Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoisaocodon trong 06:44:36 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7796Tiêu đề: Nho giup de chuyen Ha Tinh
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 06:44:36 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Đặt điện áp u = U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Trong đó U0 , ω, R và C không đổi còn L thay đổi được. Thay đổi L thì thấy với hai giá trị L = L1 và L = L2, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần L có giá trị như nhau. Giữa L1 và L2 có hệ thức
   A. [tex]\omega ^{2}L_{1}L_{2}=R^{2}+\frac{1}{\omega ^{2}C^{2}}[/tex]
        B. [tex]\omega (L_{1}+L_{2})=\frac{2}{\omega C}[/tex]
        C. [tex]\omega ^{2}L_{1}L_{2}=\frac{1}{\omega ^{2}C^{2}}[/tex]
        D. [tex]\omega( L_{1}+L_{2})=R+\frac{2}{\omega C}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nho giup de chuyen Ha Tinh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:02:44 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
Đặt điện áp u = U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Trong đó U0 , ω, R và C không đổi còn L thay đổi được. Thay đổi L thì thấy với hai giá trị L = L1 và L = L2, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần L có giá trị như nhau. Giữa L1 và L2 có hệ thức
   A. [tex]\omega ^{2}L_{1}L_{2}=R^{2}+\frac{1}{\omega ^{2}C^{2}}[/tex]
        B. [tex]\omega (L_{1}+L_{2})=\frac{2}{\omega C}[/tex]
        C. [tex]\omega ^{2}L_{1}L_{2}=\frac{1}{\omega ^{2}C^{2}}[/tex]
        D. [tex]\omega( L_{1}+L_{2})=R+\frac{2}{\omega C}[/tex]
[tex]U_L_1=U_L_2[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{U.Z_L_1}{Z_1}=\frac{U.Z_L_2}{Z_2}[/tex]

nhân chéo, khai triển và rút gọn ta được:

[tex]\frac{R^2+(Z_C)^2}{Z_C}=\frac{2Z_L_1.Z_L_2}{Z_L_1+Z_L_2}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow R^2 + \frac{1}{\omega ^2.C^2}=\frac{2L_1.L_2}{L_1+L_2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nho giup de chuyen Ha Tinh
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:10:33 AM Ngày 17 Tháng Tư, 2012
mẫu số bên phải mình thiếu C rồi. ^-^