Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 11:16:54 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7651Tiêu đề: GIÚP MÌNH MẤY CAU DAO ĐỘNG NHÉ
Gửi bởi: KPS trong 11:16:54 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
1) Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch sợi dây so với phương đứng 1 góc [TEX]\alpha_o=60^o[/TEX], lấy [TEX]g=10m/s^2[/TEX]. Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là?
[TEX]A. a=0[/TEX]
[TEX]B. a=10\sqrt{5}/3[/TEX]
[TEX]C. a=10/3[/TEX]
[TEX]D. a=10\sqrt{6}/3[/TEX]


2)Một vật dao động điều hòa với phương trình [TEX]x=10cos(\omega t-\pi/4)cm[/TEX]. Trong giây đầu tiên kể từ thời điểm t=0, vật đi được quãng đường là [TEX]20-10\sqrt{2} cm[/TEX]. Trong giây thứ 2012 kể từ thời điểm t=0, vật đi được quãng đường là?
[TEX]A. 20-10\sqrt{2}cm[/TEX]
[TEX]B.10cm[/TEX]
[TEX]C.20\sqrt{2}cm[/TEX]
[TEX]D.10\sqrt{2}cm [/TEX]


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH MẤY CAU DAO ĐỘNG NHÉ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:28:37 AM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
1) Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch sợi dây so với phương đứng 1 góc [TEX]\alpha_o=60^o[/TEX], lấy [TEX]g=10m/s^2[/TEX]. Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là?
[TEX]A. a=0[/TEX]
[TEX]B. a=10\sqrt{5}/3[/TEX]
[TEX]C. a=10/3[/TEX]
[TEX]D. a=10\sqrt{6}/3[/TEX]

Áp dụng công thức [tex]T=mg(3cos(\alpha)-2cos(\alpha_0))[/tex]
[tex]==> Vị trí T=P ==> 3cos(\alpha)=2cos(\alpha_0) ==> cos(\alpha)=1/3 ==> \alpha[/tex]
[tex]a_{tt}=gsin(\alpha)[/tex]
[tex]a_{ht}=\frac{v^2}{R}=\frac{2gl(cos(\alpha)-cos(\alpha_0))}{l}[/tex]
[tex]==> a=\sqrt{a_{tt}^2+a_{ht}^2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH MẤY CAU DAO ĐỘNG NHÉ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:07:13 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
cau2:Trong 1 giây góc quét được(từd vòng tròn lượng giác) [tex]\Delta \varphi =\omega .t=\omega[/tex]
Kể từ khi t=0 đến khi vật ra biên độ dương thì góc quét được pi/4 nên quang trương vật đi được trong góc này là s'=10-Acos(pi/4)=10-10[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
Quãng đường còn lại vật phải đi là s=[tex]20-10\sqrt{2}-10+10\frac{\sqrt{2}}{2}=10-10\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
Li độ cuối quãng đường là x=10-s=10[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]

[tex]cos(\omega -\frac{\Pi }{4})=\frac{x}{A}=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow \omega =\frac{\Pi }{2}[/tex]
Nên chu kì T=4s
Quãng đường trong giây thứ 2012s lá quãng đường từ giây thứ 2011 đến 2012
Sau 2008 giây vật đi được 502 chu kỳ.Sau 2008 giây vật đi được 502 chu kỳ(Bạn vẽ hình nhé)
Quáng đường trong giây thứ 2012 là góc quét được pi/2
Nên quáng đường là s=2A(cospi/4)=10căn2(cm)


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH MẤY CAU DAO ĐỘNG NHÉ
Gửi bởi: ankenz trong 12:35:32 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
1) Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch sợi dây so với phương đứng 1 góc [TEX]\alpha_o=60^o[/TEX], lấy [TEX]g=10m/s^2[/TEX]. Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là?
[TEX]A. a=0[/TEX]
[TEX]B. a=10\sqrt{5}/3[/TEX]
[TEX]C. a=10/3[/TEX]
[TEX]D. a=10\sqrt{6}/3[/TEX]

