Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 10:12:36 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7760Tiêu đề: Bài Sóng cơ cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 10:12:36 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Một sóng cơ truyền theo phương Ox với phương trình dao động tại O [tex]x=4cos(\frac{\pi }{2}t-\frac{\pi }{2})[/tex]cm
.Tốc độ truyền sóng v=0,4m/s.Một điểm M cách O khoảng d=OM. Biết li độ của dao động tại điểm M ở thời điểm t là 3 cm.Li độ của điểm M sau thời điểm sau đó 6 giây là
A.xM=-4cm
B.xM=3cm
C.xM=4cm
D.xM=-3cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng cơ cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:49:50 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Một sóng cơ truyền theo phương Ox với phương trình dao động tại O [tex]x=4cos(\frac{\pi }{2}t-\frac{\pi }{2})[/tex]cm
.Tốc độ truyền sóng v=0,4m/s.Một điểm M cách O khoảng d=OM. Biết li độ của dao động tại điểm M ở thời điểm t là 3 cm.Li độ của điểm M sau thời điểm sau đó 6 giây là
A.xM=-4cm
B.xM=3cm
C.xM=4cm
D.xM=-3cm


Phương trình dao động tại M: [tex]x=4cos(\frac{\pi }{2}t-\frac{\pi }{2} - \frac{2\Pi d}{\lambda })[/tex]

+ Thời điểm t: [tex]x=4cos(\frac{\pi }{2}t-\frac{\pi }{2} - \frac{2\Pi d}{\lambda })[/tex] = 3

+ Thời điểm t+6: [tex]x=4cos(\frac{\pi }{2}(t+6)-\frac{\pi }{2} - \frac{2\Pi d}{\lambda })[/tex] = [tex]4cos(\frac{\pi }{2}t-\frac{\pi }{2} - \frac{2\Pi d}{\lambda } + 3\Pi )[/tex] [tex]=- 4cos(\frac{\pi }{2}t-\frac{\pi }{2} - \frac{2\Pi d}{\lambda })[/tex] = -3