Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhcoibg trong 08:53:07 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7812Tiêu đề: cần giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: thanhcoibg trong 08:53:07 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Cho đoạn AB gồm các phần tử nối tiếp mắc theo thứ tự : tụ C , điện trở R,và cuộn cảm L , gọi M nằm giữa C và R.
N nằm giữa R và L . Điện áp giua trên  đoạn mạch là uAN=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos(100pi t -pi/6);uMB=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos(100pi t +pi/2) và uAB=Uocos(100pi t+phi U). Tính Phi U


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:04:18 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Cho đoạn AB gồm các phần tử nối tiếp mắc theo thứ tự : tụ C , điện trở R,và cuộn cảm L , gọi M nằm giữa C và R.
N nằm giữa R và L . Điện áp giua trên  đoạn mạch là uAN=[[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos(100pi t -pi/6);uMB=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos(100pi t +pi/2) và uAB=Uocos(100pi t+phi U). Tính Phi U

[tex]U_{AM} = U_{MB}[/tex] ==> [tex]Z_{L} = Z_{C}[/tex] ==> u và i cùng pha

Ta có: [tex]u_{MB} - u_{AM} = u_{L} - u_{C} = 100\sqrt{2}cos(100\Pi t + \frac{\Pi }{2}) - 100\sqrt{2}cos(100\Pi t - \frac{\Pi }{6})[/tex] = [tex]273,2cos(100\Pi t + \frac{7\Pi }{12})[/tex]  (Máy tính bấm nhé :D)

[tex]u_{L} - u_{C}[/tex] sớm pha hơn i góc [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] ==> [tex]\varphi u = \frac{7\Pi }{12} - \frac{\Pi }{2} = \frac{\Pi }{12}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: thanhcoibg trong 09:10:59 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Cho đoạn AB gồm các phần tử nối tiếp mắc theo thứ tự : tụ C , điện trở R,và cuộn cảm L , gọi M nằm giữa C và R.
N nằm giữa R và L . Điện áp giua trên  đoạn mạch là uAN=[[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos(100pi t -pi/6);uMB=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos(100pi t +pi/2) và uAB=Uocos(100pi t+phi U). Tính Phi U

[tex]U_{AM} = U_{MB}[/tex] ==> [tex]Z_{L} = Z_{C}[/tex] ==> u và i cùng pha

Ta có: [tex]u_{MB} - u_{AM} = u_{L} - u_{C} = 100\sqrt{2}cos(100\Pi t + \frac{\Pi }{2}) - 100\sqrt{2}cos(100\Pi t - \frac{\Pi }{6})[/tex] = [tex]273,2cos(100\Pi t + \frac{7\Pi }{12})[/tex]  (Máy tính bấm nhé :D)

[tex]u_{L} - u_{C}[/tex] sớm pha hơn i góc [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] ==> [tex]\varphi u = \frac{7\Pi }{12} - \frac{\Pi }{2} = \frac{\Pi }{12}[/tex]


trời đất anh vẽ hộ em giản đồ được không dạng này không biết vẽ
Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:46:25 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Cho đoạn AB gồm các phần tử nối tiếp mắc theo thứ tự : tụ C , điện trở R,và cuộn cảm L , gọi M nằm giữa C và R.
N nằm giữa R và L . Điện áp giua trên  đoạn mạch là uAN=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos(100pi t -pi/6);uMB=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos(100pi t +pi/2) và uAB=Uocos(100pi t+phi U). Tính Phi U
[tex]U_{AN}=U_{MB}[/tex] và [tex]u_{AN}[/tex] lệch pha [tex]u_{MB}[/tex] 1 góc [tex]120^0[/tex]
Nhìn giản đồ thấy [tex]==> \varphi_{MB,u}=-\varphi_{AM,u}=60^0[/tex], Xảy ra cộng hưởng
[tex]==> \varphi_{MB}-\varphi_U=60 ==> \varphi_U=30^0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:54:18 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Cho đoạn AB gồm các phần tử nối tiếp mắc theo thứ tự : tụ C , điện trở R,và cuộn cảm L , gọi M nằm giữa C và R.
N nằm giữa R và L . Điện áp giua trên  đoạn mạch là uAN=[[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos(100pi t -pi/6);uMB=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos(100pi t +pi/2) và uAB=Uocos(100pi t+phi U). Tính Phi U

[tex]U_{AM} = U_{MB}[/tex] ==> [tex]Z_{L} = Z_{C}[/tex] ==> u và i cùng pha

Ta có: [tex]u_{MB} - u_{AM} = u_{L} - u_{C} = 100\sqrt{2}cos(100\Pi t + \frac{\Pi }{2}) - 100\sqrt{2}cos(100\Pi t - \frac{\Pi }{6})[/tex] = [tex]273,2cos(100\Pi t + \frac{7\Pi }{12})[/tex]  (Máy tính bấm nhé :D)

[tex]u_{L} - u_{C}[/tex] sớm pha hơn i góc [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] ==> [tex]\varphi u = \frac{7\Pi }{12} - \frac{\Pi }{2} = \frac{\Pi }{12}[/tex]
[tex]u_{LC}=u_L + u_C[/tex] chứ không phải [tex]u_{LC}=u_L - u_C[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:02:31 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
[tex]u_{LC}=u_L + u_C[/tex] chứ không phải [tex]u_{LC}=u_L - u_C[/tex]

[tex]u_{AM} = u_{C} + u_{R}[/tex]
[tex]u_{MB} = u_{L} + u_{R}[/tex]

==> [tex]u_{MB} - u_{AM} = u_{L} - u_{C}[/tex]

Rõ ràng là [tex]u_L - u_C[/tex] sớm pha hơn i pi/2 mà thầy?

Chắc em bấm máy sai để em KT lại ạ


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:15:23 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Cho đoạn AB gồm các phần tử nối tiếp mắc theo thứ tự : tụ C , điện trở R,và cuộn cảm L , gọi M nằm giữa C và R.
N nằm giữa R và L . Điện áp giua trên  đoạn mạch là uAN=[[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos(100pi t -pi/6);uMB=[tex]100\sqrt{2}[/tex]cos(100pi t +pi/2) và uAB=Uocos(100pi t+phi U). Tính Phi U

Em bấm máy tính sai :D
[tex]U_{AM} = U_{MB}[/tex] ==> [tex]Z_{L} = Z_{C}[/tex] ==> u và i cùng pha

Ta có: [tex]u_{MB} - u_{AM} = u_{L} - u_{C} = 100\sqrt{2}cos(100\Pi t + \frac{\Pi }{2}) - 100\sqrt{2}cos(100\Pi t - \frac{\Pi }{6})[/tex] = [tex]244,95cos(100\Pi t + \frac{2\Pi }{3})[/tex]  (Máy tính bấm nhé :D)

[tex]u_{L} - u_{C}[/tex] sớm pha hơn i góc [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex] ==> [tex]\varphi u = \frac{2\Pi }{3} - \frac{\Pi }{2} = \frac{\Pi }{6}[/tex]