Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 06:02:24 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7860Tiêu đề: bài tập HCO3 nhờ giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:02:24 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Cho từ từ 150 ml dd HCl 1M vào 500 ml dd X gồm Na2CO3 và NaHCO3 thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dd Y. Cho dd Y tác dụng với dd Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 và NaHCO3 trong dd X lần lượt là:
A. 0,21M và 0,18M   B. 0,2M   và 0,4M   C. 0,21M và 0,32M   D. 0,8M và 0,26M

bạn nào giải hộ mình với.thank nhé


Tiêu đề: Trả lời: bài tập HCO3 nhờ giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:34:37 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Cho từ từ 150 ml dd HCl 1M vào 500 ml dd X gồm Na2CO3 và NaHCO3 thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dd Y. Cho dd Y tác dụng với dd Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 và NaHCO3 trong dd X lần lượt là:
A. 0,21M và 0,18M   B. 0,2M   và 0,4M   C. 0,21M và 0,32M   D. 0,8M và 0,26M

bạn nào giải hộ mình với.thank nhé
nH+=0,15 mol, nCO32-=0,5a nHCO3-=0.5b nCO2=0,045 mol ,nKT=0,15mol
  ~O) Khi cho từ từ H+ vào hh HCO3- và CO32- thì CO32- pư với H+ trước

H+ +   CO32- --->HCO3-
0,15     0,5a ----->0,5a

HCO3- +        H+ --->     CO2  +H20
(0,5a+ 0,5b)   0,15-0,5a
Sau pư có dd Y tác dụng với Ba2+-->KT  chứng tỏ còn dư HCO32-

-->nCO2=nH+= 0,045=0,15-0,5a --->a=0,21M
nHCO3- dư =0,5a+0,5b-0,15 +0,5a
-->nKT=nH CO3- =0,15 mol ---->b=0,18M