Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: thanhcoibg trong 06:29:53 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7806Tiêu đề: Hai bài toán cần giải đáp
Gửi bởi: thanhcoibg trong 06:29:53 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Bài 1 tìm m để phương trình có nghiệm
 [tex]\sqrt[4]{x^{2}+2x+2}-\sqrt{x+1}=m[/tex]
Bài 2
Trong không gian toạ độ oxyz cho điểm A(10;2;-1) và  đường thẳng d:[tex]\frac{x-1}{2}=\frac{y}{2}=\frac{x-1}{3}[/tex]
Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A , song song d và khoảng cách từ d tới (P) là lớn nhất


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài toán cần giải đáp
Gửi bởi: ODD trong 10:25:59 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Bài 2:  lấy điểm bất kì thuộc d (vd:M)....tính VTCP u của d
 tính vecto AM.=> [AM.[tex]u_{d}[/tex]]
 vecto trên tiếp tuc lấy tích có hướng vs vecto u: [u.[AM.u]] là VTPT của mp cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài toán cần giải đáp
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 11:24:55 AM Ngày 20 Tháng Tư, 2012
bài 1: theo mình là: đặt t=[tex]\sqrt{x+1}[/tex], t[tex]\geq 0[/tex], khi đó pt đã cho có dạng:
         [tex]\sqrt[4]{t^{2}+1}-t=m[/tex]
xét f(t)=[tex]\sqrt[4]{t^{2}+1}-t ;t[tex]\geq 0[/tex]
      f'(t)=...<0 ( bạn sẽ cminh đc điều này  )
vẽ bảng biến thiên -> m[tex]\leq 0[/tex]