Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: maithanhthanh11 trong 07:07:18 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7844Tiêu đề: 1 câu ĐXCh khó.
Gửi bởi: maithanhthanh11 trong 07:07:18 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Nhờ thầy cô giải giúp :
Mạch xoay chiều RLC được mắc vào hai cực của máy phát điện xoay chiều. Khi rôto của máy quay với tốc độ n vòng/phút thì mạch tiêu thụ công suất P và hệ số công suất của mạch là 1/[tex]\sqrt{2}[/tex]; Khi rôto của máy quay với tốc độ 2n vòng/phút thì mạch tiêu thụ công suất 4P. Hỏi khi rôto của máy quay với tốc độ [tex]\sqrt{2}[/tex].n vòng/phút thì mạch tiêu thụ công suất là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu ĐXCh khó.
Gửi bởi: havang1895 trong 07:20:02 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Nhờ thầy cô giải giúp :
Mạch xoay chiều RLC được mắc vào hai cực của máy phát điện xoay chiều. Khi rôto của máy quay với tốc độ n vòng/phút thì mạch tiêu thụ công suất P và hệ số công suất của mạch là 1/[tex]\sqrt{2}[/tex]; Khi rôto của máy quay với tốc độ 2n vòng/phút thì mạch tiêu thụ công suất 4P. Hỏi khi rôto của máy quay với tốc độ [tex]\sqrt{2}[/tex].n vòng/phút thì mạch tiêu thụ công suất là bao nhiêu?khi rôto quay với tốc độ n: hđt U1, cosphi =  1/[tex]\sqrt{2}[/tex] --> Z1 = [tex]\sqrt{2}[/tex].R --> ZLC1 = R

khi rôto quay với tốc độ 2n: hđt U2 = 2U1, P tăng 4 lần --> I tăng 2 lần.  U tăng 2, I tăng 2 --> Z2 = Z1 = [tex]\sqrt{2}[/tex].R --> ZLC2 = R

Từ đó ta có: ZC1 - ZL1 = R; ZL2 - ZC2 = R --> Cộng hưởng khi tốc độ quay bằng [tex]\sqrt{2}[/tex].n

Công suất lúc đólà: 4P


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu ĐXCh khó.
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:35:34 AM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Nhờ thầy cô giải giúp :
Mạch xoay chiều RLC được mắc vào hai cực của máy phát điện xoay chiều. Khi rôto của máy quay với tốc độ n vòng/phút thì mạch tiêu thụ công suất P và hệ số công suất của mạch là 1/[tex]\sqrt{2}[/tex]; Khi rôto của máy quay với tốc độ 2n vòng/phút thì mạch tiêu thụ công suất 4P. Hỏi khi rôto của máy quay với tốc độ [tex]\sqrt{2}[/tex].n vòng/phút thì mạch tiêu thụ công suất là bao nhiêu?

+ Khi rôto của máy quay với tốc độ n vòng/phút :
Hệ số công suất 1/[tex]\sqrt{2}[/tex] [tex]\Rightarrow R = |Z_{L}-Z_{C}|[/tex] (a) và [tex] Z = R \sqrt{2}[/tex]

Công suất của mạch : [tex]P = R\frac{kn^{2}}{2R^{2}}[/tex] (1)

+ Khi rôto của máy quay với tốc độ 2n vòng/phút :

Công suất của mạch : [tex]4P = R\frac{4kn^{2}}{R^{2} +(2Z_{L}-Z_{C}/2)^{2}}[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta có : [tex]R^{2} = (2Z_{L}-Z_{C}/2)^{2}[/tex] (b)

Từ (a) và (b) ta có : [tex]Z_{C} = 2Z_{L} = 2R [/tex]

+ Khi rôto của máy quay với tốc độ [tex]\sqrt{2}[/tex]n vòng/phút :

Công suất của mạch : [tex]P' = R\frac{2kn^{2}}{R^{2} +(Z_{L}\sqrt{2}-Z_{C}/\sqrt{2})^{2}}[/tex]

Hay : [tex]P' = R\frac{2kn^{2}}{R^{2} +(R\sqrt{2}-2R/\sqrt{2})^{2}} = 4R\frac{kn^{2}}{2R^{2}}=4P[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: 1 câu ĐXCh khó.
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:51:11 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Thầy Dương nhầm rồi. Lúc sau ZL = 2ZC chứ. Lúc đầu ZC = 2ZL.

Havang hiểu nhầm kí hiệu của tôi sử dụng rồi !

+ Khi rôto của máy quay với tốc độ n vòng/phút : cảm kháng là [tex]Z_{L}[/tex] ; dung kháng là [tex]Z_{C}[/tex]

+ Khi rôto của máy quay với tốc độ 2n vòng/phút : cảm kháng là [tex]Z'_{L} = 2Z_{L}[/tex] ; dung kháng là [tex]Z'_{C} = Z_{C}/2[/tex]

+ Khi rôto của máy quay với tốc độ n [tex]\sqrt{2}[/tex] vòng/phút : cảm kháng là [tex]Z"_{L} = Z_{L}\sqrt{2}[/tex] ; dung kháng là [tex]Z"_{C} = Z_{C}/\sqrt{2}[/tex]

Havang thấy sao ?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu ĐXCh khó.
Gửi bởi: maithanhthanh11 trong 05:47:03 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
Thầy havang xin giải thích dùm vì sao n[tex]\sqrt{2}[/tex]lại có cộng hưởng và lại biết lúc đó bằng 4P.Em cám ơn nhiều ạ.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu ĐXCh khó.
Gửi bởi: maithanhthanh11 trong 06:30:02 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012
có cách nào để suy luận nhanh như Thầy HaVang không ?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu ĐXCh khó.
Gửi bởi: havang1895 trong 01:04:04 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2012
Thầy havang xin giải thích dùm vì sao n[tex]\sqrt{2}[/tex]lại có cộng hưởng và lại biết lúc đó bằng 4P.Em cám ơn nhiều ạ.


n tăng căn 2 --> U tăng căn 2, Z giảm căn 2 --> I tăng 2 --> I bình tăng 4 --> P = RI^2 tăng 4
Làm nhanh á, làm cho nhiều là nhanh, thuộc đáp án nếu đã từng làm :)