Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Journey trong 07:21:38 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7718Tiêu đề: Giúp em một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Journey trong 07:21:38 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài không đổi được treo cố định tại một điểm trên mặt đất , vật nặng là một quả cầu kim loại nhỏ có khối lượng 500 g . Khi tích cho con lắc một điện tích [tex]q = -{{10}^{-6}}[/tex]C rồi đặt nó vào trong một điện trường đều có cường độ [tex]E = 103 V/m[/tex] , các đường sức hướng thẳng đứng xuống dưới , thì con lắc dao động nhỏ với chu kì bằng chu kì như khi đưa nó lên độ cao h so với mặt đất. Cho bán kính Trái đất là 6400 km , lấy [tex]g = 10 m/s^2 [/tex]. Độ cao h có giá trị bằng

A. h = 6,40 km   
B. h = 0,64 km   
C. 0,32 km   
D. 1,28 km
Câu 50: Một sợi dây không dãn , đầu A của dây gắn vào một nhánh của âm thoa dao động với tần số [tex]f[/tex] cố định , đầu kia của dây vắt qua một ròng rọc tại B và nối với một quả cân có trọng lượng [tex]P = 2,5 N[/tex] sao cho dây AB nằm ngang và có chiều dài cố định . Trên dây có sóng dừng với 4 bụng sóng , A và B là các nút sóng . Cho biết vận tốc truyền sóng trên dây tỉ lệ thuận với căn bậc hai của trọng lượng quả cân treo vào đầu B . Hỏi phải thay quả cân [tex]P[/tex] bằng một quả cân khác có trọng lượng [tex]P’[/tex] là bao nhiêu để trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng ?

A. 10 N   
B. 5 N   
C. 0,625 N   
D. 1,25 N
Câu 10: Cho mạch điện xoay chiều AD không phân nhánh gồm hai đoạn mạch AM và MD . Đoạn mạch AM là một cuộn dây có điện trở thuần R = 40[tex]\sqrt{3}[/tex][tex]\Omega [/tex] và độ tự cảm L  = [tex]\frac{2}{5\pi }[/tex]H ; đoạn mạch MD là một tụ điện có điện dung C thay đổi được , C có giá trị hữu hạn và khác không . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định : [tex]u_{AD}  = 240cos100\omega t [/tex](V) . Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng ([tex]U_{AM} + U_{MD}[/tex]) đạt giá trị cực đại . Tìm giá trị cực đại của tổng số này.

A. 240 V   
B. 240[tex]\sqrt{2}[/tex]V   
C. 120 V   
D. 120[tex]\sqrt{2}[/tex]V
Hơi dài nhưng mong các thầy và các bạn giúp đỡ ạ.Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:02:21 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Câu 10: Cho mạch điện xoay chiều AD không phân nhánh gồm hai đoạn mạch AM và MD . Đoạn mạch AM là một cuộn dây có điện trở thuần R = 40[tex]\sqrt{3}[/tex][tex]\Omega [/tex] và độ tự cảm L  = [tex]\frac{2}{5\pi }[/tex]H ; đoạn mạch MD là một tụ điện có điện dung C thay đổi được , C có giá trị hữu hạn và khác không . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định : [tex]u_{AD}  = 240cos100\omega t [/tex](V) . Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng ([tex]U_{AM} + U_{MD}[/tex]) đạt giá trị cực đại . Tìm giá trị cực đại của tổng số này.

A. 240 V   
B. 240[tex]\sqrt{2}[/tex]V   
C. 120 V   
D. 120[tex]\sqrt{2}[/tex]V
Hơi dài nhưng mong các thầy và các bạn giúp đỡ ạ.
[/font]


Bài kiểu này chỉ dùng phương pháp " cày " : Khảo sát hàm số :

[tex]y = \frac{x^{2}+2ax+a^{2}}{(x-Z_{L})^{2}+R^{2}}[/tex]

 Với  [tex]a = 2\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:49:20 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài không đổi được treo cố định tại một điểm trên mặt đất , vật nặng là một quả cầu kim loại nhỏ có khối lượng 500 g . Khi tích cho con lắc một điện tích [tex]q = -{{10}^{-6}}[/tex]C rồi đặt nó vào trong một điện trường đều có cường độ [tex]E = 103 V/m[/tex] , các đường sức hướng thẳng đứng xuống dưới , thì con lắc dao động nhỏ với chu kì bằng chu kì như khi đưa nó lên độ cao h so với mặt đất. Cho bán kính Trái đất là 6400 km , lấy [tex]g = 10 m/s^2 [/tex]. Độ cao h có giá trị bằng
A. h = 6,40 km   
B. h = 0,64 km   
C. 0,32 km   
D. 1,28 km
q<0 nên lực điện hướng lên.ta có:
[tex]2\pi \sqrt{\frac{l}{g-\frac{\left|q \right|E}{m}}}= 2\pi \sqrt{\frac{l}{g_h}}[/tex]
với:
[tex]g_h = g.\frac{R^2}{(R+h)^2}[/tex] vì
[tex]g=\frac{GM}{R^2}[/tex]
[tex]g_h = \frac{GM}{(R+h)^2}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:57:15 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài không đổi được treo cố định tại một điểm trên mặt đất , vật nặng là một quả cầu kim loại nhỏ có khối lượng 500 g . Khi tích cho con lắc một điện tích [tex]q = -{{10}^{-6}}[/tex]C rồi đặt nó vào trong một điện trường đều có cường độ [tex]E = 103 V/m[/tex] , các đường sức hướng thẳng đứng xuống dưới , thì con lắc dao động nhỏ với chu kì bằng chu kì như khi đưa nó lên độ cao h so với mặt đất. Cho bán kính Trái đất là 6400 km , lấy [tex]g = 10 m/s^2 [/tex]. Độ cao h có giá trị bằng
A. h = 6,40 km   
B. h = 0,64 km   
C. 0,32 km   
D. 1,28 kmq<0 nên lực điện hướng lên.ta có:
[tex]2\pi \sqrt{\frac{l}{g-\frac{\left|q \right|E}{m}}}= 2\pi \sqrt{\frac{l}{g_h}}[/tex]
với:
[tex]g_h = g.\frac{R^2}{(R+h)^2}[/tex] vì
[tex]g=\frac{GM}{R^2}[/tex]
[tex]g_h = \frac{GM}{(R+h)^2}[/tex]
thay vào pt trên ta tìm được h.