Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 10:46:42 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7798Tiêu đề: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: santacrus trong 10:46:42 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Nhờ m.n giúp em câu 10, 11, 16, 21, 25, 26, 28, 31, 33, 36, 45a và 49a
-------Thank u very much-------


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:52:43 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Em hỏi gì mà nhiều vậy? 12 câu ??? Hỏi từng câu một cho hiểu rõ ràng, dứt điểm rồi hãy sang câu khác chứ?

Hỏi một lần tối đa 4 câu thôi.

Mà cũng nên đăng lên chứ? Chứ hỏi bài mà bắt người giúp down file về thì không ổn rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: santacrus trong 06:32:16 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
m.n giúp e mấy câu này nhé:
Câu 31: Lần lượt tác dụng các lực F1 = F0cos(12wt)(N); F2 = F0cos(14wt)(N); F3 = F0cos(1wt)(N); F4 = F0cos(18wt)(N) vào con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m; khối lượng m= 100g. Lực làm cho con lắc dao động với biên độ nhỏ nhất là
A. F3 = F0cos(16wt) (N).   B. F2 = F0cos(14wt) (N).   C. F4 = F0cos(18wt) (N).       D. F1 = F0cos(12wt) (N).

Câu 28: Vật m =200g treo vào giá cố định qua một lò xo có độ cứng k=100N/m. Giữa lò xo và giá có một sợi dây mảnh không giản, khi lực căng của dây bằng 3N thì dây bị đứt. Kéo vật xuống dưới đến khi lò xo dãn đoạn dentaL  rồi buông nhẹ cho vật dao động.  Lấy g = 10m/s2.   Để dây không bị đứt thì
A. dentaL  <2cm.   B. dentaL  < 1cm.   C. dentaL  < 3cm.   D. dentaL  < 4cm.

Câu 24: Mạch dao động được tạo thành từ cuộn cảm L và tụ điện C thay đổi được. Khi C = C1 thì mạch có tần số riêng là f1 = 3MHz; khi C = C2 thì mạch có tần số riêng là f2 = 4MHz. Khi C = 2C1 + 5C2 thì mạch có tần số dao động riêng là
A. 1,37Mz.                B. 5,00 Mz.   C. 8,77Mz.       C. 1,21 Mz.   

Câu 26: Một máy biến áp lí tưởng lúc mới sản xuất có tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2. Sau một thời gian sử dụng do lớp cách điện kém nên có x vòng dây cuộn thứ cấp bị nối tắt; vì vậy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2,5. Để xác định x nguời ta cuốn thêm vào cuộn thứ cấp 90 vòng dây thì thấy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 1,6. Số vòng dây bị nối tắt
A. x = 80vòng.   B. x = 40vòng.   C. x = 50vòng.   D. x = 60vòng

------thanks-----


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:45:12 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
m.n giúp e mấy câu này nhé:
Câu 31: Lần lượt tác dụng các lực F1 = F0cos(12wt)(N); F2 = F0cos(14wt)(N); F3 = F0cos(1wt)(N); F4 = F0cos(18wt)(N) vào con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m; khối lượng m= 100g. Lực làm cho con lắc dao động với biên độ nhỏ nhất là
A. F3 = F0cos(16wt) (N).   B. F2 = F0cos(14wt) (N).   C. F4 = F0cos(18wt) (N).       D. F1 = F0cos(12wt) (N).

