Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Journey trong 07:04:57 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7863Tiêu đề: Giúp em bài điện và con lắc đơn
Gửi bởi: Journey trong 07:04:57 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Câu 13: Một con lắc đơn được treo vào một điện trường đều có đường sức thẳng đứng. Khi quả năng của con lắc được tích điện [tex]{{q}_{1}}[/tex] thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là 1,6 s. Khi quả năng của con lắc được tích điện [tex]{{q}_{2}}=\text{ }-\text{ }{{q}_{1}}[/tex] thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là 2,5 s. Khi quả nặng của con lắc không mang điện thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là

A. 2,84 s
B. 2,78 s
C. 2,61 s
D. 1,91 s

Câu 46: Một con lắc đơn treo tren trần của một toa xe đang chuyển động theo phương ngang. Gọi T là chu kì dao động của con lắc khi toa xe chuyển động thẳng đều và T’ la chu kỳ dao động của con lắc khi toa xe chuyển động có gia tốc a. Với góc [tex]\alpha[/tex] được được tính theo công thức [tex]\tan \alpha =\frac{a}{g}[/tex] hệ thức giữa T và T’ là:

A. [tex]T'=\frac{T}{\text{cos}\alpha }[/tex]                
B. [tex]T'=T\sqrt{\text{cos}\alpha }[/tex]                
C. [tex]T'=T\text{cos}\alpha [/tex]
D. [tex]T'=\frac{T}{\sqrt{\text{cos}\alpha }}[/tex]

Câu 8: Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}\text{ cos}\omega t[/tex] vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L nối tiếp với tụ điện C. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu đoạn mạch la [tex]u[/tex] và cường độ dòng điện qua nó là [tex]i[/tex]. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là:

A.[tex]U=\sqrt{\frac{1}{2}\left[ {{u}^{2}}+{{i}^{2}}{{\left( \omega L-\frac{1}{\omega C} \right)}^{2}} \right]}[/tex]                  
B. [tex]U=\sqrt{2\left[ {{u}^{2}}+{{i}^{2}}{{\left( \omega L-\frac{1}{\omega C} \right)}^{2}} \right]}[/tex]
C. [tex]U=\sqrt{{{u}^{2}}+{{i}^{2}}{{\left( \omega L-\frac{1}{\omega C} \right)}^{2}}}[/tex]                        
D. [tex]U=\sqrt{{{u}^{2}}+2{{i}^{2}}{{\left( \omega L-\frac{1}{\omega C} \right)}^{2}}}[/tex]

[/size]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài điện và con lắc đơn
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:40:16 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Câu 13: Một con lắc đơn được treo vào một điện trường đều có đường sức thẳng đứng. Khi quả năng của con lắc được tích điện [tex]{{q}_{1}}[/tex] thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là 1,6 s. Khi quả năng của con lắc được tích điện [tex]{{q}_{2}}=\text{ }-\text{ }{{q}_{1}}[/tex] thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là 2,5 s. Khi quả nặng của con lắc không mang điện thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là

A. 2,84 s
B. 2,78 s
C. 2,61 s
D. 1,91 s[tex]T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\Rightarrow T^2g=4\pi ^2l=const[/tex]
khi vật lần lượt được tích điện q và -q, vật sẽ chịu thêm gia tốc a hướng lên hoặc xuống tương ứng
[tex]4\pi ^2l=\frac{g}{\frac{1}{T^2}}=\frac{g-a}{\frac{1}{T_1^2}}=\frac{g+a}{\frac{1}{T_2^2}}=\frac{g}{\frac{1}{2}(\frac{1}{T_1^2}+\frac{1}{T_2^2})}[/tex] (dãy số bằng nhau)
[tex]\Rightarrow \frac{1}{T^2}=\frac{1}{2}(\frac{1}{T_1^2}+\frac{1}{T_2^2})\Rightarrow T\approx 1,91 m/s^2[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài điện và con lắc đơn
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:40:58 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Câu 8: Đặt điện áp [tex]u=U\sqrt{2}\text{ cos}\omega t[/tex] vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L nối tiếp với tụ điện C. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu đoạn mạch la [tex]u[/tex] và cường độ dòng điện qua nó là [tex]i[/tex]. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là:

