Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ctckvl trong 10:59:46 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7842Tiêu đề: Ai giỏi giúp mình bài này với
Gửi bởi: ctckvl trong 10:59:46 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A và chu kì là T = 2s. Biết khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ x1 = 1,8cm theo chiều dương đến x2 =[tex]\sqrt{3}[/tex] theo chiều âm là 1/6 s. Biên độ của dao động là
A. A=[tex]\frac{2\sqrt{21}}{5}[/tex] cm.            
B. A =[tex]\frac{\sqrt{83}}{5}[/tex] cm.          
C. A =[tex]\frac{1}{20}\sqrt{\frac{6721}{5}}[/tex] cm.        
D.A = [tex]\frac{\sqrt{21}}{5}[/tex] cm

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ là A = 4cm, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của vật là 40cm/s. Tại thời điểm t1 vật có vận tốc v1 = 10[tex]\sqrt{3}[/tex] cm/s và gia tốc có giá trị âm. Trước đó π/60 s vận tốc của vật có giá trị
A. [tex]23-3\sqrt{11}[/tex] (cm/s).         
B. [tex]15-5\sqrt{13}[/tex] (cm/s).         
C. [tex]15+5\sqrt{13}[/tex] (cm/s).           
D. [tex]23+3\sqrt{11}[/tex]
(cm/s).Tiêu đề: Trả lời: Ai giỏi giúp mình bài này với
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:26:51 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A và chu kì là T = 2s. Biết khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ x1 = 1,8cm theo chiều dương đến x2 =[tex]\sqrt{3}[/tex] theo chiều âm là 1/6 s. Biên độ của dao động là
A. A=[tex]\frac{2\sqrt{21}}{5}[/tex] cm.            
B. A =[tex]\frac{\sqrt{83}}{5}[/tex] cm.          
C. A =[tex]\frac{1}{20}\sqrt{\frac{6721}{5}}[/tex] cm.        
D.A = [tex]\frac{\sqrt{21}}{5}[/tex] cm

gọi pha dao động khi vật có ly độ x2 là [tex]\varphi[/tex] ta có
[tex]A=\frac{\sqrt{3}}{cos\varphi }=\frac{1,8}{cos(\pi /6 - \varphi) }\Rightarrow \varphi \Rightarrow A=\frac{2\sqrt{21}}{5}[/tex]
(sd giải PT bằng máy tính)Tiêu đề: Trả lời: Ai giỏi giúp mình bài này với
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:35:46 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
do bạn là thành viên mới nên  mình nhắc trc. nếu bạn k nói rõ bài bạn vừa gửi là nhờ hay ra đề cho ng khác làm thì sẽ bị khóa đấy.
nếu đc bạn nên đọc lại các Quy định trc khi viết bài.
cám ơn bạn!


Tiêu đề: Trả lời: Ai giỏi giúp mình bài này với
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:42:54 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ là A = 4cm, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của vật là 40cm/s. Tại thời điểm t1 vật có vận tốc v1 = 10[tex]\sqrt{3}[/tex] cm/s và gia tốc có giá trị âm. Trước đó π/60 s vận tốc của vật có giá trị
A. [tex]23-3\sqrt{11}[/tex] (cm/s).        
B. [tex]15-5\sqrt{13}[/tex] (cm/s).        
C. [tex]15+5\sqrt{13}[/tex] (cm/s).            
D. [tex]23+3\sqrt{11}[/tex]
(cm/s).[tex]\omega =\frac{v_{max}}{A} \Rightarrow T=\frac{2\pi }{\omega }=0,2\pi s[/tex]
pha ban đầu của vận tốc (trên trục O v) là [tex]\varphi[/tex] [tex]\Rightarrow cos\varphi =\frac{v}{v_{max}}\Rightarrow \varphi[/tex]
trước đó [tex]t=\frac{\pi }{60}=\frac{T}{12}[/tex] tức là lúc đó pha của vận tốc là [tex]\varphi'=\varphi -\frac{\pi }{6}[/tex]
vận tốc lúc này  là [tex]v'=v_{max}cos\varphi '=15+5\sqrt{13}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Ai giỏi giúp mình bài này với
Gửi bởi: ctckvl trong 04:46:55 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Cám ơn vì bạn đã quan tâm và giúp đỡ. Hướng giải của bạn mình cũng đã làm thử nhưng mà kết quả không được "đẹp" như đáp án

gọi pha dao động khi vật có ly độ x2 là [tex]\varphi[/tex] ta có
[tex]A=\frac{\sqrt{3}}{cos\varphi }=\frac{1,8}{cos(\pi /6 - \varphi) }\Rightarrow \varphi \Rightarrow A=\frac{2\sqrt{21}}{5}[/tex]

(sd giải PT bằng máy tính)
bạn có thể hướng dẫn mình cách giải phương trình lượng giác để kết quả "đẹp" như đáp án không. Cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Ai giỏi giúp mình bài này với
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:28:52 PM Ngày 19 Tháng Tư, 2012

Cám ơn vì bạn đã quan tâm và giúp đỡ. Hướng giải của bạn mình cũng đã làm thử nhưng mà kết quả không được "đẹp" như đáp án

gọi pha dao động khi vật có ly độ x2 là [tex]\varphi[/tex] ta có
[tex]A=\frac{\sqrt{3}}{cos\varphi }=\frac{1,8}{cos(\pi /6 - \varphi) }\Rightarrow \varphi \Rightarrow A=\frac{2\sqrt{21}}{5}[/tex]

(sd giải PT bằng máy tính)
bạn có thể hướng dẫn mình cách giải phương trình lượng giác để kết quả "đẹp" như đáp án không. Cám ơn

Bài này khi giải k cho số đẹp như đáp án đc mà nó ở dạng số thập phân. bạn phải thử lần lượt với đ.án thôi.