Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 06:06:38 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7833Tiêu đề: Bài tập thi thử cần mọi người giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 06:06:38 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần [tex]R=100\sqrt{3}\Omega[/tex], một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm [tex]L=\frac{1}{\pi }H[/tex] và một tụ điện có điện dung [tex]C=\frac{10^{-4}}{2\pi }F[/tex] mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp [tex]u=200\sqrt{2}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)V[/tex].Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ thời điểm [tex]t_{1}=\frac{1}{300}s[/tex] đến thời điểm [tex]t_{2}=\frac{1}{150}s[/tex] là:
[tex]A.345,68W[/tex]
[tex]B.264,56W[/tex]
[tex]C.236,34W[/tex]
[tex]D.386,64W[/tex]

Bài 2: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức [tex]E_{n}=-\frac{13,6}{n^{2}}eV;n=1,2...[/tex].Chiếu vào đám nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản bức xạ điện từ mà phôtôn có năng lượng [tex]12,75eV[/tex]. Trong quang phổ phát xạ của đám nguyên tử hiđrô sau đó có bao nhiêu bức xạ có thể gây ra được hiện tượng quang điện đối với kali có giới hạn quang điện là [tex]550nm[/tex]?
[tex]A.4[/tex]
[tex]B.5[/tex]
[tex]C.6[/tex]
[tex]D.3[/tex]

Bài 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng [tex]50g[/tex] và lò xo có độ cứng [tex]5N/m[/tex].Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục của lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex]0,1[/tex].Ban đầu vật được đưa đến vị trí sao cho lò xo giãn [tex]10cm[/tex] rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi vật đạt tốc độ lớn nhất thì năng lượng của hệ còn lại là:
[tex]A.68[/tex]%
[tex]B.92[/tex]%
[tex]C.88[/tex]%
[tex]D.82[/tex]%


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập thi thử cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:34:23 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
[
Bài 2: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức [tex]E_{n}=-\frac{13,6}{n^{2}}eV;n=1,2...[/tex].Chiếu vào đám nguyên tử hiđro ở trạng thái cơ bản bức xạ điện từ mà phôtôn có năng lượng [tex]12,75eV[/tex]. Trong quang phổ phát xạ của đám nguyên tử hiđrô sau đó có bao nhiêu bức xạ có thể gây ra được hiện tượng quang điện đối với kali có giới hạn quang điện là [tex]550nm[/tex]?
[tex]A.4[/tex]
[tex]B.5[/tex]
[tex]C.6[/tex]
[tex]D.3[/tex]


- Ta có: [tex]-\frac{13,6}{n^{2}} + 13,6 = 12,75 \Rightarrow n = 4[/tex]

- Vậy Đám nguyên tử H2 sẽ phát ra 3 vạch trong dãy Laiman (vùng tử ngoại) 2 vạch trong dãy banme là đỏ (3-->2), lam (4--->2)

- Giới hạn quang điện của K 550nm > bước sóng ánh sáng lam, < bước sóng ánh sáng đỏ. Vậy có 4


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập thi thử cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:42:10 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Bài 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng [tex]50g[/tex] và lò xo có độ cứng [tex]5N/m[/tex].Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục của lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex]0,1[/tex].Ban đầu vật được đưa đến vị trí sao cho lò xo giãn [tex]10cm[/tex] rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy [tex]g=10m/s^{2}[/tex].Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi vật đạt tốc độ lớn nhất thì năng lượng của hệ còn lại là:
[tex]A.68[/tex]%
[tex]B.92[/tex]%
[tex]C.88[/tex]%
[tex]D.82[/tex]%


- Tốc độ vật cực đại khi [tex]xo = \frac{\mu mg}{k} = 0,01m[/tex]

- Bảo toàn năng lượng: [tex]W_{o} - W = \mu mg(A_{o} - x_{o})[/tex]

==> [tex]\frac{W}{W_{o}} = 1 - \frac{\mu mg(A_{o} - x_{o})}{\frac{1}{2}kA_{o}^{2}} = 0,82[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập thi thử cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:03:51 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần [tex]R=100\sqrt{3}\Omega[/tex], một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm [tex]L=\frac{1}{\pi }H[/tex] và một tụ điện có điện dung [tex]C=\frac{10^{-4}}{2\pi }F[/tex] mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp [tex]u=200\sqrt{2}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)V[/tex].Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ thời điểm [tex]t_{1}=\frac{1}{300}s[/tex] đến thời điểm [tex]t_{2}=\frac{1}{150}s[/tex] là:
[tex]A.345,68W[/tex]
[tex]B.264,56W[/tex]
[tex]C.236,34W[/tex]
[tex]D.386,64W[/tex]

- [tex]tan\varphi = -\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow \varphi = -\frac{\Pi }{6}[/tex]

- [tex]\varphi i = \varphi u - \varphi = \frac{\Pi }{6} - (-\frac{\Pi }{6}) = \frac{\Pi }{3}[/tex]

- P = ui = [tex]200\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{3}) = 200cos\left(-\frac{\Pi }{6} \right) + 200cos\left(200\Pi t + \frac{\Pi }{2} \right)[/tex]

+ Số hạng đầu ko đổi. Ta tính giá trị trung bình của số hạng sau trong khoảng thời gian trên là được :D
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập thi thử cần mọi người giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:45:07 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Bài 1: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần [tex]R=100\sqrt{3}\Omega[/tex], một cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm [tex]L=\frac{1}{\pi }H[/tex] và một tụ điện có điện dung [tex]C=\frac{10^{-4}}{2\pi }F[/tex] mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp [tex]u=200\sqrt{2}cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)V[/tex].Công suất trung bình mà đoạn mạch này tiêu thụ từ thời điểm [tex]t_{1}=\frac{1}{300}s[/tex] đến thời điểm [tex]t_{2}=\frac{1}{150}s[/tex] là:
[tex]A.345,68W[/tex]
[tex]B.264,56W[/tex]
[tex]C.236,34W[/tex]
[tex]D.386,64W[/tex]

- [tex]tan\varphi = -\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow \varphi = -\frac{\Pi }{6}[/tex]

- [tex]\varphi i = \varphi u - \varphi = \frac{\Pi }{6} - (-\frac{\Pi }{6}) = \frac{\Pi }{3}[/tex]

- P = ui = [tex]200\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{6})\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{3}) = 200cos\left(-\frac{\Pi }{6} \right) + 200cos\left(200\Pi t + \frac{\Pi }{2} \right)[/tex]

+ Số hạng đầu ko đổi. Ta tính giá trị trung bình của số hạng sau trong khoảng thời gian trên là được :DBài này hình như có vấn đề rồi gà, ko ra đáp án được


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập thi thử cần mọi người giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:22:51 PM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
Mình thấy hình như đáp án có vấn đề thật. Giải mãi ko ra :D

- Tính giá trị trung bình của số hạng sau: [tex]P_{2} = 200cos(200\Pi t + \frac{\Pi }{2})[/tex]

[tex]P_{2tb} = \frac{1}{\frac{1}{150} - \frac{1}{300}}\int_{\frac{1}{300}}^{\frac{1}{150}}{200cos(200\Pi t + \frac{\Pi }{2}) dt}[/tex] = 0 hix