Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 08:04:46 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7797Tiêu đề: BT phong xa can giup.
Gửi bởi: huunam1993 trong 08:04:46 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/hn001.jpg)

(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/hn002.jpg)

(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/hn003.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: BT phong xa can giup.
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:16:56 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 4:

Gọi [tex]N_{0}[/tex] là số hạt nhân ban đầu của chất đó.

Số hạt nhân còn lại sau 3 giờ là N.

Ta có: [tex]N = \frac{N_{0}}{2^{\frac{t}{T}}}[/tex]

Giả thiết đề bài: [tex]\frac{N}{N_{0}} = \frac{1}{2^{\frac{t}{T}}}=\frac{1}{4}[/tex]

[tex]\Rightarrow 2^{\frac{t}{T}}=4[/tex]

[tex]\Rightarrow t=2T[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BT phong xa can giup.
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:25:46 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 6:

 ~O) Câu này đề chưa rõ ràng lắm thì phải, đáng lẽ nên nói: Sau một năm, lượng chất phóng xạ còn lại ít hơn lượng phóng xạ ban đầu 3 lần.

Ghi như vậy có lẽ rõ ràng hơn.

 ~O) Gọi [tex]N_{0}[/tex] là số hạt nhân ban đầu của chất đó.

Gọi [tex]N_{1}, N_{2}[/tex] là số hạt nhân còn lại sau một năm và sau hai năm.

 ~O) Lượng chất phóng xạ còn lại sau một năm: [tex]N_{1}=\frac{N_{0}}{2^{\frac{t}{T}}}=\frac{N_{0}}{3}[/tex]

[tex]\Rightarrow 2^{\frac{t}{T}}= 3[/tex]

 ~O) Lượng chất phóng xạ còn lại sau hai năm: [tex]N_{2}=\frac{N_{0}}{2^{\frac{2t}{T}}}=\frac{N_{0}}{\left(2^{\frac{t}{T}} \right)^{2}}=\frac{N_{0}}{9}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BT phong xa can giup.
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:39:25 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Câu 31: Đề có cho dư không ?

Ta có: [tex]H_{1}=\frac{H_{0}}{2^{\frac{t}{T}}}}[/tex], [tex]H_{2}=\frac{H_{0}}{2^{\frac{2t}{T}}}}[/tex], [tex]H_{3}=\frac{H_{0}}{2^{\frac{3t}{T}}}[/tex]

Với t = 5 phút.

Và: [tex]\frac{H_{1}}{H_{2}}=2^{\frac{t}{T}}[/tex]

[tex]\Rightarrow 2^{\frac{t}{T}}= \frac{7,13}{2,65}[/tex]

[tex]\Rightarrow T = \frac{t}{log_{2}\left(\frac{7,13}{2,65} \right)}[/tex]


Lập tỉ số các số khác cũng ra cùng một kết quả.


Tiêu đề: Trả lời: BT phong xa can giup.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:41:06 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
câu 31:
sau 5p đầu tiên:
[tex]7,13mCi=H_0.2^(\frac{-5}{T})[/tex]
sau 5p tiếp theo:
[tex]2,65mCi=H_0.2^(\frac{-10}{T})[/tex]
sau 5p tiếp theo nữa:
[tex]0,985mCi=H_0.2^(\frac{-15}{T})[/tex]
sử dụng 2 trong 3 pt trên là giải ra T = 3,5p.