Câu 24: Mạch dao động được tạo thành từ cuộn cảm L và tụ điện C thay đổi được. Khi C = C1 thì mạch có tần số riêng là f1 = 3MHz; khi C = C2 thì mạch có tần số riêng là f2 = 4MHz. Khi C = 2C1 + 5C2 thì mạch có tần số dao động riêng là
A. 1,37Mz.                B. 5,00 Mz.   C. 8,77Mz.       C. 1,21 Mz.   
Câu31.Ta có w=căn k/m =10II .Khi vật có tần số cưỡng bức càng gần tần số riêng thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn .Vây-->con lắc có biên độ min khi f xa fo -->Đáp án C
Câu24. C=C1 thì f1=3MHz, C=C2 thì f2=4MHz
[tex]C1=\frac{1}{4II^{2}f1^{2}}[/tex]   C2=[tex]C2=\frac{1}{4II^{2}f2^{2}}[/tex]
C=2C1 +5C2 <-->[tex]\frac{1}{f^{2}}=\frac{2}{f1^{2}}+\frac{5}{f2^{2}}[/tex]
<-->f=[tex]f=\frac{f1f2}{\sqrt{2f2^{2}+5f1^{2}}}[/tex]=1,37MHz
Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:56:26 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 26: Một máy biến áp lí tưởng lúc mới sản xuất có tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2. Sau một thời gian sử dụng do lớp cách điện kém nên có x vòng dây cuộn thứ cấp bị nối tắt; vì vậy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2,5. Để xác định x nguời ta cuốn thêm vào cuộn thứ cấp 90 vòng dây thì thấy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 1,6. Số vòng dây bị nối tắt
A. x = 80vòng.   B. x = 40vòng.   C. x = 50vòng.   D. x = 60vòng
Ban đầu có N1/N2=U1/U2=2 -->N1=2N2
Sau đó N1/N2-x =2,5 (1)
Và N1/N2-x+90 =1,6 (2)
Từ đó (1)<-->0,5N2-2,5x=0 và (2)<<---> 0,4N2 +1,6x =144
Giải hệ Pt được x=40 vòng


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: santacrus trong 08:33:10 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 10: Có hai con lắc lò xo nằm ngang. Con lắc thứ nhất gồm vật m1 gắn với lò xo có độ cứng k; con lắc thứ hai gồm vật m2 = 2m1 gắn với lò xo có độ cứng cũng bằng k. Hệ số ma sát trượt giữa hai vật với giá đỡ nằm ngang là như nhau. Ban đầu kéo hai vật lệch khỏi VTCB một đoạn dentaL rồi cùng buông nhẹ cho dao động. Bỏ qua sức cản của không khí.  Con lắc thứ nhất
A. dừng  lại cùng một lúc với con lắc thứ hai.   B. dừng lại sau con lắc thứ hai.
C. không thể dừng lại sau con lắc thứ hai.   D. dừng lại trước con lắc thứ hai.

Câu 11: Vật m khi treo vào lò xo có độ cứng k1 dao động với chu kỳ 0,3s; khi treo vào lò xo có độ cứng k2 dao động với chu kỳ 0,4s; khi treo vào lò xo có độ cứng k = [tex]\frac{6k1k2}{3k1+2k2}[/tex]  dao động với chu kỳ gần bằng
A. 0,12s.   B. 0,33s.   C. 0,5s.   D. 0,6s.

Câu 28: Vật m =200g treo vào giá cố định qua một lò xo có độ cứng k=100N/m. Giữa lò xo và giá có một sợi dây mảnh không giản, khi lực căng của dây bằng 3N thì dây bị đứt. Kéo vật xuống dưới đến khi lò xo dãn đoạn dentaL  rồi buông nhẹ cho vật dao động.  Lấy g = 10m/s2.   Để dây không bị đứt thì
A. dentaLl  <2cm.   B. dentaL  < 1cm.   C. dentaL < 3cm.   D. dentaL  < 4cm.

Câu 19: Một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định. Khi tần số là f1 trên dây có sóng dừng với n1 nút, khi tần số là f2 trên dây có sóng dừng với n2 nút (kể cả hai đầu dây). Biểu thức liên hệ giữa f1, n1 và f2, n2 là
A. f1n2= f2n1.   B. f1n1 = f2n2.   C. f1(n2+1)= f2(n1 +1).   D. f1(n2-1)= f2(n1 -1).

