 4m ==> b+c = 0,2  (2)
Từ (1)&(2) ==> a= 0.8 - (b+c) = 0.6

H=0.6.100/0.8= 75

b.

oxihoa ancol tạo axit ==> chỉ có CH3OH

có sai gì sửa dùm nha :D