Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Mclaren-Bi trong 12:48:26 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7764Tiêu đề: Giải phương trình
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 12:48:26 PM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
1) Giải hệ phương trình [tex]\begin{cases} & \text x^4+2x^3y+x^2y^2=2x+9 \\ & \text x^2 +2xy= 6x+6 \end{cases}[/tex]
2) Giải phương trình: [tex]x=\sqrt{x-\frac{1}{x}} + \sqrt{1-\frac{1}{x}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giải phương trình
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 11:47:11 AM Ngày 18 Tháng Tư, 2012
1) Giải hệ phương trình [tex]\begin{cases} & \text x^4+2x^3y+x^2y^2=2x+9 \\ & \text x^2 +2xy= 6x+6 \end{cases}[/tex]