Câu 27: Trong hiện tương giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn S1 và S2 dao động với phương trình u=Acos(wt) (mm). Coi biên độ sóng là không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm trên mặt nước, nằm trên đoạn S1S2 và cách trung điểm của  S1S2 đoạn lamda/8 dao động với biên độ ?

mn giúp santa thêm mấy bài nữa ----thanks ---


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:43:12 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 28: Vật m =200g treo vào giá cố định qua một lò xo có độ cứng k=100N/m. Giữa lò xo và giá có một sợi dây mảnh không giản, khi lực căng của dây bằng 3N thì dây bị đứt. Kéo vật xuống dưới đến khi lò xo dãn đoạn dentaL  rồi buông nhẹ cho vật dao động.  Lấy g = 10m/s2.   Để dây không bị đứt thì
A. dentaLl  <2cm.   B. dentaL  < 1cm.   C. dentaL < 3cm.   D. dentaL  < 4cm.

tại vị trí cân bằng lò xo dãn [tex]\Delta l_0=\frac{mg}{k}= 0,02m[/tex]

khi kéo vật xuống dưới đoạn [tex]\Delta l[/tex] thì lò xo dãn: [tex]\Delta l_0 + \Delta l[/tex]

để dây không đứt thì lực đàn hồi cực đại nhỏ hơn 3N, vì dây căng là do lực đàn hồi tác dụng hướng xuống khi lò xo dãn.

[tex]F_d_h = k( \Delta l_0 + \Delta l ) < 3[/tex]

[tex]\Rightarrow \Delta l < 1cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:46:06 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 10: Có hai con lắc lò xo nằm ngang. Con lắc thứ nhất gồm vật m1 gắn với lò xo có độ cứng k; con lắc thứ hai gồm vật m2 = 2m1 gắn với lò xo có độ cứng cũng bằng k. Hệ số ma sát trượt giữa hai vật với giá đỡ nằm ngang là như nhau. Ban đầu kéo hai vật lệch khỏi VTCB một đoạn dentaL rồi cùng buông nhẹ cho dao động. Bỏ qua sức cản của không khí.  Con lắc thứ nhất
A. dừng  lại cùng một lúc với con lắc thứ hai.   B. dừng lại sau con lắc thứ hai.
C. không thể dừng lại sau con lắc thứ hai.   D. dừng lại trước con lắc thứ hai.


Ma sát như nhau nên con lắc nào có cơ năng lớn hơn thì dừng lại sau!


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:51:06 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Câu 27: Trong hiện tương giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn S1 và S2 dao động với phương trình u=Acos(wt) (mm). Coi biên độ sóng là không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm trên mặt nước, nằm trên đoạn S1S2 và cách trung điểm của  S1S2 đoạn lamda/8 dao động với biên độ ?

mn giúp santa thêm mấy bài nữa ----thanks ---

[tex]S_{1}M = S_{1}O - MO[/tex]; [tex]S_{2}M = S_{2}O + MO[/tex]

==> [tex]S_{2}M - S_{1}M =2MO = \frac{\lambda }{4}[/tex]

Biên độ: [tex]A_{M} = 2A\mid cos\frac{\Pi (S_{2}M - S_{1}M)}{\lambda }\mid[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:51:36 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 19: Một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định. Khi tần số là f1 trên dây có sóng dừng với n1 nút, khi tần số là f2 trên dây có sóng dừng với n2 nút (kể cả hai đầu dây). Biểu thức liên hệ giữa f1, n1 và f2, n2 là
A. f1n2= f2n1.   B. f1n1 = f2n2.   C. f1(n2+1)= f2(n1 +1).   D. f1(n2-1)= f2(n1 -1).

số bó sẽ bằng số nút trừ 1.ta có:

[tex]l = (n_1 - 1)\frac{\lambda_1 }{2}=(n_1 - 1)\frac{v}{2f_1}[/tex]

[tex]l = (n_2 - 1)\frac{\lambda_2 }{2}=(n_1 - 1)\frac{v}{2f_2}[/tex]

l không đổi nên : [tex]f_1(n_2 - 1)=f_2(n_1 - 1)[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:55:06 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 19: Một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định. Khi tần số là f1 trên dây có sóng dừng với n1 nút, khi tần số là f2 trên dây có sóng dừng với n2 nút (kể cả hai đầu dây). Biểu thức liên hệ giữa f1, n1 và f2, n2 là
A. f1n2= f2n1.   B. f1n1 = f2n2.   C. f1(n2+1)= f2(n1 +1).   D. f1(n2-1)= f2(n1 -1).

