Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 10:10:03 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7752Tiêu đề: Xin giúp bài GTAS của ánh sáng trùng!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:10:03 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
(http://nk7.upanh.com/b5.s25.d3/c0f32287d6860ba48a54182e366eaec9_43431487.vatly3.jpg) (http://www.upanh.com/vatly3_upanh/v/2rxc6k0eche.htm)


Xin thầy cô giúp


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài GTAS của ánh sáng trùng!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:27:06 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
(http://nk7.upanh.com/b5.s25.d3/c0f32287d6860ba48a54182e366eaec9_43431487.vatly3.jpg) (http://www.upanh.com/vatly3_upanh/v/2rxc6k0eche.htm)


Xin thầy cô giúp

Xét 3 vân trùng:
Vị trí gần vân trung tâm có vân trùng của 3 bức xạ là : k1=15,k2=12,k3=10
Xét vân trùng 1 và 2 [tex]==> k1:k2=\lambda_2:\lambda_1=5:4[/tex] (Trong khoảng giữa 2 VT)
[tex]==> i_{12}=5.\lambda_1.D/a.[/tex]
Xét vân trùng 1 và 3 ==> k1:k3=\lambda_3:\lambda_1=3:2[/tex] (Trong khoảng giữa có 4VT)
[tex]==> i_{13}=3.\lambda_1.D/a.[/tex]
Xét vân trùng 2 và 3 ==> k2:k3=\lambda_3:\lambda_2=6:5[/tex] (trong khoảng giữa 1 vân trùng)
[tex]==> i_{13}=6.\lambda_2.D/a.[/tex]
+ Khoảng ngắn nhất giữa các màu vân trùng là i_{1,3} đó là khoảng cách hai vân màu trùng (1,3)
+ Màu 1: có khoảng vân là [tex]i1=\lambda_1.D/a=2mm[/tex]
+ Màu 2: có khoảng vân là [tex]i2=\lambda_1.D/a=2,5mm[/tex]
+ Màu 3: có khoảng vân là [tex]i3=\lambda_1.D/a=3mm[/tex]
Vậy khoảng vân cùng màu nhỏ nhất chính là khoảng cách 2 vân sáng 1 ==> 2mm


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài GTAS của ánh sáng trùng!!!
Gửi bởi: quocnh trong 03:48:15 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
(http://nk7.upanh.com/b5.s25.d3/c0f32287d6860ba48a54182e366eaec9_43431487.vatly3.jpg) (http://www.upanh.com/vatly3_upanh/v/2rxc6k0eche.htm)


Xin thầy cô giúp

Xét 3 vân trùng:
Vị trí gần vân trung tâm có vân trùng của 3 bức xạ là : k1=15,k2=12,k3=10
Xét vân trùng 1 và 2 [tex]==> k1:k2=\lambda_2:\lambda_1=5:4[/tex] (Trong khoảng giữa 2 VT)
[tex]==> i_{12}=5.\lambda_1.D/a.[/tex]
Xét vân trùng 1 và 3 ==> k1:k3=\lambda_3:\lambda_1=3:2[/tex] (Trong khoảng giữa có 4VT)
[tex]==> i_{13}=3.\lambda_1.D/a.[/tex]
Xét vân trùng 2 và 3 ==> k2:k3=\lambda_3:\lambda_2=6:5[/tex] (trong khoảng giữa 1 vân trùng)
[tex]==> i_{13}=6.\lambda_2.D/a.[/tex]
Khoảng ngắn nhất là i_{1,3} đó là khoảng cách hai vân màu trùng (1,3)
nếu làm vậy thì k có đáp án, vậy là sao ha thầy? thầy giải ra kết quả giúpTiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài GTAS của ánh sáng trùng!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:05:32 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu chính là khoảng vân ứng với ánh sáng tím :

[tex]i_{t} = \frac{\lambda _{t}D}{a} = 2mm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài GTAS của ánh sáng trùng!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:13:32 AM Ngày 15 Tháng Tư, 2012
(http://nk7.upanh.com/b5.s25.d3/c0f32287d6860ba48a54182e366eaec9_43431487.vatly3.jpg) (http://www.upanh.com/vatly3_upanh/v/2rxc6k0eche.htm)


Xin thầy cô giúp

Xét 3 vân trùng:
Vị trí gần vân trung tâm có vân trùng của 3 bức xạ là : k1=15,k2=12,k3=10
Xét vân trùng 1 và 2 [tex]==> k1:k2=\lambda_2:\lambda_1=5:4[/tex] (Trong khoảng giữa 2 VT)
[tex]==> i_{12}=5.\lambda_1.D/a.[/tex]
Xét vân trùng 1 và 3 ==> k1:k3=\lambda_3:\lambda_1=3:2[/tex] (Trong khoảng giữa có 4VT)
[tex]==> i_{13}=3.\lambda_1.D/a.[/tex]
Xét vân trùng 2 và 3 ==> k2:k3=\lambda_3:\lambda_2=6:5[/tex] (trong khoảng giữa 1 vân trùng)
[tex]==> i_{13}=6.\lambda_2.D/a.[/tex]
Khoảng ngắn nhất là i_{1,3} đó là khoảng cách hai vân màu trùng (1,3)
nếu làm vậy thì k có đáp án, vậy là sao ha thầy? thầy giải ra kết quả giúp


đọc đề không kỹ tưởng xét khoảng cách 2 vân màu trùng ngắn nhất, trieubeo sửa lại rồi đó