Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 3myeuvatly trong 07:59:10 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7720Tiêu đề: Giúp E câu giao thoa !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 07:59:10 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Hai Nguồn sóng trên mặt nước là S1 , S2 cách nhau S1S2=7[tex]\lambda[/tex] Phát ra hai sóng có phương Trình U1=asinwt và U2=acoswt .Sóng không Suy giảm .Điểm M nằm trên trung trực của S1S2 ,Gần nhất ,Có dao động cùng pha với dao đông phát ra ở nguồn S1 cách S1 Một khoảng bằng ?

A.[tex]\frac{28\lambda }{8}[/tex]      B.[tex]\frac{33\lambda }{8}[/tex]              C.[tex]\frac{38\lambda }{8}[/tex]      [tex]\frac{41\lambda }{8}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp E câu giao thoa !
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:31:58 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Hai Nguồn sóng trên mặt nước là S1 , S2 cách nhau S1S2=7[tex]\lambda[/tex] Phát ra hai sóng có phương Trình U1=asinwt và U2=acoswt .Sóng không Suy giảm .Điểm M nằm trên trung trực của S1S2 ,Gần nhất ,Có dao động cùng pha với dao đông phát ra ở nguồn S1 cách S1 Một khoảng bằng ?

A.[tex]\frac{28\lambda }{8}[/tex]      B.[tex]\frac{33\lambda }{8}[/tex]              C.[tex]\frac{38\lambda }{8}[/tex]      [tex]\frac{41\lambda }{8}[/tex]M là tổng hợp của 2 dao động vuông pha, cùng biên độ ( do MS1=MS2) như H. vẽ
Um cùng pha với  Us1 khi Um1 chậm pha hơn Us1 góc [tex]\frac{\pi }{4}[/tex]

Hay [tex]S_1M= k + \frac{\lambda }{8}[/tex]

I là TĐ S1S2, ta có [tex]S_1I=3,5\lambda[/tex]

vậy M là điểm gần nhất khi k=4, [tex]S_1M=\frac{33\lambda }{8}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp E câu giao thoa !
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:30:33 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Hai Nguồn sóng trên mặt nước là S1 , S2 cách nhau S1S2=7[tex]\lambda[/tex] Phát ra hai sóng có phương Trình U1=asinwt và U2=acoswt .Sóng không Suy giảm .Điểm M nằm trên trung trực của S1S2 ,Gần nhất ,Có dao động cùng pha với dao đông phát ra ở nguồn S1 cách S1 Một khoảng bằng ?
A.[tex]\frac{28\lambda }{8}[/tex]      B.[tex]\frac{33\lambda }{8}[/tex]              C.[tex]\frac{38\lambda }{8}[/tex]      [tex]\frac{41\lambda }{8}[/tex]
gọi M là điểm thuộc trung trực S1S2, cách 2 nguồn lần lượt là d1 và d2, và d1 = d2 = d.tại M có 2 sóng truyền tới là:
[tex]u_1 = acos(\omega t-\frac{\pi }{2}-\frac{2\pi d }{\lambda })[/tex]
[tex]u_2 = acos(\omega t-\frac{2\pi d}{\lambda })[/tex]
cộng 2 pt lại ta có pha ban đầu của M la:
[tex]\varphi _M = -\frac{\pi }{4}-\frac{\pi }{\lambda }.2d[/tex]
để M dao động đồng pha với S1 thì:
[tex]\varphi _1 - \varphi _M = k2\pi[/tex]
[tex]\Leftrightarrow d = (k+\frac{1}{8})\lambda[/tex]
M nằm trên trung trực S1S2 và không trùng trung điểm S1S2 thì [tex]d>3,5\lambda[/tex]
[tex]\Leftrightarrow k>3,625[/tex]
để M gần S1 nhất chọn k = 4.
suy ra [tex]d = \frac{33}{8}.\lambda[/tex]