Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 10 => Tác giả chủ đề:: ttlnht trong 09:08:54 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7813Tiêu đề: Một bài cơ học chất lưu
Gửi bởi: ttlnht trong 09:08:54 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
thầy cô giải giúp em bài này với!

Một dòng nước chảy ổn định trong ống dòng nằm ngang có đoạn bị thắt lại. Biết rằng tại nơi ống dòng có đường kính là d thì áp suất bằng 6.10^5 Pa, vận tốc 4m/s. Tính vận tốc và áp suất tại nơi có đường kình bằng d/2.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cơ học chất lưu
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:35:59 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
thầy cô giải giúp em bài này với!

Một dòng nước chảy ổn định trong ống dòng nằm ngang có đoạn bị thắt lại. Biết rằng tại nơi ống dòng có đường kính là d thì áp suất bằng 6.10^5 Pa, vận tốc 4m/s. Tính vận tốc và áp suất tại nơi có đường kình bằng d/2.
Bài này em chỉ cần áp dụng công thức trong sgk là ra thôi!


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cơ học chất lưu
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:41:48 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
thầy cô giải giúp em bài này với!

Một dòng nước chảy ổn định trong ống dòng nằm ngang có đoạn bị thắt lại. Biết rằng tại nơi ống dòng có đường kính là d thì áp suất bằng 6.10^5 Pa, vận tốc 4m/s. Tính vận tốc và áp suất tại nơi có đường kình bằng d/2.


Gọi: [tex]p_{1},\, p_{2}[/tex] lần lượt là áp suất ở nơi có đường kính d và [tex]\frac{d}{2}[/tex].

Gọi: [tex]v_{1},\, v_{2}[/tex] lần lượt là vận tốc ở nơi có đường kính d và [tex]\frac{d}{2}[/tex].

Gọi: [tex]S_{1},\, S_{2}[/tex] lần lượt là tiết diện ống ở nơi có đường kính d và [tex]\frac{d}{2}[/tex].

Theo ĐL Bernoulli:

[tex]p_{1}+\frac{1}{2}\rho v_{1}^{2}=p_{2}+\frac{1}{2}\rho v_{2}^{2}[/tex] (1)

Phương trình liên tục:

[tex]S_{1}v_{1}=S_{2}v_{2}\Leftrightarrow \pi \frac{d^{2}}{4}v_{1}=\pi \frac{\left( \frac{d}{2}\right)^{2}}{4}v_{2}\Rightarrow v_{2}=4v_{1}[/tex]

[tex]\Rightarrow v_{2}=4v_{1}= 16 \: (m/s)[/tex] (2)

Thế (2) vào (1): ta tìm được [tex]p_{2}[/tex]

Bài này đề không cho khối lượng riêng của nước, ta lấy [tex]\rho =1000\: kg/m^{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài cơ học chất lưu
Gửi bởi: ttlnht trong 10:07:36 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Thầy ơi vậy đề chỉ nói là cho áp suất hoặc bắt tính áp suất tức là mình đi tìm áp suất tĩnh, áp suất động hay là áp suất toàn phần. Ví dụ áp suất 6.10^5 Pa là áp suất nào hả thầy!