Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 10:07:31 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7869Tiêu đề: xin giúp bài điện xoay chiều!!! có tần số góc thay đổi!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:07:31 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Mạch RLC, có u = Ucăn2cos(wt), w thay đồi được.Khi w = w1 hoặc w = w1 -300pi thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng nhau và bằng I. Khi w = w0 thì cường độ hiệu dụng trong mạch là cực đại,bằng Icăn2 .Cho L = 1/3pi H.Tình giá trị của R?


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài điện xoay chiều!!! có tần số góc thay đổi!!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:21:02 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Mạch RLC, có u = Ucăn2cos(wt), w thay đồi được.Khi w = w1 hoặc w = w1 -300pi thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng nhau và bằng I. Khi w = w0 thì cường độ hiệu dụng trong mạch là cực đại,bằng Icăn2 .Cho L = 1/3pi H.Tình giá trị của R?

- Khi [tex]\omega = \omega 1[/tex] và [tex]\omega = \omega 2 = \omega 1 - 300\Pi [/tex] thì I có cùng giá trị nên [tex]\omega 1.\omega 2 = \frac{1}{LC}[/tex]

- Từ [tex]I = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}[/tex] ==> [tex]\mid \omega 1.L - \frac{1}{\omega 1.C} \mid = R[/tex]

==> [tex]\mid \omega 1.L - \frac{1}{\omega 1}\omega 1.\omega 2.L \mid = R[/tex]

==> [tex]R = \mid \omega 1 - \omega 2 \mid.L = ...[/tex]