Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 12:49:08 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7732Tiêu đề: giúp em bài sóng cơ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:49:08 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
trong thí nghiệm giao thoa sóng cơ trên mặt nước 2 nguồn kết hợp dao động cùng pha với f=10 hz v=20cm/s hai điểm M N trên mặt nước có MA=14.8cm, MB=20.5cm, NA=32.2cm NB=24cm số vân cực đại và cự tiểu trên đoạn MNTiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:21:05 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
trong thí nghiệm giao thoa sóng cơ trên mặt nước 2 nguồn kết hợp dao động cùng pha với f=10 hz v=20cm/s hai điểm M N trên mặt nước có MA=14.8cm, MB=20.5cm, NA=32.2cm NB=24cm số vân cực đại và cự tiểu trên đoạn MN[tex]\lambda =\frac{v}{f}=2cm[/tex]
[tex]k_1=\frac{MA-MB}{\lambda }=-2,85[/tex]
[tex]k_2=\frac{NA-NB}{\lambda }=4,1[/tex]
các điểm cực đại trong khoảng MN ứng với k=-2;-1;0;1;2;3;4  (7 cực đại)

các điểm cực tiểu trong khoảng MN ứng với k=-2,5;-1,5;0,5;1,5;2,5;3,5  (6 cực tiểu)