A.[tex]U=\sqrt{\frac{1}{2}\left[ {{u}^{2}}+{{i}^{2}}{{\left( \omega L-\frac{1}{\omega C} \right)}^{2}} \right]}[/tex]                  
B. [tex]U=\sqrt{2\left[ {{u}^{2}}+{{i}^{2}}{{\left( \omega L-\frac{1}{\omega C} \right)}^{2}} \right]}[/tex]
C. [tex]U=\sqrt{{{u}^{2}}+{{i}^{2}}{{\left( \omega L-\frac{1}{\omega C} \right)}^{2}}}[/tex]                        
D. [tex]U=\sqrt{{{u}^{2}}+2{{i}^{2}}{{\left( \omega L-\frac{1}{\omega C} \right)}^{2}}}[/tex]

[/font][/size]

Mạch chứa LC nối tiếp nên u và i vuông pha:
[tex]u = U_{o}cos(\omega t)[/tex]

[tex]i = I_{o}cos(\omega t +-\frac{\Pi }{2}) = -+I_{o}sin(\omega t)[/tex]

==> [tex](\frac{i}{I_{o}})^{2} + (\frac{u}{U_{o}})^{2} = 1[/tex]

==> [tex](\frac{i}{\frac{U_{o}}{Z_{L}-Z_{C}}})^{2} + (\frac{u}{U_{o}})^{2} = 1[/tex]

==> [tex]\frac{1}{2}(i^{2}(ZL-ZC)^{2} + u^{2}) = U^{2}[/tex]

Đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài điện và con lắc đơn
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:49:05 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Câu 46: Một con lắc đơn treo tren trần của một toa xe đang chuyển động theo phương ngang. Gọi T là chu kì dao động của con lắc khi toa xe chuyển động thẳng đều và T’ la chu kỳ dao động của con lắc khi toa xe chuyển động có gia tốc a. Với góc [tex]\alpha[/tex] được được tính theo công thức [tex]\tan \alpha =\frac{a}{g}[/tex] hệ thức giữa T và T’ là:

A. [tex]T'=\frac{T}{\text{cos}\alpha }[/tex]                
B. [tex]T'=T\sqrt{\text{cos}\alpha }[/tex]                
C. [tex]T'=T\text{cos}\alpha [/tex]
D. [tex]T'=\frac{T}{\sqrt{\text{cos}\alpha }}[/tex]


Ta có (vecto)gbk = (vecto)g + (vecto)a

Từ [tex]\tan \alpha =\frac{a}{g}[/tex] ==> (vecto)g vuông góc với (vecto)a ==> gbk = g/cos[tex]\alpha[/tex] Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài điện và con lắc đơn
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:54:11 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012


Câu 46: Một con lắc đơn treo tren trần của một toa xe đang chuyển động theo phương ngang. Gọi T là chu kì dao động của con lắc khi toa xe chuyển động thẳng đều và T’ la chu kỳ dao động của con lắc khi toa xe chuyển động có gia tốc a. Với góc [tex]\alpha[/tex] được được tính theo công thức [tex]\tan \alpha =\frac{a}{g}[/tex] hệ thức giữa T và T’ là:

A. [tex]T'=\frac{T}{\text{cos}\alpha }[/tex]                
B. [tex]T'=T\sqrt{\text{cos}\alpha }[/tex]                
C. [tex]T'=T\text{cos}\alpha [/tex]
D. [tex]T'=\frac{T}{\sqrt{\text{cos}\alpha }}[/tex]
[tex]tan\alpha =\frac{a}{g}\Rightarrow a=g.tan\alpha[/tex]
khi xe CĐ với gtoc a, gia tốc biểu kiến của con lắc lúc này là g'. [tex]g'=\frac{g}{cos\alpha }[/tex]
[tex]T^2g=T'^2g' \Rightarrow T'=T\sqrt{cos\alpha }[/tex]