Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 07:16:41 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7660Tiêu đề: Bài tập bước sóng dài nhất dãy Pa-sen
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 07:16:41 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Bước sóng của các vạch trong vùng nhìn thấy của quang phổ hidro là 0,656[tex]\inline \mu[/tex]m; 0,486[tex]\inline \mu[/tex]m; 0,434[tex]\inline \mu[/tex]m; 0,410[tex]\inline \mu[/tex]m. Bước sóng dài nhất trong dãy Pa-sen là?
A.1,965[tex]\inline \mu[/tex]m
B.1,675[tex]\inline \mu[/tex]m
C.1,685[tex]\inline \mu[/tex]m
D.1,875[tex]\inline \mu[/tex]m