Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: thanhcoibg trong 12:20:24 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7829Tiêu đề: 2 bài toán cần giúp đỡ
Gửi bởi: thanhcoibg trong 12:20:24 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Bài 1

   [tex]2sin^{2}(\frac{x}{2}+\frac{\pi }{4})=1+4cos^{2}(\frac{x}{3}+\frac{\pi }{6})[/tex]


Bài 2 [tex]\begin{cases} & \text{ } \sqrt{6x+y}+\sqrt{2x+y}=2 \\ & \text{ } \sqrt{2x+y}+2x-y+6=0 \end{cases}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài toán cần giúp đỡ
Gửi bởi: thanhcoibg trong 04:30:10 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Bài 1

   [tex]2sin^{2}(\frac{x}{2}+\frac{\pi }{4})=1+4cos^{2}(\frac{x}{3}+\frac{\pi }{6})[/tex]


Bài 2 [tex]\begin{cases} & \text{ } \sqrt{6x+y}+\sqrt{2x+y}=2 \\ & \text{ } \sqrt{2x+y}+2x-y+6=0 \end{cases}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 2 bài toán cần giúp đỡ
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 04:57:17 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
câu 1 thế này nhé
    [tex]cos(x+\frac{\pi }{2})=2cos(\frac{2x}{3}+\frac{\pi }{3})+2[/tex]
 Đặt [tex]\frac{\pi }{6}+\frac{x}{3}=t[/tex]
        pt trở thành
           cos3t = 2cos2t + 2
       Đến đây là pt đơn giản rồi bạn tự giải nhé
       chúc ban thành công :D :D :D :D :D

       


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài toán cần giúp đỡ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 07:51:38 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
lâ'y (1) - (2) ta dc :
[tex]\sqrt[]{6x+y} - (2x-y+6)=2 (3)[/tex]
[tex](1) \Leftrightarrow \frac{4x}{\sqrt[]{6x+y}-\sqrt{2x-y}}=2 \Leftrightarrow \sqrt[]{6x+y}-(2x-y=6)=2 (4)[/tex]

thay (4) vào (2) ta dc [tex]\sqrt[]{6x+y}=y-6[/tex] (5)
(3) và (5) ta dc x=y-7
tới đây dc rui haTiêu đề: Trả lời: 2 bài toán cần giúp đỡ
Gửi bởi: nguyenanhcrazy trong 06:35:17 PM Ngày 12 Tháng Năm, 2012
lâ'y (1) - (2) ta dc :
[tex]\sqrt[]{6x+y} - (2x-y+6)=2 (3)[/tex]
[tex](1) \Leftrightarrow \frac{4x}{\sqrt[]{6x+y}-\sqrt{2x-y}}=2 \Leftrightarrow \sqrt[]{6x+y}-(2x-y=6)=2 (4)[/tex]

thay (4) vào (2) ta dc [tex]\sqrt[]{6x+y}=y-6[/tex] (5)
(3) và (5) ta dc x=y-7
tới đây dc rui ha