Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhcoibg trong 08:27:08 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7865Tiêu đề: Sóng cơ hay cần giúp đỡ
Gửi bởi: thanhcoibg trong 08:27:08 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Bài 1
Trên mặt một chát lỏng có hai nguồn sóng kết hợp O1 , O2 cách nhau 24cm dao động cùng phương cùng pha
Biết khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của O1O2 đến các điểm trên đưòng trung trực của O1O2 dao động cùng pha với O là 9 cm . Trên đoạn O1O2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực tiểu
Bài 2
Phuong trình sóng dừng  
   y=10cos([tex]\frac{\pi x}{3}-\frac{\pi }{2})sin(5\pi t+\frac{\pi }{3})[/tex]
ở đây x và y được đo = cm . t = giây . Độ lớn vận tốc truyền sóng chạy bằng


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ hay cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:33:32 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Bài
Phuong trình sóng dừng  
   y=10cos([tex]\frac{\pi x}{3}-\frac{\pi }{2})sin(5\pi t+\frac{\pi }{3})[/tex]
ở đây x và y được đo = cm . t = giây . Độ lớn vận tốc truyền sóng chạy bằng


tốc độ truyền sóng = hệ số của t : hệ số của x.
v=15cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ hay cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:54:48 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Bài 1
Trên mặt một chát lỏng có hai nguồn sóng kết hợp O1 , O2 cách nhau 24cm dao động cùng phương cùng pha
Biết khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của O1O2 đến các điểm trên đưòng trung trực của O1O2 dao động cùng pha với O là 9 cm . Trên đoạn O1O2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực tiểu

- Phương trình dao động của O: [tex]u_{O} = 2Acos(\omega t - \frac{\Pi AB}{\lambda })[/tex]

- M cách nguồn khoảng d ==> Phương trình của M: [tex]u_{M} = 2Acos(\omega t - \frac{2\Pi d}{\lambda })[/tex]

- M cùng pha vs O: [tex]\frac{2\Pi d}{\lambda } - \frac{\Pi AB}{\lambda } = 2k\Pi[/tex]

==> d = [tex]\frac{AB}{2} + k\lambda[/tex]

- M gần O nhất k = 1, và d = [tex]\sqrt{12^{2} + 9^{2}} = 15[/tex]
 ==> d = [tex]\frac{AB}{2} + \lambda = 15[/tex] ==> [tex]\lambda = 3cm[/tex]

- Cực tiểu trên O1O2: [tex]-\frac{AB}{2} < (k + 0,5)\lambda < \frac{AB}{2}[/tex] ==> - 8,5 < k < 7,5Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ hay cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:32:38 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
bai\ 1:
Nếu dùng hình học anh có thể  làm như sau. ( hơi khó tư duy ít nhưng nếu hiểu thì rất hay)
Do  M là điểm gần O nhất và cùng pha với O => λ= O1M – O1O =3 cm  (tự tính O1M=15cm)
 sau đó tính thông thường như anh QKS làm.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ hay cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:43:35 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
bai\ 1:
Nếu dùng hình học anh có thể  làm như sau. ( hơi khó tư duy ít nhưng nếu hiểu thì rất hay)
Do  M là điểm gần O nhất và cùng pha với O => λ= O1M – O1O =3 cm  (tự tính O1M=15cm)
 sau đó tính thông thường như anh QKS làm.

Rất hay nữ nhi  m=d>