Áp dụng công thức [tex]T=mg(3cos(\alpha)-2cos(\alpha_0))[/tex]
[tex]==> Vị trí T=P ==> 3cos(\alpha)=2cos(\alpha_0) ==> cos(\alpha)=1/3 ==> \alpha[/tex]
[tex]a_{tt}=gsin(\alpha)[/tex]
[tex]a_{ht}=\frac{v^2}{R}=\frac{2gl(cos(\alpha)-cos(\alpha_0))}{l}[/tex]
[tex]==> a=\sqrt{a_{tt}^2+a_{ht}^2}[/tex]

thầy ơi sao Aht lại âm ạ??? kết quả cuối xùng em bấm ~~ 10m/s2 ạ


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH MẤY CAU DAO ĐỘNG NHÉ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:52:47 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
[tex]a_{tt}=gsin\alpha[/tex](tu psin[tex]\alpha[/tex]=ma[tex]_{tt}[/tex])
[tex]a_{ht}=g(1-cos\alpha )[/tex](tu T-Pcos[tex]\alpha[/tex]=ma[tex]_{ht}[/tex] va t=p)
[tex]T=mg(3cos\alpha -2cos\varphi )\Rightarrow cos\alpha \alpha =2/3[/tex](Do T=P=mg)
[tex]nen sin\alpha =\frac{\sqrt{5}}{3}[/tex]
[tex]a=\sqrt{10^{2}sin\alpha ^{2}+10^{2}(1-cos\alpha )^{2}}=\frac{10}{3}\sqrt{6}[/tex]
Sin(anpha) và cos(anpha) tính ở trên rồi


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH MẤY CAU DAO ĐỘNG NHÉ
Gửi bởi: KPS trong 12:56:19 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012

Quãng đường trong giây thứ 2012s lá quãng đường từ giây thứ 2011 đến 2012
Sau 2008 giây vật đi được 502 chu kỳ.Sau 2008 giây vật đi được 502 chu kỳ(Bạn vẽ hình nhé)
Quáng đường trong giây thứ 2012 là góc quét được pi/2
Nên quáng đường là s=2A(cospi/4)=10căn2(cm)

giải thích cho tớ cái đoạn này tí nha bạn ^^


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH MẤY CAU DAO ĐỘNG NHÉ
Gửi bởi: kydhhd trong 01:07:49 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Từ giây thứ 2008 đến 2011 gốc quay đươc( omêga.3=3/2pi) vẽ vòng tròn lượng giac ra. Điểm bắt đầu là tù vị trí có góc pha ban đầu –pi/4.
Từ đó xác định góc quay từ giây thứ 2011 đến 2012 góc quay là pi/2 và góc này bị trục thănge đứng chia đôi....................tính quãng đường


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH MẤY CAU DAO ĐỘNG NHÉ
Gửi bởi: KPS trong 01:15:11 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
giúp mình thêm 2 câu sóng cơ nữa nhé
1) Ba điểm A,B,C trên mặt nước là ba đỉnh của tam giác đều có cạnh bằng 9cm, trong đó A và B là 2 nguồn phát sóng cơ giống nhau, có bước sóng 0,9cm. Điểm M trên đường trung trực của AB, dao động cùng pha với C, gần C nhất thì phải cách C một đoạn?
A. 1,059cm
B. 0,059cm
C. 1,024cm
D. 0,024cm

2) Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng kết hợp O1 và O2 dao động đồng pha, cách nhau một khoảng O1O2 bằng 40cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có f=10Hz, vận tốc truyền sóng v=2m/s. Xét điểm M thuộc mặt nước nằm trên đường thẳng vuông góc với O1O2 tại O1. Đoạn O1M có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại?
A.50cm
B.30cm
C.20cm
D.40cm


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH MẤY CAU DAO ĐỘNG NHÉ
Gửi bởi: kydhhd trong 02:37:14 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
Pha dao đong tai C [tex]\varphi 1=\frac{2\Pi AC}{\lambda }[/tex]
Pha dao đong tai M  [tex]\varphi 2=\frac{2\Pi AM}{\lambda }[/tex]
[tex]\varphi 1-\varphi 2=2k\Pi[/tex]
Để M dao động cùng pha với C gần nhất thi k=1 nen AM=9-0,9=8,9cm
CM= CI- MI(I là trung điểm của AB); CM= 9.sin60-[tex]\sqrt{AM^{2}- AI^{2}}[/tex]
[tex]\sqrt{AM^{2}- AI^{2}}=9.sin60-\sqrt{8,1^{2}-4,5^{2}}=1,059cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: GIÚP MÌNH MẤY CAU DAO ĐỘNG NHÉ
Gửi bởi: kydhhd trong 02:49:13 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2012
cau 2: Bước sóng [tex]\lambda[/tex]= v/f=0.2m=20cm
Số cực đại giũa 2 nguồn O1O2/lamda +1= 40/20+1 =5
Vẽ hình ra cực đại trên O1M xa nhất ứng với k=1
[tex]MO2-MO1=\lambda \Rightarrow \sqrt{AB^{2}+MO1^{2}}-MO1=\lambda \Rightarrow \sqrt{40^{2}+x^{2}}-x=20\Rightarrow x=30cm[/tex]