Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 04:57:46 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7708Tiêu đề: Bài tập Kim loại.
Gửi bởi: mR.skT trong 04:57:46 AM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình mấy bài tập này nka. tks nhìu2!
b1. Hòa tan hoàn toàn 20g hh A gồm MgCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol 1:1) bằng dung dịch HCl dư. Lượng C02 sinh ra hấp thụ hoàn toàn bởi 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thu được 39,4g kết tủa. Kim loại R là?
A.CU B.Ba C.Fe. D.Ca

b2. Hòa tan hoàn toàn hh gồm 0,02mol FeS2 và 0,03FeS vào lượng dư H2SO4 đặc, nóng thu được Fe2(SO4)3, SO2 và H2O. Hấp thụ hết SO2 bằng một lượng vừa đủ dd KMnO4 được dung dịch Y không màu, trong suốt có pH =2. Thể tích dung dịch Y là?
A. 5,7
B. 11,4
C. 22,8
D. 17,1


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Kim loại.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:48:09 PM Ngày 13 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình mấy bài tập này nka. tks nhìu2!
b1. Hòa tan hoàn toàn 20g hh A gồm MgCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol 1:1) bằng dung dịch HCl dư. Lượng C02 sinh ra hấp thụ hoàn toàn bởi 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thu được 39,4g kết tủa. Kim loại R là?
A.CU B.Ba C.Fe. D.Ca"MgCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol 1:1)" nên [tex]n_{MgCO_3} = n_{RCO_3} =\frac{20}{MgCO_3+RCO_3}[/tex]
thay trực tiếp R từ Đ.án thấy Fe cho n=0,1 (chẵn)   nên chọn Đ.án C


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Kim loại.
Gửi bởi: Biệt Đội Gà Bay trong 12:33:21 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình mấy bài tập này nka. tks nhìu2!
b1. Hòa tan hoàn toàn 20g hh A gồm MgCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol 1:1) bằng dung dịch HCl dư. Lượng C02 sinh ra hấp thụ hoàn toàn bởi 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thu được 39,4g kết tủa. Kim loại R là?
A.CU B.Ba C.Fe. D.Ca

b2. Hòa tan hoàn toàn hh gồm 0,02mol FeS2 và 0,03FeS vào lượng dư H2SO4 đặc, nóng thu được Fe2(SO4)3, SO2 và H2O. Hấp thụ hết SO2 bằng một lượng vừa đủ dd KMnO4 được dung dịch Y không màu, trong suốt có pH =2. Thể tích dung dịch Y là?
A. 5,7
B. 11,4
C. 22,8
D. 17,1

bài 1: mình làm 2 trường hợp như sau
vì chưa biết Ba(OH)2 hết hay dư
TH1: Ba(OH)2 thiếu trong dung dịch còn Ba(HCO3)2
nBaCO3=0.2 mà số mol Ba(OH)2=0,25=> nco2=0.2+(0,25-0,2).2=0,3
mà Mg và R đều hóa trị 2 và cũng số mol
=>mMgCO3=0.15.84=12.6
=>R=(20-12.6)/0.15-60 (loại vì không có kim loại nào )
TH2 trong dung dich còn Ba(OH)2 do số mol CO2 không đủ kết tủa hết
nCO2=0.2 mol
mMgCO3=8.4
=>R=56 vậy kim loại là Fe
câu 2 2fes2+14h2so4 ---->fe2(so4)3+15so2+14h2o
2 FeS + 10 H2SO4 -----> Fe2(SO4)3 + 9 SO2 + 10 H2O
nSO2=0.02*7.5+0.03*4.5=0.285
khi hấp thụ SO2 vào KMnO4
Ta có 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O ---> K2SO4 +2MnSO4 + 2H2SO4
pH=2=>nồng đọ tong dung dich của H+ là 0.01
-->V=(0.285*2/5)*2/0.01=22.8


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Kim loại.
Gửi bởi: mR.skT trong 04:57:58 AM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
 :D cách giải bt của Nữ nhi. hay wua


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Kim loại.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:49:48 PM Ngày 14 Tháng Tư, 2012
:D cách giải bt của Nữ nhi. hay wua
đơn giản là sành điệu anh ạ, ít nhất cũng có 50% đúng . =))