Đk xảy ra sóng dừng trên dây cố định : l=nv/2f Với n là bó sóng ,tần số thay đổi nhưng v không đổi
Ta có l=(n1-1)v/2f1=(n2-1)v/2f2 <-->n1-1/f1=n2-1/f2 --->(n2-1)f1=f2(n1-1)


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:03:27 PM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu cllx:
Ta có (T1/T2)2= k2/k1= 9/16 -->K2=9K1/16
-->K=9k1/11

-->(T1/T)2 =k1/k =11/9 -->T= căn11/3 *0,3=0,33s


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: kokomi trong 09:22:30 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Câu 10: Có hai con lắc lò xo nằm ngang. Con lắc thứ nhất gồm vật m1 gắn với lò xo có độ cứng k; con lắc thứ hai gồm vật m2 = 2m1 gắn với lò xo có độ cứng cũng bằng k. Hệ số ma sát trượt giữa hai vật với giá đỡ nằm ngang là như nhau. Ban đầu kéo hai vật lệch khỏi VTCB một đoạn dentaL rồi cùng buông nhẹ cho dao động. Bỏ qua sức cản của không khí.  Con lắc thứ nhất
A. dừng  lại cùng một lúc với con lắc thứ hai.   B. dừng lại sau con lắc thứ hai.
C. không thể dừng lại sau con lắc thứ hai.   D. dừng lại trước con lắc thứ hai.


Ma sát như nhau nên con lắc nào có cơ năng lớn hơn thì dừng lại sau!
Các thầy cô xem suy luận của em có đúng không ạ?
Cơ năng ban đầu như nhau. lực cản như nhau, m2 có khối lượng lớn hơn, quán tính lớn hơn, nó sẽ dừng lại sau m1


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: kokomi trong 10:14:53 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012

Em suy luận lại thầy cô xem lại giúp em ạ
Cơ năng ban đầu như nhau, hệ số ma sát trượt như nhau, m1 có khối lượng nhỏ hơn nên độ lớn lực ma sát trượt nhỏ hơn do đó m1 dừng lại sau m2


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:41:00 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Ta xét độ giảm biên độ của con lắc khi nó đi từ biên này đến biên kia . Theo định lí động năng ta có :

[tex]\frac{1}{2}kA_{n}^{2} - \frac{1}{2}kA_{n+1}^{2} = \mu mg  (A_{n} +A_{n+1})[/tex]

[tex]\Rightarrow A_{n} - A_{n+1} = \frac{2\mu mg }{k}[/tex]

Con lắc nào có khối lượng càng lớn biên độ giảm càng nhanh nên chỉ có thể tắt dần trước.
Đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đề thi thử Hà Tĩnh
Gửi bởi: hoaisang2112 trong 02:11:41 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Ta xét độ giảm biên độ của con lắc khi nó đi từ biên này đến biên kia . Theo định lí động năng ta có :

[tex]\frac{1}{2}kA_{n}^{2} - \frac{1}{2}kA_{n+1}^{2} = \mu mg  (A_{n} +A_{n+1})[/tex]

[tex]\Rightarrow A_{n} - A_{n+1} = \frac{2\mu mg }{k}[/tex]

Con lắc nào có khối lượng càng lớn biên độ giảm càng nhanh nên chỉ có thể tắt dần trước.
Đáp án C
Phải là B chứ thầy, vật m2 khối lượng lớn hơn m1 nên tắt dần nhanh hơn và sẽ dừng lại trước m1. Vậy vật m1 sẽ dừng lại sau vật m2