Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Mclaren-Bi trong 07:26:01 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7774Tiêu đề: Giúp nhanh về cực trị
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 07:26:01 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Bài 1:Cho [tex]sin(x-\Pi )=\frac{5}{13}, x\in (\frac{-\Pi }{2};0). Tính sin(x-\frac{3\Pi }{2})[/tex]
Bài 2: Cho x,y,z là các số thực từng đôi một khác nhau: CMR: [tex]\frac{x^2}{(y-z)^2}+\frac{y^2}{(z-x)^2}+\frac{z^2}{(x-y)^2}\geq 2[/tex] và đẳng thức xảy ra khi nào?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp nhanh về cực trị
Gửi bởi: ODD trong 10:17:11 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
Bài 1: [tex]sin(x-\pi )=-sinx[/tex]=> sin x=..........
         [tex]sin(x-\frac{3\pi }{2})=sin(x+\frac{\pi }{2})[/tex]..................