Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 05:58:32 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7858Tiêu đề: giải giùm crackinh và cao su lưu hoá
Gửi bởi: anhngoca1 trong 05:58:32 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Câu 23: Tiến hành phản ứng nhiệt phân hỗn hợp X gồm butan và heptan (tỉ lệ mol 1:2) thì thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là a (giả sử chỉ xảy ra phản ứng crackinh tạo thành ankan và anken với hiệu suất 100%). Kết luận đúng là
A. 12,9 ≤ a ≤ 21,5   B. a = 21,5   C. 16 ≤ a ≤ 21,5   D. 12,9 ≤ a ≤ 16

Câu 11: Khi lưu hóa cao su Iso pren người ta thu được một loại cao su lưu hóa trong đó lưu huỳnh chiếm 2% khối lượng.Tỉ lệ số mắt xích cao su bị lưu hóa và không bị lưu hóa là
A. 1:23   B. 1:22   C. 1:30   D. 1:45
 các bạn giải giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: giải giùm crackinh và cao su lưu hoá
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:50:36 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Phản ứng craking : ankan --> ankan + anken.
 K mất tính tổng quát gọi nC4H10 =1, nC7H16=2 mol.
--> KL m=258 g.
hh A ban đầu có 3 mol, sau phản ứng cracking là 6mol, và khối lượng k đổi (vẫn là 258g)  Mtb/H2=21,5


Tiêu đề: Trả lời: giải giùm crackinh và cao su lưu hoá
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:34:31 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
đáp án là 12,9[tex]\leq[/tex]a[tex]\leq[/tex]21,5 cơ yumi à